Strupčice - rekonstrukce přívodního řadu

Strupčice - rekonstrukce přívodního řadu
15.05.2020 – 16.07.2021
Ve Strupčicích provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového přívodního řadu z roku 1929, který zásobuje cca 850 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Rekonstrukce se týká přívodního řadu pitné vody pro obce Okořín a Strupčice. Tvoří jej litinové potrubí DN 100 mm a ocelové potrubí DN 100 a DN 125 mm, které pocházejí z roku 1929. Část přívodního řadu je tvořena potrubím z polyetylenu DN 150 mm, které bylo uvedeno do provozu v roce 1955. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Z výše uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce přívodního řadu v celkové délce 1 909,6 metrů.

Předmětem rekonstrukce přívodního řadu pro obce Okořín a Strupčice jsou ocelové řady DN 125 a DN 100, litinový řad DN 100 a polyetylenový řad DN 150 v rozsahu od obce Okořín na začátek obce Strupčice. Součástí rekonstrukce nejsou nové řady PE de63 v obci Okořín. Rekonstrukce zahrnuje dvě armaturní komory – vodoměrná šachta v obci Okřín a šachta Strupčice.

Obec Strupčice je zásobena ze skupinového vodovodu přes vodojem Údlický vrch o objemu 1000 m3. Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a obec Okořín do Strupčic přívodním řadem LT DN 100 z roku 1929, OC DN 100/125 z roku 1929 a PE DN 150 z roku 1955. Na přívodní řad je v armaturní komoře Okořín napojen vodovod PE DN 160, který vede vodu do obcí Okořín a Strupčice. Řad PE DN 160 se cca 6 metrů od AK Okořín mění na řad OC DN 125. Vodovod je veden na hranici krajnice a příkopu komunikace III/25118, kterou v první polovině obce Okořín kříží a přechází na druhou stranu komunikace. Na návsi se řad mění na LT DN 100 a pokračuje dále až na konec obce, kde kříží vodní tok a podchází komunikaci na druhou stranu. V obci Okořín je na řad napojeno 6 vodovodních přípojek a řad PE DN 63, který rozvádí vodu v obci. Před podchodem komunikace se materiál vodovodu mění na OC DN 100. Vodovod dále pokračuje na rozmezí krajnice a příkopu až do obce Strupčice, kde končí v armaturní komoře Strupčice. V obci Strupčice je na vodovod napojena 1 vodovodní přípojka, řad PE DN 90 a v AK Strupčice řad PVC DN 80.

Rekonstrukce řadu pude provedena z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d160 v celé délce. Součástí rekonstrukce je armaturní komora v obci Okořín, kdy má dojít k novému vystrojení a zjednodušení komory. Armaturní komora Strupčice bude zrušena. Na odbočce řadu PE 63 v obci Okořín bude osazen nový nadzemní hydrant. Podchody komunikací a kanalizace budou v chráničce HD-PE de 250. Rekonstrukce vodovodu je navržena v původní trase. Začátek rekonstrukce bude v armaturní komoře Okořín.

Ve většině délky (1628,0 metrů) bude řad položen bezvýkopovou technologií horizontálního řízeného vrtání. Podchody pod komunikací III/25118 budou řešeny v PE chráničce šnekovým vrtacím zařízením v délce 31,2 m. Pokládka potrubí do pažené rýhy bude v délce 249,1 metrů v obci Okořín a na konci rekonstrukce v obci Strupčice. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. května 2020. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, potřebná povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.  

Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (27. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. října 2021. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132,2 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies