Sulejovice, 9. května, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Sulejovice, 9. května, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.02.2021 – 01.08.2021
V Sulejovicích, v ulicích 9. května a Máchova, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace, pro cca 320 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s obcí Sulejovice, která plánuje obnovu povrchů, a vlastní investiční akci k vybudování dešťové kanalizace.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se v těsném souběhu s kanalizací nacházejí vodovodní řady z litiny DN 100 z roku 1975. Řady jsou dožilé a poruchové. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 400, byla vystavěna v roce 1985. Kamerová prohlídka prokázala chemické narušení tělesa, korozi materiálu nad 50 %, netěsné spoje a posunuté trubní spoje. Stoka je deformovaná, kanalizační šachty vykazují nedostatečné profily, špatný technický stav se projevuje propady komunikace.

Z uvedených technických důvodů, a s ohledem na koordinaci s investiční akcí obce Sulejovice, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 316 metrů a kanalizace v délce 382,3 metrů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena zčásti v nové a zčásti ve stávající trase, s úpravou nivelety u stoky A1 a s úpravou nivelety i trasy s posunem o cca 0,6 metrů u stoka A. Stávající potrubí bude zdemolováno a nahrazeno za potrubí z kameniny DN 300. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení kanalizačních přípojek.

Rekonstrukce ného vodovodu bude provedena ve stávající trase a niveletě a s úpravou trasy s posunem o cca 0,6 metrů (řad 1). Stávající potrubí bude zdemolováno a nahrazeno za potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE PE100 V rámci rekonstrukce vodovodu budou přepojeny vodovodní přípojky.

V případě vymístění kanalizační stoky či vodovodního řadu bude provedeno prodloužení přípojek až do místa možného přepojení na stávající přípojku. V případě potřeby opravy veřejné části kanalizační přípojky bude provedena její oprava v celém rozsahu veřejného prostranství (investice SčVK).

V rámci rekonstrukce bude provedena výstavba nové dešťové kanalizace ze železobetonu DN 400 v délce cca 198 metrů, která bude umístěna mezi posunuté trubní veddení a stávající plynovod. Na dešťovou kanalizaci budou přepojeny přípojky od uličních vpustí a dešťových svodů. Výstavba dešťové kanalizace je investicí obce Sulejovice. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace bude probíhat současně. Po ukončení těchto prací plánuje obec Sulejovice provést kompletní rekonstrukci povrchů v ul. 9. května a Máchova.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. února 2021, vlastní stavební práce začínají v těchto dnech, jak to umožní klimatické podmínky. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. srpna 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies