Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Pod Úvozem – rekonstrukce vodovodu
11.12.2019 – 30.11.2022
V Ústí nad Labem, v ul. Pod Úvozem, provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu v celkové délce 1 200 metrů, který zásobuje cca 3 000 obyvatel.


Více o stavbě:

V ulici Pod Úvozem se nacházejí dva vodovodní řady z oceli DN 300 mm, uvedené do provozu v roce 1984. Potrubí je zkorodované, dochází k perforaci stěny, narůstá počet poruch. Při poruchách dochází k masivnímu úniku vody. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizaci tvoří potrubí z betonu DN 300 mm, pochází z roku 2000, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce téměř 1 200 metrů, prostřednictvím kterého je zásobeno cca 3 000 obyvatel. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů vč. přepojení 3 ks vodovodních přípojek z polyetylenu d32 mm a 3ks odbočných řadů z oceli DN 100 a DN 150, dále dojde k výměně propojů z oceli DN 100 v celkové délce 19,3 metrů. Součástí bude také vybudování nového propoje DN 150 s propojovacím potrubím v délce cca 13 metrů (na křižovatce ulice pod Úvozem a ulice Hluboká).

V úseku mezi 0,3951  až LB 16 je zvolena bezvýkopová metoda Berstlining, stávající potrubí se ponechá rozřezané v zemi. Další úsek tj. LB 16 – LB 20 bude realizován otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude opět proveden bezvýkopově tj. metodou Berstlining.

Rekonstrukce bude probíhat v délce cca 288 m otevřeným výkopem s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC s ochrannou vrstvou. V další části stavby se mění dimenze rekonstruovaného vodovodu z DN 300 na DN 200 až na konec rekonstruovaného řadu, kde bude přepojen na stávající potrubí. Od staničení 0,288 až po křížení s místní vodotečí (Neštěmický potok) v délce cca 101 metrů bude rekonstrukce prováděna otevřeným výkopem potrubím. Přechod přes vodoteč bude řešen předizolovaným litinovým potrubím TLT DN 200 mm. Potrubí v délce 7,1 metrů bude uloženo do betonových patek. Dále bude rekonstrukce probíhat bezvýkopovou metodou berstlining (0,400 – 0,495) potrubím z vysokohustotního polyetylenu. Od staničení 0,495 po staničení 0,555 bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude realizován bezvýkopově. Dále bude zrealizována rekonstrukce stávajících propojů OC DN100 v délce 19,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a dále bude provedeno přepojení odbočných řadů. Na řadu bude zrekonstruován stávající hydrant.

Stávající trasa vodovodu OC DN 150, která prochází pod schodišťovým prostorem místních potravin bude zapopílkována a bude proveden nový přepoj v délce 13 metrů, v nezpevněném terénu nad ulicí Hluboká. Stávající AŠ1 bude ponechána na soukromém pozemku p.č.1007/54 a v trase překládaného vodovodu nebude nahrazena novou. V trase rekonstrukce se nachází také AŠ2, která bude nově zrealizována a nově přestrojena. Bude se jednat o prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Součástí rekonstrukce bude také obnova stávajícího odkalení.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 11. prosince 2019. Vlastní stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách, a to bezvýkopově v úseku „2. etapy". Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 11. prosince 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. listopadu 2022.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies