Varnsdorf, Polní, Prašná - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Varnsdorf, Polní, Prašná - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
24.06.2021 – 24.10.2022
Ve Varnsdorfu, ul. Prašná a Polní, provedeme rekonstrukci dožilého poruchového vodovodu a rozlámané kanalizace, pro cca 300 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které plánuje svou investiční akci k obnově povrchů, a se společností innogy a její rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

Jedná se o sdruženou a koordinovanou stavbu z původních dvou samostatných investičních záměrů. Jeden ze záměrů představuje v ulici Prašná nutnost rekonstrukce kanalizace z betonu DN 300 z roku 1990, a to v úseku od křižovatky s ul. Polní ke křižovatce s ul. Kostelní v délce 68 metrů. Stoka je uložena v hloubce 2,7 metrů. Potrubí vykazuje netěsnosti, mísy kaverny, korozi materiálu 50 %. Dále jsou nevhodně napojené přípojky a šachty mají nedostatečný profil a chybějící stupadla.

Druhý investiční záměr se týká vodovodu a kanalizace v ulici Polní (směr od ulice Chrudimská po ul. Žitná) a ulici Prašná. V Polni ulici se nachází vodovodní řad z litiny DN 250 a dále úseky z litiny v profilech DN 100 a DN 50. Řady pocházejí z let 1970 (DN 250) a z období 1896 až 1931 (DN 100 a DN 50). Vodovody jsou dožilé, inkrustované, s narůstajícím počtem poruch. V ulici Prašná se s v souběhu s kanalizační stokou nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1970. Řad vykazuje korozi a nefunkční armatury.

Kanalizaci v ulici Polní tvoří betonové vejce DN 300/400 neznámého stáří, z důvodu špatného technického stavu (praskliny, rozlomení, deformace) nebylo možné provést kamerovou prohlídku v celé její délce. Na tuto stoku navazuje potrubí z betonu DN 400 z roku 1990. Hloubka uložení je 2,2 až 2,5 metrů. Kanalizace vykazuje kaverny, korozi materiálu místy nad 50 %, netěsnosti ve spojích, praskliny, posunuté trubní spoje, rozlomení stoky, deformaci, vrostlé kořeny, kanalizační šachty mají nedostatečný profil. Dále pokračuje stoka z betonu DN 300, ve které hrozilo uvíznutí kamery, nebyla tak prozkoumána v celé délce a její špatný technický stav je totožný z předchozím úsekem stoky. V ulici Prašná (od křižovatky s ul. Polní po křižovatku s ul. Husova) je kanalizace tvořena potrubím z betonu DN 300 a PVC ve stejné dimenzi. Kanalizace vykazuje korozi trub místy nad 50 %, netěsnosti ve spojích, četné kaverny, chemické narušení tělesa stoky, místy je stoka kompletně zborcená. Kanalizační šachty vykazují nedostatečný profil a chybějící stupadla.

Z uvedených technický důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města a plynařů, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 811,50 metrů a kanalizace v celkové délce 837,50 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizace a vodovodu včetně propojů navazujících vodovodních řadů a přepojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Pro novou stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 300 v délce 192,5 metrů a DN 400 v délce 364,5 metrů. Stoku B bude tvořit potrubí z kameniny DN 300 v délce 209,5 metrů. Pro vodovodní řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 250 v délce 604,5 metrů a řad 2 potrubí z vysokohustotního polyetylenu DN 100 v délce 207 metrů. Samostatně dojde k rekonstrukci kanalizace v ulici Prašná, která bude nahrazena kameninovým potrubím DN 400 v 68 metrů. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. června 2021. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 28. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být část stavby dokončena do konce října (v případě rekonstrukce kanalizace v ulici Prašná, kamenina DN 400 v délce 68 metrů za původní stoku z roku 1990) a za 16 měsíců od data předání staveniště v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Polní a Prašná, tj. do 24. října 2022. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies