Vlastislav, rekonstrukce ÚV

Vlastislav, rekonstrukce ÚV
02.11.2018 – 30.04.2021
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce úpravny vody.


Více o stavbě:

Úpravna vody Vlastislav byla uvedena do provozu v roce 1976. Úpravna vody Vlastislav je součástí vodovodu Třebívlice – Lovosice postaveného v polovině 70 let dvacátého století. Upravuje surovou vodu z podzemních zdrojů v okolí Vlastislavi (cca 7 km západně od Lovosic). Rozhodující objem upravené vody je řadem „A“ gravitačně dodáván do vodojemu Třebenice, ze kterého je voda dodávána do spotřebiště a může být gravitačně předávána do vodojemů Čížkovice Nový a přes něj dále do vodojemu Sulejovice, z něhož mohou být zásobovány Lovosice. Malé objemy vody (méně než 1 l/s) jsou z úpravny vody Vlastislav čerpány do vodojemů Skalka a Lipá, z nichž jsou přímo zásobována drobná spotřebiště.

V těsné blízkosti úpravny vody Vlastislav se nachází zdroj Kaple, ve kterém voda vyvěrá z podzemí. Voda z tohoto zdroje je dezinfikována (dávkování chlornanu sodného) v šachtě v blízkosti Kaple a odváděna do řadu „A“, kterým je společně s vodou upravenou v úpravně vody Vlastislav dopravována do vodojemu Třebenice.

Principem stávající úpravy je oxidace rozpustných sloučenin železa a manganu a separace vzniklých nerozpustných sloučenin na pískových rychlofiltrech. Uvedený princip technologie úpravy vody se rekonstrukcí nemění. Kvůli zachyceným vyšším koncentracím síranů a výjimečně i dusičnanů se navrhuje jednak smísení vody z vrtů s vodou ze zdroje Kaple, jednak prostorová a hydraulická rezerva pro budoucí možné umístění technologie k odstraňování těchto látek pomocí reverzní osmózy.

Vzhledem ke špatnému stavu stavebních konstrukcí budou provedeny rozsáhlé úpravy budovy, zahrnující rozsáhlou rekonstrukci samotné budovy úpravny vody s významnou redukcí jejího objemu, výstavbu nového převážně podzemního objektu čerpací stanice, rekonstrukci kalových lagun a rekonstrukci a dostavbu trubních propojů. Součástí projektu je jak stavební, tak technologická část rekonstrukce. Princip technologie odželezování a odmanganování podzemní vody oxidací s následnou jednostupňovou separací na pískových filtrech zůstává zachován, ovšem veškerá zařízení strojně-technologická a převážná většina elektrotechnologie a systém řízení technologického procesu budou nové.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. listopadu 2018. V následujících týdnech bude zhotovitelem vybudováno zařízení staveniště, a s ohledem na klimatické podmínky budou zahájeny bourací práce, dojde k vyklizení celé úpravny. Vlastní stavební a technologické práce započnou po skončení zimních měsíců. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. listopadu 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2021.  Následovat bude roční zkušební provoz.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies