Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti

Vrskmaň – odstranění kanalizační výusti
18.11.2019 – 31.01.2021
Ve Vrskmani odstraníme kanalizační výusť, vybudujeme čerpací stanici odpadních vod spolu s výtlakem splašků a postavíme novou ČOV pro Vrskmaň a Zaječice s kapacitou čištění 499 ekvivalentních obyvatel.


Více o stavbě:

Stavba řeší odstranění kanalizační výusti CV3, která se nachází pod obcí Vrskmaň. Odpadní vody z Vrskmaně budou nově pod obcí před výustí zachytávány v čerpací stanici odpadních vod ČSOV Vrskmaň a přečerpávány navrhovaným kanalizačním výtlakem V1 do oblasti „Zaječické pláně“, kde bude dále využito stávající kanalizace, která bude zrekonstruována, pro odvod odpadních vod na novou čistírnu odpadních vod ČOV Zaječice.

Čistírna odpadních vod bude vybudována na pravém břehu Otvického (Hutního) potoka. Kvůli zmenšení hydraulické zátěže ČSOV Vrskmaň i ČOV Zaječice a kvůli maximálnímu oddělení splaškových vod od srážkových dojde ve Vrskmani k několika opatřením na stávající kanalizační síti, která již je v části obce oddílná. Mimo jiné bude vybudována i část nové kanalizační stoky v místě, kde se stávající dešťová kanalizace zaúsťuje do jednotné. Stávající výusť pod Vrskmaní bude ponechána jako zakončení oddílné dešťové kanalizace, která po provedení popisované stavby a rekolaudací části stávající jednotné kanalizace vznikne.

ČOV Zaječice (max. 499 EO) je koncipována jako mechanicko-biologická kompaktní dvoulinková s kalojemem a s hrubým přečištěním. V budoucnosti, po vybudování zatím neexistujícího kanalizačního systému, se do ní napojí i obec Zaječice a přilehlé plochy určené pro rozvoj Zaječic i Vrskmaně. Umístění čerpací stanice odpadních vod ČSOV Vrskmaň vyvolá nutnost přeložky části stávajícího vodovodu.

Parametry stavby:

 • kapacita ČOV Zaječice: 499 EO
 • průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 27 339 m3/rok
 • průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 74,9 m3/den
 • maximální hodinový přítok na ČOV: 4,7 m3/hod
 • maximální průtok ČOV při dešti: 6,0 l/s
 • přiváděné znečištění: 29,94 kg BSK5/den, 59,88 kg CHSKCr/den, 3,57 kg N-NH4/den, 27,45 kg NL/den
 • kapacita ČSOV Vrskmaň - 4,0 až 4,7 l/s
 • kanalizační výtlak DN 80 mm v délce 893,0 metrů
 • kanalizace: stoka A – 394,0 metrů, stoka A1 – 20,0 metrů, stoka B – 136,0 metrů
 • opatření na síti: přepojení přípojek 6 ks, propoj na dešťové kanalizaci 1 ks, odstranění nátoku balastních vod ze silničního příkopu
 • přeložka vodovodu DN2“ - 27,3 metrů
 • vodovodní přípojka pro ČOV – 21,5 metrů
 • elektrické přípojky NN pro ČOV Zaječice a ČSOV Vrskmaň

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. listopadu 2019. Vlastní stavební práce budou zahájeny 25. listopadu 2019. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2020. Po dokončení stavby bude probíhat zkušební provoz v délce 12 měsíců. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 1. 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 30 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 134,6 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies