Vrutice, ÚV - rekonstrukce

Vrutice, ÚV - rekonstrukce
05.10.2020 – 30.12.2022
V obci Vrutice provedeme rekonstrukci zastaralé úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou zejména obce Vrutice, Křešice, Polepy a Svařenice.


Více o stavbě:

Úpravna vody Vrutice je součástí skupinového vodovodu Litoměřice, zásobujícího pitnou vodou zejména obce Vrutice, Křešice, Polepy a Svařenice. Zásobní oblast se prolíná se zásobní oblastí s ÚV Malešov (aktuálně probíhá její stavebně-technologická rekonstrukce), proto je zahájení rekonstrukce ÚV Vrutice koordinována s harmonogramem prací na ÚV Malešov.

Zdrojem surové vody pro ÚV Vrutice jsou tři vrty, které se nacházejí nedaleko od úpravny vody. ÚV byla uvedena do provozu v roce 1985 a její kapacita je 95 l/s.

Smyslem úpravy technologie je zejména odstranění zvýšených hodnot železa z vrtů. Technologie úpravny vody je jednostupňová, separační stupeň tvoří písková filtrace. Pro filtraci jsou využity čtyři otevřené rychlofiltry. Vrt VR 2 je veden mimo technologickou linku přímo do staré akumulace upravené vody, vody z ostatních vrtů se stékají v akumulaci pod strojovnou (nová akumulace upravené vody). Stavební stav a stav technologie ÚV Vrutice odpovídá době uvedení do provozu. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy, problematický je stav střešních konstrukcí a plášťů. Technologické celky postupně dožívají a vyžadují obnovu.

Z uvedených technických důvodů a potřeb úpravy surové vody rozhodla SVS o provedení stavebně-technologické rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce UV Vrutice dojde k doplnění technologie úpravy vody na dvoustupňový systém (doplněním filtrace s GAU) a se zkapacitněním celkového výkonu.  Maximální průtok úpravnou vody bude navýšený o vrt VR2, který se doposud neupravoval. Počítá se s výměnou veškerého původního ocelového potrubí včetně armatur. Stávající zastaralé technologické zařízení bude vyměněno, nepoužívané technologické celky budou odstraněny. Veškeré rekonstrukční práce budou prováděny za provozu úpravny vody. Pro provádění prací jsou plánované krátkodobé odstávky provozu – max. 24 hodin. Bude provedena komplexní stavební rekonstrukce armaturní šachty na vrtu VR 1. V rámci rekonstrukce bude provedena komplexní výměna přítokových potrubí a armatur (včetně napájení, ovládání) v prostoru objektu úpravny vody a akumulací. Bude doplněno zaústění recirkulátu z odsazovací nádrže zpět do surové vody – před dávkování Cl2. Na přítoku surové vody bude dávkován chlor, tj. „předchlorace“ (dávkování do potrubí).

V rámci rekonstrukce bude provedena přestavba čtyř stávajících filtrů s mezidny na filtry bez meziden. Bude použit plošný drenážní systém se separační deskou. Technologická linka úpravny vody bude rozšířena o doplnění filtrace s GAU. V rámci rekonstrukce je navrženo osadit do prostoru stávající strojovny čtyři otevřené betonové rychlofiltry. Pro potřeby akumulace upravené vody bude zachována stávající jednokomorová nová akumulace (využitelný objem cca 215 m3). V rámci stavebních úprav bude provedena dílčí sanace nádrží, výměna potrubí a armatur, výměna čerpadel, zámečnických prvků apod. (platí pro starou i novou akumulaci). Na přítoku do staré akumulace bude dávkován chlor pro hygienické zabezpečení.

Odpadní prací vody budou před nátokem na kalové laguny odsazovány v nové nádrži (odsazovací nádrž) o objemu cca 120 m3. Nádrž bude umístěna vedle stávající strojovny. Nádrž bude dimenzována na objem prací z pískových filtrů a filtrů s GAU. Kal z odsazovací nádrže bude odváděn na stávající kalové laguny. Kalové laguny budou stavebně opraveny (včetně výměny hradítek). Na úpravně vody budou zrušeny a demontovány všechny stávající nefunkční části chemického hospodářství. Chemické hospodářství je dimenzováno pro výkon technologické linky úpravny vody 30 – 95 l/s. Chlor bude dávkován do přítokového potrubí před pískovou filtrací a do potrubí před akumulací upravené vody. Součástí rekonstrukce je rekonstrukce a doplnění stávajícího systému řízení a monitorování technologických procesů úpravny vody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 5. října 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 5. října 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. prosince 2022Následovat bude roční zkušební provoz

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies