Žatec, J. Vrchlického, Z. Nejedlého, Lva Tolstého - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, J. Vrchlického, Z. Nejedlého, Lva Tolstého - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
31.05.2021 – 30.11.2021
V Žatci, části ulic Jaroslava Vrchlického a Lva Tolstého, a v ulici Zdeňka Nejedlého, provedeme rekonstrukci dožilých vodovodních řadů a popraskané kanalizace pro cca 110 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Žatec, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace a chodníků.


Více o stavbě:

V ulici J. Vrchlického nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80 (z roku 1955 a úsek z roku 1978) a řad z PVC DN 80 (z roku 1978). Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. V ulicích Z. Nejedlého a L. Tolstého jsou poruchové litinové řady DN 80 z roku 1955.

Kanalizace je v ul. J. Vrchlického tvořena potrubím z betonu DN 500 z roku 1969, potrubí vykazuje korozi materiálu, praskliny, netěsnost spojů. Stoka dále pokračuje potrubím z kameniny DN 300 a DN 200 z roku 1969, kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, proto daný úsek není předmětem stavby. V dobrém stavu je i úsek z kameniny DN 500 a betonové vejce DN 500/750.

V ul. Z. Nejedlého je stoka z betonu DN 300 z roku 1969, rovněž v dobrém technickém stavu. V ul. L. Tolstého je rovněž kanalizace bez závad, tvoří ji potrubí z kameniny DN 500 z roku 2007.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 583,80 metrů a kanalizace v celkové délce 175,10 metrů.

Stoka „A1“ – jedná se o přemístění a rekonstrukci na stoce v ul. J. Vrchlického, před řadovými domky, bude začínat před šachtou na přípojce pro č.p. 2483. Jedná se o přemístění z původní trasy v předzahrádkách do asfaltové komunikace města a prodloužení stávajících domovních přípojek. Začátek rekonstruované stoky je v Š723079, bude nová. Dále vede trasa kanalizace DN 300 až k lomové šachtě Š58694A, kde je konec rekonstruované stoky. Pro rekonstrukci bude použito potrubí kameninové DN 300 mm v délce 78,40 metrů. Na trase jsou prodlouženy a přepojeny odbočky – 9 ks. Na trase budou 4 ks nových šachet. Stoka „A2“ – dojde k rekonstrukci v trase původní stoky v ul. J. Vrchlického před čp. 2616. Začátek rekonstruované stoky je v Š58694A, bude nová. Dále vede trasa kanalizace DN400 až ke spojné šachtě Š58699, kde je konec rekonstruované stoky. Pro rekonstrukci bude použito potrubí Kameninové DN 400 mm v délce 96,70 metrů. Na trase jsou přepojeny odbočky – 7 ks. Na trase budou 3 ks šachty –rekonstruované, nové. Stoka „A3“ – zde se jedná se o rekonstrukci stávajících dvou kusů kanalizačních šachet a opravu napojení kanalizačních přípojek zevnitř stoky – robotem. Stávající špatně připojené kanalizační přípojky budou pomocí robotu odříznuty, zabroušeny a napojovací místo bude vyspraveno injektáží. Kanalizační šachty budou opraveny výkopem. Stávající budou odstraněny a na jejich místo budou osazeny nové s prefabrikovaným dnem.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikacích v majetku města bude provedena v celkové délce 583,80 metrů, vč. prodloužení a přepojení 39 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí DN 80 mm bude z výkopu odstraněno, mimo výkop pak roztrženo při realizaci bezvýkopovou technologií – burstliningem. Pro požární zajištění území nebude osazen nový nadzemní hydrant. Pro nový vodovod v bezvýkopovém provedení bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, OD 110mm. Pro výkop bude použito potrubí HDPE Rc Plus, OD 110 mm.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Zhotovitel zažádal o výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace, po vydání souhlasného stanoviska budou práce zahájeny (předpoklad v polovině června). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies