Abeceda akcionáře

A/ Severočeskou vodárenskou společnost a.s. (dále též „SVS“) v současnosti vlastní 458 severočeských měst a obcí 

B/ vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se na řízení SVS

C/ práva vykonávají akcionáři na valné hromadě společnosti (VH), která je nejvyšším orgánem SVS a koná se alespoň jednou za kalendářní rok

D/ do působnosti VH zejména spadá:

  • rozhodovat o volbě či odvolání členů představenstva a dozorčí rady
  • určit auditora pro ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky
  • řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky
  • rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o stanovení tantiém, dividend
  • rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  • schvalovat podnikatelský záměr společnosti (který mj. definuje parametry určující výši vodného a stočného)          

E/ na VH má každý akcionář právo:

  • hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání VH, a případně uplatňovat protinávrhy
  • další akcionářská práva uvedená ve Stanovách společnosti

F/ VH svolává představenstvo; dále je představenstvo povinno svolat VH do 40 dnů, pokud o její konání požádají akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě alespoň 1 % základního kapitálu společnosti (kvalifikovaný akcionář). Práva kvalifikovaného akcionáře se řídí ust. § 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

G/ VH se svolává nejméně 30 dnů před datem jejího konání formou pozvánky obsahující pořad jednání VH, zaslané akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů a zveřejněním této pozvánky na webových stránkách společnosti

H/ na žádost kvalifikovaného/ných akcionáře/ů, je představenstvo povinno doplnit pořad jednání VH o bod, který byl žádostí doručen. Taková žádost kvalifikovaného akcionáře však musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před konáním VH, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na VH a obsahuje návrh usnesení.

I/ člen představenstva má právo požádat VH o udělení pokynu k obchodnímu vedení; rozhodnutí VH o udělení pokynu k obchodnímu vedení v určité záležitosti však nezbavuje představenstvo odpovědnosti a povinnosti jednat v dané záležitosti s péčí řádného hospodáře; představenstvo je rovněž oprávněno se od pokynu uděleného ze strany VH odchýlit, změní-li se podmínky, za nichž byl pokyn udělen.

J/ na VH se hlasuje hlasovacími lístky, kdy se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva, a pokud není tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy; pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje

K/ byla-li VH svolána dle § 367 zákona o obchodních korporacích (tj. svolání VH kvalifikovanými akcionáři), hlasuje se nejdříve o návrhu akcionáře/ů, kteří o svolání požádali

L/ VH je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti

M/ o záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může VH rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti

N/ VH rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny

O/ každý okres v regionu působnosti SVS má svého zástupce v dozorčí radě společnosti, která kontroluje činnost představenstva

P/ nominace a volba těchto zástupců je výhradní záležitostí zástupců měst a obcí daného okresu a SVS do ní nezasahuje

Q/ na aktivech akcionářů zástupci obcí daného okresu nominují kandidáta do dozorčí rady za svůj okres formou gentlemanské dohody „co obec to jeden hlas“ (tj. nerozhodují procenta akcií, čímž i malé obce mají prostor pro své návrhy)

R/ dozorčí radě přísluší, vyžadují-li to zájmy společnosti, svolat VH

S/ dozorčí radě dále mimo jiné přísluší schvalovat zcizení majetku společnosti přesahující 10 milionů Kč, schvalovat kontrakty společnosti přesahující 50 milionů Kč, schvalovat získání a zcizení majetkových účastí, včetně majetkových vkladů, nebo jejich zvýšení v obchodních společnostech, družstvech a jiných právních subjektech

T/ dozorčí rada se vyjadřuje před konečným schválením v představenstvu k návrhům rozpočtů, obchodních a investičních plánů společnosti, k návrhům na zastoupení společnosti v orgánech jiných obchodních společností, v nichž má společnost majetkovou účast

Upozornění k účasti na valné hromadě – požadavky zákona o obchodních korporacích a zákona o obcích:

Každoročně před konáním valné hromady upozorňujeme akcionáře na skutečnost, že zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje, aby na valné hromadě vykonával za obec akcionářská práva někdo, kdo k tomu nebyl zastupitelstvem obce delegován. § 84 odst. 2 písm. f) uvedeného zákona výslovně stanoví, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Že se nejedná o pouhou formalitu, podtrhuje ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích, kde je zakotveno, že právní jednání, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, jsou bez tohoto schválení neplatná. To znamená, že ani starosta nebo primátor není oprávněn bez delegování zastupitelstvem vykonávat akcionářská práva na valné hromadě společnosti, v níž má obec majetkovou účast. Z podstaty věci rovněž vyplývá, že z usnesení o delegování zastupitelstvem by mělo být zcela zřejmé, zda se týká pouze jedné konkrétní valné hromady či více valných hromad.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies