Majetek

Při založení Severočeské vodárenské společnosti a.s. vložil zakladatel do společnosti majetek ve výši 7 605 482 tis. Kč. Jednalo se výhradně o infrastrukturní vodohospodářský majetek na území bývalého Severočeského kraje. Společnost tento velmi rozsáhlý majetek spravuje a zajišťuje jeho obnovu a výstavbu nových potřebných zařízení.

Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné výsledky hospodaření. Základním cílem společnosti i nadále zůstává zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod za sociálně přijatelnou cenu (vodné a stočné) prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku společnosti. Hlavní činnost společnosti spočívá ve stálém zvyšování kvality vodohospodářského vybavení regionu, tedy v péči o stávající infrastrukturu (opravy, údržba a obnova majetku) a ve výstavbě nového vodohospodářského majetku, při minimalizaci nákladů spojených s touto činností.

Ke konci roku 2015 dosáhla celková aktiva společnosti 18 738 mil. Kč. Aktiva společnosti byla vázána především v dlouhodobém majetku, jehož objem meziročně vzrostl o 2,63%. Podstatnou složku dlouhodobého majetku tvořil dlouhodobý hmotný majetek v podobě vodohospodářské infrastruktury. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku ovlivnily pokračující investiční aktivity společnosti.

Základní vodohospodářské údaje:

Vodovody rok 2015 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,144 mil.
Počet zásobených obyvatel 1,097 mil.
Počet úpraven vod 54 ks
Počet vodojemů 994 ks
Počet čerpacích stanic pitné vody 261 ks
Délka vodovodních přípojek 1 942 km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 8 982 km
Kapacita úpraven vody celkem 4 863 l/s
Kapacita podzemních zdrojů 1 971 l/s
Kapacita vodojemů 646 447 m3
Voda vyrobená 68 862 tis.m3/rok
Voda fakturovaná 50 398 tis.m3/rok
Specifická spotřeba vody (obyv.) 88 l/os.den
     
Kanalizace rok 2015 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,144 mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 0,905 mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV 0,896 mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem 192 ks
Kapacita čistíren odpadních vod 340 711 m3/den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) 3 954 km
Voda vypouštěná do vodních toků 88 128 tis. m3/rok
Voda čištěná 87 233 tis. m3/rok