Majetek

Při založení Severočeské vodárenské společnosti a.s. vložil zakladatel do společnosti majetek ve výši 7 605 482 tis. Kč. Jednalo se výhradně o infrastrukturní vodohospodářský majetek na území bývalého Severočeského kraje. Společnost tento velmi rozsáhlý majetek spravuje a zajišťuje jeho obnovu a výstavbu nových potřebných zařízení.

Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné výsledky hospodaření. Základním cílem společnosti i nadále zůstává zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod za sociálně přijatelnou cenu (vodné a stočné) prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku společnosti. Hlavní činnost společnosti spočívá ve stálém zvyšování kvality vodohospodářského vybavení regionu, tedy v péči o stávající infrastrukturu (opravy, údržba a obnova majetku) a ve výstavbě nového vodohospodářského majetku, při minimalizaci nákladů spojených s touto činností.

Vodovody rok 2019 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,134 mil.
Počet zásobených obyvatel 1,104 mil.
Počet úpraven vod 62 ks
Počet vodojemů 974 ks
Počet čerpacích stanic pitné vody 267 ks
Délka vodovodních přípojek 2 001 km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 9 057 km
Kapacita úpraven vody celkem 4 579 l/s
Kapacita podzemních zdrojů 2 122 l/s
Kapacita vodojemů 641 895 m3
Voda vyrobená 68 286 tis. m3/rok
Voda fakturovaná 52 355 tis. m3/rok
Specifická spotřeba vody (obyv.) 92 l/os. den
     
Kanalizace rok 2019 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,134 mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 0,903 mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV 0,897 mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem 188 ks
Kapacita čistíren odpadních vod 338 225 m3/den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) 4 020 km
Voda vypouštěná do vodních toků 85 667 tis. m3/rok
Voda čištěná 84 179 tis. m3/rok
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.