Majetek

Při založení Severočeské vodárenské společnosti a.s. vložil zakladatel do společnosti majetek ve výši 7 605 482 tis. Kč. Jednalo se výhradně o infrastrukturní vodohospodářský majetek na území bývalého Severočeského kraje. Společnost tento velmi rozsáhlý majetek spravuje a zajišťuje jeho obnovu a výstavbu nových potřebných zařízení.

Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné výsledky hospodaření. Základním cílem společnosti i nadále zůstává zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod za sociálně přijatelnou cenu (vodné a stočné) prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku společnosti. Hlavní činnost společnosti spočívá ve stálém zvyšování kvality vodohospodářského vybavení regionu, tedy v péči o stávající infrastrukturu (opravy, údržba a obnova majetku) a ve výstavbě nového vodohospodářského majetku, při minimalizaci nákladů spojených s touto činností.

Vodovody rok 2020 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,133 mil.
Počet zásobených obyvatel 1,105 mil.
Počet úpraven vod 63 ks
Počet vodojemů 965 ks
Počet čerpacích stanic pitné vody 266 ks
Délka vodovodních přípojek 2 018 km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 9 077 km
Kapacita úpraven vody celkem 4 494 l/s
Kapacita podzemních zdrojů 2 064 l/s
Kapacita vodojemů 640 976 m3
Voda vyrobená 67 329 tis. m3/rok
Voda fakturovaná 51 025 tis. m3/rok
Specifická spotřeba vody (obyv.) 92 l/os. den
     
Kanalizace rok 2020 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,133 mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 0,943 mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV 0,937 mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem 187 ks
Kapacita čistíren odpadních vod 330 429 m3/den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) 4 045 km
Voda vypouštěná do vodních toků 84 583 tis. m3/rok
Voda čištěná 83 111 tis. m3/rok
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies