Majetek

Při založení Severočeské vodárenské společnosti a.s. vložil zakladatel do společnosti majetek ve výši 7 605 482 tis. Kč. Jednalo se výhradně o infrastrukturní vodohospodářský majetek na území bývalého Severočeského kraje. Společnost tento velmi rozsáhlý majetek spravuje a zajišťuje jeho obnovu a výstavbu nových potřebných zařízení.

Společnost po celou dobu své existence vykazuje kladné výsledky hospodaření. Základním cílem společnosti i nadále zůstává zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod za sociálně přijatelnou cenu (vodné a stočné) prostřednictvím Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku společnosti. Hlavní činnost společnosti spočívá ve stálém zvyšování kvality vodohospodářského vybavení regionu, tedy v péči o stávající infrastrukturu (opravy, údržba a obnova majetku) a ve výstavbě nového vodohospodářského majetku, při minimalizaci nákladů spojených s touto činností.

Ke konci roku 2017 dosáhla celková aktiva společnosti 19 539 mil. Kč. Aktiva společnosti byla vázána především v dlouhodobém majetku, jehož objem meziročně vzrostl o 2,08%. Podstatnou složku dlouhodobého majetku tvořil dlouhodobý hmotný majetek v podobě vodohospodářské infrastruktury. Nárůst dlouhodobého hmotného majetku ovlivnily pokračující investiční aktivity společnosti.

Základní vodohospodářské údaje:

Vodovody rok 2017 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,132 mil.
Počet zásobených obyvatel 1,096 mil.
Počet úpraven vod 60 ks
Počet vodojemů 996 ks
Počet čerpacích stanic pitné vody 274 ks
Délka vodovodních přípojek 1 966 km
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 9 016 km
Kapacita úpraven vody celkem 4 885 l/s
Kapacita podzemních zdrojů 1 970 l/s
Kapacita vodojemů 648 137 m3
Voda vyrobená 68 575 tis. m3/rok
Voda fakturovaná 50 302 tis. m3/rok
Specifická spotřeba vody (obyv.) 89 l/os. den
     
Kanalizace rok 2017 jednotky
Počet obyvatel celkem 1,132 mil.
Počet obyvatel napojených na kanalizaci 0,902 mil.
Počet obyvatel napojených na ČOV 0,895 mil.
Počet čistíren odpadních vod celkem 188 ks
Kapacita čistíren odpadních vod 338 076 m3/den
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) 3 963 km
Voda vypouštěná do vodních toků 94 064 tis. m3/rok
Voda čištěná 93 186 tis. m3/rok
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.