Vize a cíle

Na základě analytických prací, po projednání v orgánech společnosti a s jejími akcionáři a v souladu s Politikou skupiny Severočeská voda byly formulovány mise a vize SVS jako základní teze vymezující smysl existence a očekávání společnosti. Misi a vizi doplňuje popis základních principů činnosti SVS. Součástí politiky skupiny jsou základní hodnoty skupiny. Tyto teze jsou východiskem pro vymezení cílů společnosti formulovaných v podnikatelském záměru na roky 2021 až 2025. Ten byl akcionáři společnosti schválen na řádné valné hromadě v červnu 2020.

Mise (poslání) společnosti

Posláním Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jako vlastníka vodohospodářského majetku a jako vlastníka provozní společnosti (SčVK) je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Vize společnosti

Severočeská vodárenská společnost je silnou nadregionální společností, která zodpovědně a efektivně spravuje vodohospodářský majetek, podporuje jeho hospodárné rozšiřování, a která prostřednictvím tohoto majetku a prostřednictvím dceřiné provozní společnosti (SčVK) poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Severočeská vodárenská společnost a skupina Severočeská voda vyznávají tyto základní hodnoty:

odbornost

Činnost skupiny zajišťuje stabilní tým zaměstnanců na vysoké odborné úrovni. Naše skupina poskytuje potřebné zázemí a prostředky pro práci a osobní růst zaměstnanců jednotlivých společností. Odbornost a kvalitní služby vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů.

efektivnost

Prostředky generované naší činností jsou účinně a hospodárně využívány při obnově a rozšiřování vodohospodářského majetku a při poskytování služeb souvisejících se zajištěním výroby a dodávky pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zásady efektivity uplatňujeme rovněž při rozvoji dalších aktivit skupiny.

otevřenost

Naše skupina hospodaří s majetkem, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány strategické služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod na území měst a obcí v oblasti působnosti skupiny. Města a obce mají přístup k informacím o naší činnosti a mají možnost se k naší činnosti vyjadřovat. Otevřeně komunikujeme rovněž s veřejností, s našimi zaměstnanci, s médii, s orgány státní správy a s dalšími partnery.

stabilita

Zajišťování vodohospodářských služeb je naším trvalým závazkem. Stabilní prostředí v oblastech vlastnických vztahů, rozhodovacích mechanismů, systému řízení, ekonomické situace členů skupiny a personálního zajištění naší činnosti a stabilita při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury umožňují naplňovat potřeby současných generací a zároveň vytvářet podmínky pro naplnění potřeb generací budoucích a pro přiměřený rozvoj dalších aktivit skupiny.

Základní principy činnosti SVS

Severočeská vodárenská společnost se při své činnosti řídí těmito základními principy:

  • uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné
  • udržení sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné
  • uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti
  • vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies