Vize a cíle

Na základě podrobných analytických prací a po projednání v orgánech společnosti, a s jejími akcionáři, byly formulovány mise a vize SVS jako základní teze vymezující smysl existence a očekávání společnosti. Misi a vizi doplňuje popis základních principů a základních hodnot SVS, které vymezují cíle společnosti vyjádřené v podnikatelském záměru na roky 2016 až 2020. Ten byl akcionáři společnosti schválen na řádné valné hromadě v červnu 2015. V červnu 2018 byla schválena aktualizace podnikatelského záměru. V současné době probíhá příprava podnikatelského záměru na roky 2021-2025, návrh bude předložen akcionářům k projednání v červnu 2020.

Mise (poslání) společnosti

Posláním Severočeské vodárenské společnosti jako vlastníka vodohospodářského majetku je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Vize společnosti

Severočeská vodárenská společnost chce být silnou nadregionální společností, která zodpovědně a efektivně spravuje vodohospodářský majetek, podporuje jeho hospodárné rozšiřování, a která prostřednictvím tohoto majetku poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Severočeská vodárenská společnost vyznává tyto základní hodnoty:

odbornost

Cílem společnosti je budování stabilního týmu zaměstnanců na vysoké odborné úrovni. Naše společnost poskytuje potřebné zázemí a prostředky pro práci a osobní růst svých zaměstnanců. Odbornost a kvalitní služby vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů.

efektivnost

Prostředky na naši činnost jsou v rozhodující míře generovány prostřednictvím vodného a stočného. Tyto prostředky musí být účinně a hospodárně využity při obnově a rozšiřování vodohospodářského majetku a při poskytování služeb souvisejících se zajištěním výroby a dodávky pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

otevřenost

Naše společnost hospodaří s majetkem, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány strategické služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Za tento majetek a tyto služby neseme odpovědnost vůči našim akcionářům – městům a obcím. Naši akcionáři, ale i veřejnost, musí mít přístup k informacím o naší činnosti, o hospodaření s finančními prostředky a musí mít možnost se k naší činnosti vyjadřovat. Otevřeně komunikujeme rovněž s orgány státní správy a s dalšími partnery.

stabilita

Zajišťování vodohospodářských služeb je naším trvalým závazkem. Tomu musí odpovídat i další atributy naší společnosti – akcionářská struktura, vlastnické vztahy, rozhodovací mechanismy, ekonomická situace společnosti, personální zajištění naší činnosti a stabilita při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Základní principy činnosti SVS

Severočeská vodárenská společnost se při své činnosti řídí těmito základními principy:

  • uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné
  • udržení sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné
  • uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti
  • vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti

Cíle a strategie do roku 2020

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS, a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, vč. ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Základní hodnoty a základní principy jsou východiskem pro stanovení „strategií“, tj. cest k naplnění jednotlivých strategických cílů.

Pro podnikatelský záměr společnosti do roku 2020 byly stanoveny tyto strategické cíle:

  1. Plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu a odpadní vodu
  2. Zajištění obnovy majetku
  3. Optimální vývoj ceny pro vodné a stočné a zdrojů na realizaci potřeb
  4. Zajištění kvalitní péče o infrastrukturní majetek a služeb v oblasti dodávek pitné vody  a odvádění a čištění odpadních vod
  5. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.