Vize a cíle

Na základě podrobných analytických prací a po projednání v orgánech společnosti, a s jejími akcionáři, byly formulovány mise a vize SVS jako základní teze vymezující smysl existence a očekávání společnosti. Misi a vizi doplňuje popis základních principů a základních hodnot SVS, které vymezují cíle společnosti vyjádřené v podnikatelském záměru na roky 2016 až 2020. Ten byl akcionáři společnosti schválen na řádné valné hromadě v červnu 2015. 

Mise (poslání) společnosti

Posláním Severočeské vodárenské společnosti jako vlastníka vodohospodářského majetku je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Vize společnosti

Severočeská vodárenská společnost chce být silnou nadregionální společností, která zodpovědně a efektivně spravuje vodohospodářský majetek, podporuje jeho hospodárné rozšiřování, a která prostřednictvím tohoto majetku poskytuje kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Severočeská vodárenská společnost vyznává tyto základní hodnoty:

odbornost

Cílem společnosti je budování stabilního týmu zaměstnanců na vysoké odborné úrovni. Naše společnost poskytuje potřebné zázemí a prostředky pro práci a osobní růst svých zaměstnanců. Odbornost a kvalitní služby vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů.

efektivnost

Prostředky na naši činnost jsou v rozhodující míře generovány prostřednictvím vodného a stočného. Tyto prostředky musí být účinně a hospodárně využity při obnově a rozšiřování vodohospodářského majetku a při poskytování služeb souvisejících se zajištěním výroby a dodávky pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.

otevřenost

Naše společnost hospodaří s majetkem, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány strategické služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Za tento majetek a tyto služby neseme odpovědnost vůči našim akcionářům – městům a obcím. Naši akcionáři, ale i veřejnost, musí mít přístup k informacím o naší činnosti, o hospodaření s finančními prostředky a musí mít možnost se k naší činnosti vyjadřovat. Otevřeně komunikujeme rovněž s orgány státní správy a s dalšími partnery.

stabilita

Zajišťování vodohospodářských služeb je naším trvalým závazkem. Tomu musí odpovídat i další atributy naší společnosti – akcionářská struktura, vlastnické vztahy, rozhodovací mechanismy, ekonomická situace společnosti, personální zajištění naší činnosti a stabilita při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Základní principy činnosti SVS

Severočeská vodárenská společnost se při své činnosti řídí těmito základními principy:

  • uplatnění jednotné solidární ceny pro vodné a stočné
  • udržení sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné
  • uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti
  • vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti

Cíle a strategie do roku 2020

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS, a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, vč. ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Základní hodnoty a základní principy jsou východiskem pro stanovení „strategií“, tj. cest k naplnění jednotlivých strategických cílů.

Pro podnikatelský záměr společnosti do roku 2020 byly stanoveny tyto strategické cíle:

  1. Plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu a odpadní vodu
  2. Zajištění obnovy majetku
  3. Optimální vývoj ceny pro vodné a stočné a zdrojů na realizaci potřeb
  4. Zajištění kvalitní péče o infrastrukturní majetek a služeb v oblasti dodávek pitné vody  a odvádění a čištění odpadních vod
  5. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020