Projekt ISPA Podkrušnohoří

logo EUlogo SFŽP


REKONSTRUKCE SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, VÝSTAVBA KANALIZAČNÍCH SBĚRAČŮ, REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V PODKRUŠNOHOŘÍ

Financováno Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č 2001/CZ/16/P/PE/00 a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice

Historie projektu

Severočeská vodárenská společnost a.s. začala v roce 1999 připravovat žádost o podporu z programu ISPA na projekt složený ze tří skupin opatření. Skupinu opatření č. 1 Pitná voda tvoří rekonstrukce ÚV Hradiště a rekonstrukce vodovodního řadu Želenice – Bílina, skupinu opatření č. 2 tvoří rekonstrukce 5 ČOV v Podkrušnohorské oblasti a skupinu opatření č. 3 tvoří dostavba kanalizační sítě v aglomeraci Ústí nad Labem.
V červenci 2001 byl projekt přijat Evropskou komisí a v prosinci roku 2001 bylo podepsáno Finanční memorandum o poskytnutí pomoci pro uvedený projekt. Následovala příprava jednotlivých skupin opatření, vypracování tendrových dokumentací a vypsání mezinárodních soutěží.

Realizace projektu ISPA Podkrušnohoří byla slavnostně zahájena subprojektem č. 1 - Pitná voda v září 2004. Celý projekt byl úspěšně zakončen subprojektem č. 2 - Rekonstrukce ČOV v červnu 2006.

Tiskové zprávy a aktuality o celém projektu ISPA Podkrušnohoří:

Celková aktuální informace o integrovaném projektu Podkrušnohoří
Souhrnná informace o postupu realizace integrovaného projektu Podkrušnohoří
V Severočeské vodárenské společnosti proběhla kontrola Ministerstva financí ČR na projekt Fondu soudržnosti "Podkrušnohoří"


Skupina opatření č. 1 – Pitná vodaVoda

V dubnu 2004 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na skupinu opatření č. 1 „Pitná voda“, konsorciem
ISPA Hradiště – Konsorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM.

Předmětem díla byla rekonstrukce úpravny vody Hradiště a rekonstrukce vodovodního řadu Želenice - Bílina.

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Úpravna vody Hradiště je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Od roku 1976, kdy byla uvedena do provozu, došlo k postupnému zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice, což vedlo vlastníka úpravny vody – Severočeskou vodárenskou společnost a. s. – k zařazení rekonstrukce úpravny vody do projektu.

Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části úpravny vody:

  • rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace,
  • písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezené rozsahu vodojem prací vody
  • dávkování manganistanu draselného,
  • úprava dávkování chemikálií,
  • kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny,
  • rozvodna,
  • systém řízení technologických provozů včetně dozorny úpravny vody.

Rekonstrukce vodovodního řadu Želenice - Bílina

Předmětem stavby byla rekonstrukce části stávajícího přívodního řadu v úseku mezi Liběšicemi u Želenic až po armaturní šachtu před elektrárnou Ledvice. Celková délka rekonstruovaného úseku je 6,5 km. S ohledem na agresivitu prostředí jsou stávající ocelové roury měněny za sklolaminátové, trouby v místech protlaků a tvarovky jsou z tvárné litiny.

Rekonstrukce přívodního řadu začíná v předávacím bodě nad Liběšicemi u Želenic. Řad prochází zelení podél hlavní silnice Bílina – Most a v obci Liběšice vede v místních komunikacích. Za Liběšicemi podchází silnici a pokračuje podél řeky Bíliny převážně v zeleni s keřovitým porostem. Na začátku města Bíliny je trasa potrubí vedena přes autocamp a koupaliště. Za koupalištěm vede přes hřiště, zahrádky a zelní až k místu, kde vchází do stěny upraveného koryta řeky Bíliny. Dále řad prochází zelení před autobusovým nádražím, silnicí vede až před nádraží ČD a končí v armaturní šachtě AŠ2. Úsek mezi nádražím ČD a armaturní šachtou AŠ3 s odbočkou do vodojemu Chlum byl zrekonstruován v roce 1999. Od armaturní šachty AŠ3 rekonstrukce přívodního řadu pokračuje až před elektrárnu Ledvice.

Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace : 21. 5 . 2004 – 31. 5. 2006
Cena díla : 8.697.762,14 Euro

Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a Státním fondem životního prostředí ČR
Zhotovitel : ISPA Hradiště – Konsorcium SMP CONSTRUCTION, SOGEA-SATOM
Inženýr stavby : Babtie Group Limited +VOD-KA a.s. +HHP v.o.s.
Generální projektant : Hydroprojekt CZ, a. s.
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Tiskové zprávy:

SVS zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Pitná voda
Kontrolní den v rámci integrovaného projektu ISPA Podkrušnohoří - Pitná voda
Proběhl kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Podkrušnohoří, skupina opatření Pitná voda
Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří - Pitná voda

Fotogalerie


Skupina opatření č. 2 – Rekonstrukce ČOV

V říjnu 2004 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na skupinu opatření č. 2 Rekonstrukce ČOV, konsorciem „Sdružení firem Podkrušnohoří - ČOV“. Vedoucím tohoto družení je Metrostav a.s. Praha.

Předmětem díla byla rekonstrukce čistíren odpadních vod Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Údlice a Žatec.

Cílem projektu bylo splnění Směrnice rady 91/271/EHS, která stanovuje limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Tohoto cíle bylo dosaženo pomocí intenzifikací užitím moderních technologií čištění a dostavbami, tím došlo ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění a ke zlepšení podmínek provozování, ke snížení zátěže recipientů zbytkovým znečištěním a zátěže okolí aerosoly a hlukem.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Jirkov

Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s kapacitou 40 333 EO. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Bíliny.
ČOV slouží k čištění odpadních vod z Chomutova ze sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká, z celého Jirkova a z Otvic.
Byly doplněny strojně stírané hrubé a velmi jemné česle, separátor písku.
Usazovací nádrže byly stavebně upraveny a nově využity pro aktivaci. Stávající klasická aktivace byla upravena na zónový systém R-S-D-N, umožňující biologické odstraňování N a částečně P a potlačující rozvoj vláknitých forem mikroorganismů v aktivovaném kalu. Pro provzdušňování byly použity jemnobublinné aerátory. Do dosazovacích nádrží byly doplněny řetězové shrabováky. Na odtoku z ČOV byl osazen bubnový mikrosítový filtr pro zajištění stabilního odtoku z ČOV.Do kalového hospodářství bylo doplněno strojní zahušťování kalu a stávající gravitační zahušťovací nádrže byly využity jako homogenizace před odvodněním a stávající pásový lis byl nahrazen odstředivkou. Rekonstrukcí ČOV se vytvořila cca 10% rezerva v možnosti zvýšení výhledového přítoku i znečištění.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Klášterec nad Ohří

Čistírna odpadních vod Klášterec nad Ohří je mechanicko - biologickou čistírnou s primární sedimentací a studeným vyhníváním vyprodukovaných kalů s kapacitou 18 330 EO.
Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ohře.
ČOV slouží k čištění odpadních vod z Klášterce nad Ohří.
Do aktivace byla doplněna nitrifikace, předřazená denitrifikace a simultánní odstraňování fosforu. Hrubé předčištění bylo doplněno o lapák štěrku, o separátor písku.
Stará část ČOV byla upravena na dvojici usazovacích nádrží a na havarijní a akumulační jímku. Biologický stupeň byl vytvořen z nové části ČOV. Dosazovací nádrže byly postaveny nové kruhové průměru 17 m. V kalovém hospodářství bylo doplněno strojní zahuštění kalu, jímka na kalovou vodu a jímka na dovážené fekální vody včetně příjmové fekální stanice. Kapacita ČOV byla zvýšena o cca. max. 10 %. pro možnosti zvýšení výhledového přítoku i znečištění.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Kadaň

Čistírna odpadních vod Kadaň je klasickou mechanicko - biologickou čistírnou s primární sedimentací a termofilní stabilizací vyprodukovaných kalů s kapacitou 19 250 EO. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ohře.
ČOV slouží k čištění odpadních vod z Kadaně.

Do aktivace byla doplněna nitrifikace, předřazená denitrifikace a simultánní odstraňování fosforu a byly zvýšeny hladiny pomocí čerpání. Byly osazeny hrubé ruční česle, rekonstruován lapák písku a osazen separátor písku, postavena čerpací stanice, dostavěna nitrifikační nádrž č. 2 a rekonstruovány dosazovací nádrže. Nově byl zřízen terciální stupeń čištění, jímka dovozu fekálních vod a jímka kalové vody.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Údlice

Čistírna odpadních vod Údlice je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s gravitačním průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů s kapacitou 50 183 EO. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Chomutovky.
ČOV slouží k čištění odpadních vod pouze z Chomutova a Údlic, bez sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká.
Do aktivace byla doplněna nitrifikace, předřazená denitrifikace a simultánní odstraňování fosforu. Na ČOV jsou hrubé česle, lapák štěrku, dvojice jemných strojně stíraných česlí, fekální stanice pro dovážené kaly z Chomutova i Jirkova, dva vírové lapáky písku, primární sedimentace a oddělování dešťových přítoků. Byl doplněn aerační systém do nitrifikace a byla posílena výroba vzduchu a jeho rozvody. V kalovém hospodářství bylo navrženo oddělené strojní zahušťování přebytečného kalu od primárního kalu. Stávající vyhnívací nádrž bude zrekonstruována a doplněna o druhý stupeň vyhnívání. Nově byla vybudována uskladňovací nádrž, objekt zahuštění a odvodnění.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Žatec

Čistírna odpadních vod Žatec je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů s kapacitou 33 333 EO. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ohře.
ČOV slouží k čištění odpadních vod ze Žatce.
Lapák písku byl osazen novým zařízením pro provzdušňování, těžení, praní a dopravu písku a byl zřízen jeho obtok. Usazovací nádrže jsou umístěny v levé polovině sdruženého objektu nádrží. Z pravé poloviny sdruženého objektu nádrží byly zřízeny havarijní a akumulační jímka. Dešťové vody do nich budou čerpány. Biologické čištění - byly nově zřízeny dvě linky oběhové aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací. Stávající aktivační nádrže jsou přestavěny na jímku dovozu kalů, jímku dovozu organických substrátů a jímky kalové vody. Do aktivace byl doplněn jemnobublinný aeračním systémem. Byly dostavěny dvě nové dosazovací nádrž průměru 21 m. Na odtoku z ČOV byl umístěn měrný objekt - Parshallův žlab. Kalové hospodářství - bylo doplněno o strojní zahuštění kalu a pro odvodnění je na odstředivce. Kalové hospodářství je dimenzováno i s ohledem na možný dovoz organických substrátů a kalů z okolních malých ČOV. Byl zřízen nový suchý membránový plynojem.

Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace : listopad 2004 – 30.6.2006
Cena díla : 12.949.796,31 Euro

Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a Státním fondem životního prostředí ČR
Zhotovitel : Sdružení firem Podkrušnohoří - ČOV
Inženýr stavby : Babtie Group Limited +VOD-KA a.s. +HHP v.o.s.
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce Liberec
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Závod ČOV

 

 Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem

V říjnu 2004 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na skupinu opatření č. 3 Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem, firmou „Stavby silnic a železnic, a.s., Praha, Odštěpný závod Ústí nad Labem“.

Předmětem díla jsou následující stavby:
1. Ústí nad Labem – Stoka Z2,
2. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ul. I., zkapacitnění stoky,
3. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ul. II., zkapacitnění stoky,
4. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Přepojení Stříbrnického potoka,
5. Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ul., rekonstrukce kanalizace,
6. Ústí nad Labem – Stoka O,
7. Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem,
8. Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem – Stoka Z2

Stavba je situována do centra města. Kanalizační stoka Z2 začíná v křižovatce na Předmostí, kde se napojuje na stoku Z1, která byla zrealizována v roce 1998. Trasa nově budované stoky pokračuje ulicí Hrnčířskou. Prochází jižní částí Mírového náměstí, dále ulicí Revoluční a končí v křižovatce ulic Revoluční – Masarykova, kde se napojuje na stávající kanalizaci z Masarykovy ulice. Stoka Z2 jde v trase stávající kanalizace, kterou nahrazuje tím, že se mění její spád a profil.
Projektované kapacity: gravitační stoka – celková délka 710,0 m
potrubí – sklolaminátové trouby DN 1000.

Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ul. I., zkapacitnění stoky

Stavba vede v centru města ulicí Masarykova a je zkapacitněním stávající kanalizace a zrušením stávající odlehčovací komory . Kanalizační stoka začíná lomovou spadišťovou šachtou v křižovatce s ulicí Revoluční, kde se napojuje na stoku Z2. Dále vede podél divadla, muzea, parku, nákupního centra až nad hotel Vladimir, kde končí v křižovatce ulic Masarykova – Londýnská. Součástí této stavby je i přepojení kanalizační výusti v ulici Londýnská, které je tvořeno čerpací stanicí odpadních vod a výtlačným řadem, který se napojuje do stoky v Masarykově ulici..

Projektované kapacity: gravitační stoka – celková délka 707,0 m
potrubí – sklolaminátové trouby DN 1600 a DN 1400
výtlačný řad – celková délka 43m
potrubí – HD PE trouby DN 80
čerpací stanice – 1 ks + přípojka nn v délce 20,0 m.

Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ul. II., zkapacitnění stoky

Stavba vede ulicí Masarykova a je zkapacitněním stávající kanalizace a zrušením stávajících odlehčovacích komor . Kanalizační stoka začíná pod křižovatkou ulic Masarykova – Šaldova – Herbenova, vede trasou stávající kanalizace ulicí Masarykovou a končí v křižovatce ulic Masarykova – U Stadionu.
Projektované kapacity: gravitační stoka – celková délka 797,0 m
potrubí – sklolaminátové trouby DN 1000, DN 800 a DN 600
přeložka vodovodu LTH DN 125– celková délka 674,0 m.

Ústí nad Labem – Opatření na síti, Přepojení Stříbrnického potoka

Stavba řešila odvedení vod Stříbrnického potoka mimo stávající kanalizaci a odvedení dešťových vod ze Severní terasy přímo do řeky Labe. Toto je řešeno pomocí nové odlehčovací komory, která je umístěna v prostoru vstupu do Bertina údolí.
Projektované kapacity: odlehčovací komora – 1 ks
potrubí – sklolaminátové trouby DN 1100, délka 35,0 m.

Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ul., rekonstrukce kanalizace

Předmětem stavby byla výstavba nové stoky v trase stávající kanalizace v ulici Žukovova na Střekově. Stavba začíná napojením kanalizace do stávající stoky X na Střekovském nábřeží a pokračuje do křižovatky ulic Žukovova – Děčínská (pod přejezdem ČD). Dále v prostoru Žukovovy ulice až po křižovatku s ulicí Karla IV. Byly vyměněny kanalizační šachty.
Projektované kapacity: gravitační stoka – celková délka 373,0 m
potrubí – sklolaminátové trouby DN 1000 a DN 600
kanalizační šachty – 30 ks.

Ústí nad Labem – Stoka O

Stavba zahrnuje kanalizační výtlak a čerpací stanici odpadních vod a jejím cílem bylo podchycení a odvedení odpadních vod z oblasti Krásné Březno, které byly odváděny bez čištění do řeky Labe. Čerpací stanice byla umístěna v travnatém pozemku vedle ulice Přístavní.
Projektované kapacity: výtlačný řad – celková délka 574,0 m
potrubí – HD PE trouby DN 100
čerpací stanice – 1 ks + přípojka nn v délce 160,0 m.

Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem

Stavba řešila vybudování kanalizačního sběrače, kterým jsou odváděny odpadní vody z města Chabařovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem. Po trase byly též napojeny vody ze Starých Předlic. Trasa kanalizačního sběrače začíná napojením na stávající kanalizaci v Předlicích u kostela Svatého Salvátora. Dále sběrač pokračuje komunikací do Starých Předlic, dále směrem na bývalou obec Hrbovice, za komunikací na Chlumec jde trasa podél Ždírnického potoka do Chabařovic, kde je napojena výtlačná část sběrače. Dále bylo řešeno přepojení dalších kanalizačních výustí v Chabařovicích, kterých bylo podchyceno celkem 10.
Projektované kapacity: gravitační stoka – DN 500, celková délka 547,0 m
gravitační stoka – DN 300, celková délka 2 962,0 m
výtlačný řad – DN 200, celková délka 500,0 m
výtlačný řad – DN 125, celková délka 175,0 m
výtlačný řad – DN 100, celková délka 24,0 m
čerpací stanice – 4 ks + přípojky nn v délce 497,0 m.

Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem

Stavba řešila odvedení odpadních vod z města Povrly na kanalizační síť města Ústí nad Labem. Jedná se o kombinaci gravitační a výtlačné kanalizace, jejíž trasa probíhá podél silnice I. třídy č. I/62 a tratí ČD Ústí nad Labem – Děčín. Trasa začíná v Povrlech v prostoru parkoviště firmy Měď Povrly a končí napojením do stávající stoky ve Vodařské ulici ve Veselí(Mojžíř).
Projektované kapacity: gravitační stoka – DN 300, celková délka 370,0 m
výtlačný řad – DN 100, celková délka 1150,0 m
výtlačný řad – DN 150, celková délka 1601,0 m
čerpací stanice – 2 ks + přípojky nn v délce 85,0 m.

Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace : listopad 2004 – 31.5.2006
Cena díla : 6.175.100,21 Euro

Investor : Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a Státním fondem životního prostředí ČR
Zhotovitel : Stavby silnic a železnic, a.s., Praha, Odštěpný závod Ústí nad Labem
Inženýr stavby : Babtie Group Limited +VOD-KA a.s. +HHP v.o.s.
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce Liberec
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Ústí nad Labem

Tiskové zprávy:

Severočeská vodárenská společnost zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Skupina opatření Kanalizace
Proběhl kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Podkrušnohoří - Dostavba kanalizace
Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří – Kanalizace

Fotogalerie: 

Zpět

 

 

Tiskové zprávy:

Severočeská vodárenská společnost zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Rekonstrukce ČOV
Severočeská vodárenská společnost končí realizaci Projektu Podkrušnohoří – Rekonstrukce ČOV

Fotogalerie
 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies