Protikorupční systém řízení

DEKLARACE PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Společnosti skupiny Severočeská voda, tj. Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Mateotech a.s., Mateo Solutions a.s. a Severočeská servisní a.s. (dále jen „Společnosti“) odmítají a netolerují korupční jednání v jakékoli jeho podobě.

My, Společnosti, odmítáme a netolerujeme korupční jednání v jakékoliv jeho podobě. Za účelem prosazování boje proti korupci, vyjádření nulové tolerance ke korupci a řízení korupčních rizik činíme veškeré kroky k přijetí, nastavení a udržování účinného protikorupčního programu Společností zavedeného podle mezinárodně uznávané protikorupční normy ISO 37001 (dále jen „ABMS“). Zavazujeme se tento program dodržovat.

Naším úsilím je nastavit takové podmínky, které povedou k eliminaci nebo zabrání vzniku korupčního jednání v našich společnostech.

ABMS Společností je závazný pro všechny řídící úrovně Společností od vrcholového vedení napříč zaměstnaneckou strukturou, jakož i pro každého, kdo jedná jménem Společností nebo je s nimi v obchodním vztahu.

Pravidla chování

Nulovou toleranci vyjadřujeme jednoznačně a zřejmě – není přípustné, aby kdokoliv ze Společností jednal korupčně. Nikdy nepřijímáme, nepožadujeme, neslibujeme ani si nenecháváme slíbit jakoukoliv materiální i nemateriální hodnotu, která by měla ovlivnit naše chování a úsudek. Stejně tak se nikdy neuchylujeme ke korupčnímu jednání v jakékoliv podobě my sami ve vztahu ke třetím stranám, a to zejména a včetně úředních osob. Pro zřejmost a nezpochybnitelnost uvádíme, že žádný z vrcholových představitelů, vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců ani žádná z třetích stran jednajících jménem Společností:

  • nepřijme, nepožádá a nenechá si slíbit úplatek;
  • neposkytne, nenabídne a neslíbí úplatek;
  • nebude ve střetu zájmů nebo zabrání zneužití pozice ve střetu zájmů;
  • nespáchá a nevyužije žádné formy zprostředkování úplatkářství, tzn. nevyužije třetí strany k tomu, aby nabízela nebo obdržela úplatek.

Prohlašujeme, že je naší prioritou v co nejvyšší míře odstranit a omezit příležitosti pro vznik korupce.

Korupční jednání v jakékoliv své podobě je v rámci Společností řízeno jako jedno z prioritních rizik a na základě a v rámci ABMS je k řízení tohoto rizika přistupováno systematicky s cílem ho minimalizovat nebo eliminovat. Prostřednictvím ABMS podporujeme boj proti korupci zejména prevencí, ale klademe důraz i na odhalení a důkladné prošetření případného korupčního jednání. Tento přístup vytváří transparentní prostředí jak vůči zaměstnancům a akcionářům, tak vůči veřejnosti.

Deklarujeme a pro stvrzení této deklarace připojujeme níže své podpisy, že:

  • jdeme příkladem;
  • se vždy chováme čestně a eticky;
  • chceme proti korupčnímu jednání působit preventivně, případně korupční jednání včas odhalit a reagovat na něj;
  • prosazujeme nulovou toleranci korupčního jednání shora a začleňujeme ji jako přirozenou součást kultury Společností;
  • usilujeme o udržení a posílení důvěryhodnosti Společností;
  • každý zaměstnanec napříč strukturami Společností má a zná v boji s korupcí svoji roli a odpovědnost.

Dosažení deklarovaného zajišťujeme prostřednictvím ABMS včetně nastavení soustavy vnitřních kontrol, procesů a postupů, které jako systém vytváří účinný obranný val před korupčním jednáním zaměstnanců i třetích stran.

Vyzýváme každého, aby upozornil na podezření na korupční jednání vrcholových představitelů, vedoucích zaměstnanců, jiných zaměstnanců nebo třetích stran jednajících jménem Společností. Zavazujeme se poskytnout podporu každému, kdo předá oznámení nebo se odmítne korupčního jednání účastnit a oznámí to.  Garantujeme, že žádný z oznamovatelů nebude vystaven postihu nebo znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční jednání.

Za účelem podání takových oznámení jsou zřízeny následující komunikační kanály, kde je oznámení možné provést i anonymně:

E-mail: compliance@svs.cz

Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

Telefon: +420 417 808 510

Oznamovací schránky pro zaměstnance skupiny na vybraných pracovištích (seznam na intranetu společností Skupiny).

Důsledky porušení pravidel chování

Porušení pravidel protikorupčního chování bereme velice vážně a z každého takového porušení vyvodíme odpovídající důsledky. O důvodném podezření na porušení pravidel protikorupčního chování budeme podle závažnosti informovat orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány či jiné orgány veřejné moci. Dále můžeme zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které nám byly způsobeny v důsledku porušení pravidel protikorupčního chování. 

Pro vrcholné představitele, vedoucí zaměstnance i další zaměstnance našich Společností může mít porušení pravidel protikorupčního chování za následek vnitřní vyšetřování a disciplinární důsledky, včetně propuštění či odvolání. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i v soukromoprávní odpovědnost (zejména za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek). Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody.

Pro třetí strany může mít porušení pravidel protikorupčního chování za následek okamžité ukončení smluvní spolupráce s našimi Společnostmi. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i v soukromoprávní odpovědnost (zejména za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek) konkrétních fyzických či právnických osob. Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody. Hrozícími sankcemi pro právnické osoby jsou zejména zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění rozsudku/rozhodnutí o přestupku.

Deklarace byla ve svém druhém vydání doplněna o důsledky porušení pravidel protikorupčního chování. Doplněné vydání Deklarace bylo vedením Společností přijato dne 26. 9. 2022.

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies