Zásady nabývání VH majetku od neakcionářů SVS

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS budují její neakcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Finanční příspěvek

Neakcionář SVS může na základě schválené Žádosti o odkup získat od SVS finanční příspěvek stanovený propočtem očekávaných výnosů z pořizované investice.

3. Způsob nabývání majetku

V případě staveb neakcionářů bude na základě schválené Žádosti o odkup mezi neakcionářem (investorem) a SVS uzavřena pouze kupní smlouva s kupní cenou ve výši finančního příspěvku.

4. Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku neakcionáři je každoročně aktualizována v závislosti na vývoji inflace. Jeho výše je odvozena od finančního příspěvku (viz. příloha č.1 a navazující dodatky pro příslušný rok) přes koeficient 0,8 s tím, že maximální finanční příspěvek pro neakcionáře může činit maximálně 50% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátcem DPH.

5. Kontrola plnění očekávaných výnosů

Plnění deklarovaných předpokladů uvedených v Žádosti o odkup VH stavby bude SVS znovu posuzovat podle počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.

6. Kvantifikace a konkretizace

Stanovení klíčových parametrů zásad zahrnuje příloha tohoto materiálu. Konkrétní postupy realizace zásad včetně smluvní dokumentace upravuje vnitřní předpis SVS.

7. Závěrečná ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost neakcionáře o převzetí podána po 21.9.2020. Žádost tvoří přílohu těchto zásad (viz stránka Pokyny k vyplnění a podání žádosti). Nárok na finanční příspěvek trvá vždy pouze 4 roky od uvedení stavby do trvalého provozu. Nejpozději v tomto období je nezbytné budoucí převzetí stavby do majetku SVS projednat, což předpokládá v tomto smyslu podat příslušnou Žádost. V případě kladného projednání převzetí stavby po uplynutí této 4 leté lhůty bude možné převzít stavbu do majetku SVS pouze bez finančního příspěvku. Podmínky převzetí pozbývají platnost v případě uplynutí 5-leté lhůty od kladného projednání s tím, že stavebník může požádat o nové projednání v MK.

Ke stažení:

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies