Stručné znění Zásad nabývání VH majetku od neakcionářů SVS

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek (dále jen „VH majetek“ nebo „VHI“) sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS budují její neakcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Vstupní parametry pro vyhodnocování žádostí

Vstupní parametry pro vyhodnocení žádostí u výstavby VHI pro veřejnou potřebu tvoří:

 1. Soulad s technickými požadavky SVS a provozovatele SčVK (dle platného Technického standardu VH staveb) – doloženo vyjádřením provozovatele SčVK
 2. Počet nově připojených obyvatel, resp. počet ekvivalentů spotřeby či produkce nově připojených (dále jen ES/EP). Příloha Žádosti o odkup – Seznam připojení
 3. Rozpočtové náklady na realizaci stavby (realizační náklady) bez DPH (dále jen RN).
 4. Stavbou dotčené pozemky. Příloha Žádosti o odkup – Seznam pozemků

3. Finanční limity staveb

Finanční limity primárně sledují efektivitu investice k zajištění prosté návratnosti celkové ceny díla alespoň za dobu životnosti zařízení (tzv. rentabilitu staveb).

Limity jsou stanoveny jako horní hranice RN v přepočtu na 1 nově připojeného obyvatele a jsou nastaveny jednotlivě pro daný typ majetku, konkrétně pro

 • vodovod:                                                            100 000,- Kč
 • vodovod s přivaděčem, ÚV či VDJ:              110 000,- Kč
 • kanalizaci:                                                          150 000,- Kč
 • kanalizaci a ČOV:                                              165 000,- Kč      

4. Výše finančních příspěvků (FP) na 1 nově připojovaného obyvatele

Finanční příspěvky jsou stanovovány na 1 obyvatele (ES/EP) a jsou nastaveny jednotlivě pro daný typ majetku, konkrétně pro

 • vodovod                                                                           
 • vodovod s přivaděčem, ÚV či VDJ            
 • kanalizaci                                                                          
 • kanalizaci a ČOV

Finanční příspěvky se uveřejňují v příloze na webu SVS.

5. Způsob stanovení kupní ceny

Výše kupní ceny se stanovuje jako součin počtu nově připojovaných obyvatel a FP stanoveného v daném roce pro konkrétní typ majetku. Kupní cena je stanovena do výše maximálně 50% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátcem DPH.

Neakcionář může požádat o stanovení kupní ceny dle počtu napojených obyvatel nejpozději do 4 let od uvedení stavby do trvalého provozu, a to na základě podané Žádosti o odkup. Po uplynutí této 4-leté lhůty bude výše kupní ceny stanovena na 1.000,- Kč

6. Úhrada kupní ceny

U staveb s počtem nově připojených obyvatel do 35, uvedených v Žádostí o odkup, bude kupní cena uhrazena jednorázově po uzavření Kupní smlouvy.

U staveb s předpokládaným počtem nově připojených obyvatel nad 35, bude kupní cena rozdělena do tří částí. Při podpisu kupní smlouvy bude uvolněna její první část a ve vazbě na napojenost potom její druhá a třetí část.

7. Závěrečná ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost neakcionáře o převzetí podána po 1.1.2023. Žádost tvoří přílohu těchto zásad (viz stránka Pokyny k vyplnění a podání žádosti).

Ke stažení:

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies