Spolufinancování

Na aktivech akcionářů SVS a. s. v roce 2007 byli jejich účastníci seznámeni s alternativou nabývání vodohospodářského majetku založenou na principu zápočtu kupní ceny s peněžitým příplatkem mimo základní kapitál. Uvedený princip byl rozpracován do níže uvedených Zásad nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS, které představenstvo společnosti schválilo dne 25. 7. 2007. 

Zásady platí od 1. 1. 2008 a v aktuálním znění se vztahují na majetek, u kterého byla žádost akcionáře o předání do vlastnictví SVS a. s. podána po 31. 5. 2012.

Zásady nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a. s.

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS a.s. budují její akcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Finanční příspěvek

Akcionář SVS a.s. může na základě schválené Žádosti o spolufinancování získat od SVS a. s. finanční příspěvek, který se rovná rozdílu mezi závazkem ve výši kupní ceny za vodohospodářský majetek a pohledávkou z titulu dobrovolného závazku ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS a.s.

3. Výše peněžitého příplatku mimo základní kapitál SVS a.s.

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč se kupní cena rovná hodnotě vodohospodářského majetku stanovené na základě posudku znalce. Pohledávka SVS a.s. ve výši příplatku akcionáře mimo základní kapitál SVS a.s. se stanoví jako rozdíl mezi kupní cenou a propočtem očekávaných výnosů z pořizované investice.
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil.Kč se výše peněžitého příplatku nestanovuje na základě výsledku optimalizace procesů pro nabývání staveb.

4. Způsob nabývání majetku

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč bude na základě schválené Žádosti o spolufinancování bude mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena smlouva o peněžitém příplatku mimo základníkapitál. Zároveň dojde mezi stejnými smluvními stranami k uzavření kupní smlouvy na uvedený vodohospodářský majetek. Tím vznikne závazek SVS a.s. vůči akcionáři ve výši kupní ceny. Tento závazek se započte s pohledávkou ve výši peněžitého příplatku mimo základní kapitál. Rozdíl po zápočtu pohledávky a závazku bude představovat závazek SVS a.s. za akcionářem, který bude ve stanovené lhůtě uhrazen v penězích (finanční příspěvek).
V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil.Kč bude na základě schválené Žádosti o spolufinancování mezi akcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena pouze kupní smlouva s kupní cenou ve výši finančního příspěvku.

5. Schvalovací proces

V případě staveb akcionářů s RN bez DPH nad 1 mil.Kč musí rozhodnutí o uzavření smlouvy o příplatku schválit zastupitelstvo akcionáře a představenstvo SVS a.s. Přesáhne-li příplatek do vlastního kapitálu 50 milionů Kč, podléhá smlouva také schválení dozorčí rady SVS a.s. V případě staveb akcionářů s RN bez DPH do 1 mil.Kč je schvalování smlouvy o příplatku bezpředmětné.

6. Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku akcionáři vychází z propočtu očekávaných výnosů budované investice, který je každoročně aktualizován v závislosti na vývoji vodného, resp. stočného. Jeho výše je odvozena od finančního příspěvku (viz.příloha č.1 a navazujících dodatků pro příslušný rok) přes koeficient 1,0 a může činit maximálně 90% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátce DPH.

7. Kontrola plnění očekávaných výnosů

Očekávané výnosy vyjádřené ve finančním příspěvku akcionáři bude SVS a.s. znovu posuzovat podle počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.

8. Kvantifikace a konkretizace

Stanovení klíčových parametrů zásad zahrnuje příloha č. 1 tohoto materiálu. Konkrétní postupy realizace zásad včetně smluvní dokumentace upravuje vnitřní předpis SVS a. s.

9. Závěrečné ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost akcionáře o převzetí podána po 31.5.2012. Žádost tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
Nárok na finanční příspěvek trvá vždy pouze 4 roky od uvedení stavby do trvalého provozu. Nejpozději v tomto období je nezbytné budoucí převzetí stavby do majetku SVS a.s. projednat, což předpokládá v tomto smyslu podat příslušnou Žádost. V případě kladného projednání převzetí stavby po uplynutí této 4 leté lhůty bude možné převzít stavbu do majetku SVS a.s. pouze bez finančního příspěvku.

Ke stažení:

 

Svou Žádost před jejím podáním konzultujte z hlediska úplnosti s paní Danielou Smržovou. Kontaktujte ji, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy daniela.smrzova@svs.cz.

Technicko-ekonomickou stránku Žádosti včetně příloh z hlediska úplnosti a správnosti před jejím podáním konzultujte vždy s oblastně příslušným provozním inspektorem.

Po konečném odsouhlasení Žádosti příslušným oblastním provozním inspektorem tuto Žádost vytiskněte, podepište (včetně razítka) a v jednom vyhotovení pošlete na jméno provozního inspektora do sídla společnosti SVS v Teplicích.

Výstupem z projednání Žádosti akcionáře dle interních předpisů SVS a.s. je oznamovací dopis, který obsahuje závazné stanovisko SVS a.s., které je účinné až do zahájení řízení o předčasném či trvalém užívání stavby. Převzetí do provozu je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy, která předchází převzetí stavby do majetku SVS a.s. s tím, že v případě staveb s RN do 1 mil.Kč bez DPH je možné převzetí stavby přímo do majetku SVS a.s. na základě kupní smlouvy, pokud převodu nic nebrání.

Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

Pokyny pro realizaci a předávání vodohospodářských staveb akcionářů SVS a.s. do nájmu a do majetku SVS a.s. (v PDF)

Po dokončení stavby v rámci kolaudačního řízení zpracuje provozovatel návrh Zápisu o předání a převzetí stavby do majetku SVS a. s., který v rámci tohoto řízení projedná s žadatelem (investorem). Tento provozovatelem a žadatelem potvrzený zápis bude postoupen provoznímu inspektorovi jako podklad pro další smluvní jednání ve věci převzetí stavby do majetku SVS a. s. 

Přílohy smluvní dokumentace při převzetí do nájmu i do majetku:

Příloha č.1 - „Zápis o předání a převzetí stavby do nájmu“ - ve formátu doc

Příloha č.1 - „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku“ - ve formátu doc

Příloha č.2 - "Evidence odběratelů – formulář k vyplnění"

Příloha č.3 - "Seznam pozemků, na kterých je stavba umístěna - formulář k vyplnění"

Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat  Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím tel: 417 553 948.

SVS rovněž požaduje zahrnout do předmětu převzetí nezbytné pozemky související s VH stavbou, a to buď již oddělené a zapsané v KN na vlastníka VH stavby, a nebo alespoň geometrickým plánem oddělené tak, aby bylo možné převod pozemků zahrnout do příslušné kupní smlouvy, na jejímž základě dojde ke změně vlastníka v KN. Cena pozemků je již zahrnuta v dohodnutém finančním příspěvku.

Nezbytným podkladem pro převzetí stavby s RN nad 1 mil.Kč bez DPH do majetku SVS a.s. je znalecký odhad, který může udělat pouze soudní znalec. Investor znalecký odhad zajistí ve vazbě na všestranně odsouhlasený Zápis o předání a převzetí stavby do majetku, který jednoznačně vymezuje předmět převzetí a tedy i předmět znaleckého ocenění.

Seznam soudních znalců naleznete zde (zvolte v oboru EKONOMIKA podobor Ceny a odhady), výběr je možno omezit volbou příslušného kraje.

Přeložky VH infrastruktury vyvolané předmětnou stavbou

V případě, že se jedná o přeložku VH infrastruktury ve vlastnictví SVS, která souvisí s nově budovanou VH infrastrukturou předávanou do majetku SVS, pak postupujte dle pokynů v kapitole „Přeložky vodovodů a kanalizací“ v sekci „Pro akcionáře“.

Opatření k odstranění technické nemožnosti napojení

Případná opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. (zkapacitnění sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem VHI, kterým je Severočeská vodárenská společnost a. s. - kontaktní osobou je v těchto případech oblastní provozní inspektor, viz kontakty zde.

Tato problematika je nepřímo upravena v § 8, odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274 / 2001 v platném znění, kde se hovoří o tom, že nová připojení je vlastník povinen umožnit, pokud je to technicky možné.

Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy písemné stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.