Pokyny k vyplnění a podání žádosti o spolufinancování

Technicko-ekonomickou a formální stránku žádosti včetně příloh z hlediska úplnosti a správnosti před jejím podáním konzultujte vždy s oblastně příslušným provozním inspektorem. Příslušné kontakty naleznete také v sekci: KONTAKTY → Oblastní provozní inspektoři

Po konečném odsouhlasení Žádosti příslušným oblastním provozním inspektorem tuto Žádost vytiskněte, podepište (včetně razítka a data podání) a v jednom vyhotovení pošlete na jméno provozního inspektora do sídla společnosti SVS v Teplicích.

V případě, že Žádost podává za akcionáře SVS jiný subjekt, je potřeba přiložit k žádosti plnou moc.

Výstupem z projednání Žádosti akcionáře dle interních předpisů SVS je oznamovací dopis, který obsahuje závazné stanovisko SVS.

Postup v případě kladně projednané žádosti:

Oznamovací dopis, který obsahuje vyjádření o kladně projednané žádosti je možné považovat za závazné stanovisko SVS. Podmínky pro převzetí stavby do majetku SVS jsou v případě kladně projednané žádosti platné 5 let od data projednání v majetkové komisi s tím, že do této doby musí být vydáno stavební povolení a zahájena stavba, o čemž musí stavebník SVS písemně informovat prostřednictvím příslušného oblastního provozního inspektora. V opačném případě uplynutím 5-leté lhůty podmínky převzetí pozbývají platnost s tím, že stavebník může požádat o nové projednání v MK.

Převzetí do provozu je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy, která předchází převzetí stavby do majetku SVS s tím, že v případě staveb s RN do 1 mil. Kč bez DPH je možné převzetí stavby přímo do majetku SVS na základě kupní smlouvy, pokud převodu nic nebrání.

Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

 

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies