Pokyny k vyplnění a podání žádosti o spolufinancování

Technicko-ekonomickou a formální stránku žádosti včetně příloh z hlediska úplnosti a správnosti před jejím podáním konzultujte vždy s oblastně příslušným provozním inspektorem. Příslušné kontakty naleznete také v sekci: KONTAKTY → Oblastní provozní inspektoři

Po konečném odsouhlasení Žádosti příslušným oblastním provozním inspektorem tuto Žádost vytiskněte, podepište (včetně razítka a data podání) a v jednom vyhotovení pošlete na jméno provozního inspektora do sídla společnosti SVS v Teplicích.

V případě, že Žádost podává za akcionáře SVS jiný subjekt, je potřeba přiložit k žádosti plnou moc.

Výstupem z projednání Žádosti akcionáře dle interních předpisů SVS je oznamovací dopis, který obsahuje závazné stanovisko SVS.

Postup v případě kladně projednané žádosti:

Oznamovací dopis, který obsahuje vyjádření o kladně projednané žádosti je možné považovat za závazné stanovisko SVS. Podmínky pro převzetí stavby do majetku SVS jsou v případě kladně projednané žádosti platné 5 let od data projednání v majetkové komisi s tím, že do této doby musí být vydáno stavební povolení a zahájena stavba, o čemž musí stavebník SVS písemně informovat prostřednictvím příslušného oblastního provozního inspektora. V opačném případě uplynutím 5-leté lhůty podmínky převzetí pozbývají platnost s tím, že stavebník může požádat o nové projednání v MK.

Po vydání stavebního povolení doručí akcionář originál tohoto rozhodnutí vodoprávního úřadu SVS nejpozději do 30 kalendářních dní od jeho vydání. SVS následně uzavře s akcionářem příslušné budoucí smlouvy, a to nejpozději do uvedení stavby k trvalému užívání nebo do zahájení zkušebního provozu, pokud je takový vodoprávním úřadem nařízen. Podmínkou pro následné uzavření nájemní smlouvy je uzavřená budoucí kupní smlouva.

Převzetí do provozu je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy, která předchází převzetí stavby do majetku SVS.

Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

 

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies