Vedení společnosti

Ing. B. Špičák

Ing. D. Votava

Ing. J. Zurek

 Ing. S. Kryl

PhDr. M. Berková

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Rozhoduje především o majetkových záležitostech, o změnách stanov, o změnách základního jmění, roční uzávěrce, převodech majetku, změnách struktury společnosti a volí představenstvo a podstatnou část dozorčí rady. Hlasování na valné hromadě se řídí počtem akcií.

Kontrolním a strategickým orgánem je dvanáctičlenná dozorčí rada. Jsou v ní zastoupeni představitelé měst, akcionáři každého okresu nominují jednoho zástupce. Dva členy dozorčí rady navrhuje představenstvo ke zvolení valnou hromadou z řad zaměstnanců. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

Orgánem řídícím činnost společnosti je představenstvo. Představenstvo má pět členů, pracují v něm odborníci z managementu i zástupci obcí. Představenstvo zajišťuje vedení společnosti, svolání valné hromady, koncepci podnikatelské činnosti, plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady a jmenuje generálního ředitele. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.

Generální ředitel je jmenován představenstvem a zajišťuje činnost výkonného aparátu společnosti, řízení společnosti, evidenci majetku, strategické plánování, investiční přípravu a její financování.

Organizačně je společnost členěna na tři odbory a kancelář generálního ředitele:

Odbor rozvoje a investic

V souladu s posláním společnosti a platnou legislativou zajišťuje rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku od základní koncepce rozvoje společnosti, přes jednotlivé stupně plánování, až po vlastní přípravu a realizaci konkrétních opatření. Úsek rozvoje zajišťuje především předinvestiční a projektovou přípravu v oblasti strategických investic, obnovy majetku a oprav SVS v souladu s potřebami plánů. Úsek plánování zajišťuje především zpracování jednotlivých stupňů (dlouhodobé, střednědobé, roční) rozvojových a koncepčních dokumentů a plánů společnosti, jejich průběžné vyhodnocování a navrhování změn. Úsek realizace investic zajišťuje především realizaci jednotlivých opatření v oblasti investic a likvidací či oprav majetku SVS a odpovídá za efektivní naplňování ročních plánů.

Odbor správy majetku

Zajišťuje správu vodohospodářského majetku, provádí dohled nad provozováním, opravami a udržováním majetku SVS. Odbor je, co do působnosti, členěn na úsek provozníúsek majetku.

Ekonomický odbor

Řídí finanční toky. Účetní úsek zajišťuje vedení účetnictví společnosti. Úsek plánů a financí zajišťuje plány (OP, SFIR, CF) a jejich reporting. Dále zajišťuje administraci čerpaných dotací, úvěrů a půjček, vede evidenci dlouhodobého majetku, zajišťuje pojištění majetku. 

Kancelář generálního ředitele

Zajišťuje administrativní a organizační podporu celé společnosti, kompletní personální agendu, vzdělávání, BOZP a PO, změny v obchodním rejstříku, agendu PR, spisovou agendu společnosti, kompletní akcionářský servis, vnitřní i vnější komunikaci (mimo média), právní služby společnosti a oblast IT. KGŘ je, co do působnosti, členěna na úseky administrativní, právníúsek IT.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.