Vedení společnosti

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Martin Matzek

Ing. Jan Zurek

 Ing. Stanislav Kryl

PhDr. Martina Berková

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Rozhoduje především o majetkových záležitostech, o změnách stanov, o změnách základního jmění, roční uzávěrce, převodech majetku, změnách struktury společnosti a volí představenstvo a podstatnou část dozorčí rady. Hlasování na valné hromadě se řídí počtem akcií.

Kontrolním a strategickým orgánem je dvanáctičlenná dozorčí rada. Jsou v ní zastoupeni představitelé měst, akcionáři každého okresu nominují jednoho zástupce. Dva členy dozorčí rady navrhuje představenstvo ke zvolení valnou hromadou z řad zaměstnanců. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

Orgánem řídícím činnost společnosti je představenstvo. Představenstvo má pět členů, pracují v něm odborníci z managementu i zástupci obcí. Představenstvo zajišťuje vedení společnosti, svolání valné hromady, koncepci podnikatelské činnosti, plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady a jmenuje generálního ředitele. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.

Generální ředitel je jmenován představenstvem a zajišťuje činnost výkonného aparátu společnosti, řízení společnosti, evidenci majetku, strategické plánování, investiční přípravu a její financování.

Organizačně je společnost členěna na čtyři odbory:

Odbor rozvoje a investic

V souladu s posláním společnosti a platnou legislativou zajišťuje rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku od základní koncepce rozvoje společnosti, přes jednotlivé stupně plánování, až po vlastní přípravu a realizaci konkrétních opatření. Úsek rozvoje zajišťuje především předinvestiční a projektovou přípravu v oblasti strategických investic, obnovy majetku a oprav SVS v souladu s potřebami plánů. Úsek plánování zajišťuje především zpracování jednotlivých stupňů (dlouhodobé, střednědobé, roční) rozvojových a koncepčních dokumentů a plánů společnosti, jejich průběžné vyhodnocování a navrhování změn. Úsek realizace investic zajišťuje především realizaci jednotlivých opatření v oblasti investic a likvidací či oprav majetku SVS a odpovídá za efektivní naplňování ročních plánů.

Odbor správy majetku

Zajišťuje správu vodohospodářského majetku, provádí dohled nad provozováním, opravami a udržováním majetku SVS. Odbor je, co do působnosti, členěn na úsek provozníúsek majetku.

Ekonomický odbor

Řídí finanční toky. Účetní úsek zajišťuje vedení účetnictví společnosti. Úsek plánů a financí zajišťuje plány (OP, SFIR, CF) a jejich reporting. Dále zajišťuje administraci čerpaných dotací, úvěrů a půjček, vede evidenci dlouhodobého majetku, zajišťuje pojištění majetku. 

Odbor kancelář generálního ředitele

Zajišťuje administrativní a organizační podporu celé společnosti, kompletní personální agendu, vzdělávání, BOZP a PO, změny v obchodním rejstříku, agendu PR, spisovou agendu společnosti, kompletní akcionářský servis, vnitřní i vnější komunikaci, právní služby společnosti a oblast IT. OKGŘ je, co do působnosti, členěn na tři úseky: administrativní a IT, právní a úsek komunikace a PR.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.