Vedení společnosti

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Martin Matzek

Ing. Martin Matzek

Ing. Jan Zurek

Ing. Jan Zure

Ing. Radoslav Petík

Ing. Radoslav Petík

PhDr. Martina Berková

PhDr. Martina Berková

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Rozhoduje především o majetkových záležitostech, o změnách stanov, o změnách základního jmění, roční uzávěrce, převodech majetku, změnách struktury společnosti a volí představenstvo a podstatnou část dozorčí rady. Hlasování na valné hromadě se řídí počtem akcií.

Kontrolním a strategickým orgánem je dvanáctičlenná dozorčí rada. Jsou v ní zastoupeni představitelé měst, akcionáři každého okresu nominují jednoho zástupce. Dva členy dozorčí rady navrhuje představenstvo ke zvolení valnou hromadou z řad zaměstnanců. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.

Orgánem řídícím činnost společnosti je představenstvo. Představenstvo má pět členů, pracují v něm odborníci z managementu i zástupci obcí. Představenstvo zajišťuje vedení společnosti, svolání valné hromady, koncepci podnikatelské činnosti, plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady a jmenuje generálního ředitele. Funkční období členů představenstva je čtyřleté.

Generální ředitel je jmenován představenstvem a zajišťuje činnost výkonného aparátu společnosti, řízení společnosti, evidenci majetku, strategické plánování, investiční přípravu a její financování.

Organizačně je společnost členěna na čtyři odbory:

Investiční odbor

V souladu s posláním společnosti a platnou legislativou zajišťuje investiční odbor rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Zajišťuje zpracování krátkodobých plánů v koordinaci s dlouhodobými plány společnosti, dále zajišťuje výběrová řízení související s investiční výstavbou a vlastní přípravu a realizaci konkrétních opatření. K zajištění činností odboru může odbor využívat externích subjektů, přitom řídí jejich činnost a kontroluje jimi poskytované služby v rámci své gesce. Investiční odbor je co do působnosti členěn na útvar plánováníútvar realizace investic.

Odbor správy majetku

Odbor správy majetku zajišťuje správu vodohospodářského majetku, provádí dohled nad provozováním, opravami a udržováním majetku SVS. Dále odbor zajišťuje agendu Nabývání VH majetku, opatření charakteru zkapacitnění a přeložky. OSM je co do působnosti členěn na útvar provozních inspektorůútvar majetku.

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor řídí plánovací procesy a finanční toky. Útvar strategie a plánování zajišťuje především zpracování jednotlivých stupňů (dlouhodobé, střednědobé, roční) rozvojových a koncepčních dokumentů a plánů společnosti a jejich průběžné vyhodnocování. Útvar financí a účetnictví zajišťuje především vedení účetnictví a financování aktivit společnosti.

Odbor kancelář generálního ředitele

Odbor kancelář generálního ředitele zajišťuje administrativní a organizační podporu celé společnosti, kompletní personální agendu, včetně vzdělávání, BOZP a PO, oblast ochrany osobních údajů, změny v obchodním rejstříku, spisovou agendu společnosti, kompletní akcionářský servis, podporu v oblasti IT, interní i externí komunikaci a PR a právní služby společnosti. Zpracovává a metodicky zajišťuje koncernové a skupinové politiky: Personální, Komunikační, Ochrany osobních údajů, Protikorupční politiku koncernu a skupiny. OKGŘ je, co do působnosti, členěn na útvary Operativní, Právní, Compliance officeraKomunikace a PR.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies