Projekt FS Lužická Nisa

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VOD A ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A REKONSTRUKCE A DOKONČENÍ KANALIZACE V POVODÍ LUŽICKÉ NISY

Financováno Evropskou unií (v souladu s podmínkami Rozhodnutí Evropské komise o udělení pomoci z FS projektu č. 2004/CZ/16/PE/004), z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice

O projektu "Lužická Nisa"

Cílem realizace projektu Lužická Nisa bylo uvést vodohospodářskou infrastrukturu do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR, tj. v souvislosti se skupinami opatření č. 2 - Odpadní voda a č. 3 - Kanalizační systém především dosáhnout splnění kvalitativních ukazatelů definovaných legislativou ve Směrnici o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS). Zároveň se Severočeská vodárenská společnost realizací obou skupin opatření v rámci Libereckého kraje přiblížila k naplnění strategických cílů definovaných v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010.

Slavnostní zakončení realizace projektu Lužická Nisa proběhlo dne 25.srpna 2009 na úpravně vody Souš zároveň se zakončením celkové rekonstrukce této úpravny. Další dva subprojekty - č.2 Odpadní voda a č.3 Kanalizační systém - byly dokončeny již v roce 2008. Náklady na realizaci celého integrovaného projektu Lužická Nisa činily 33 mil. Euro. Rozhodnutím Evropské komise bylo projektu přiděleno 20 733 840 Euro z Fondu soudržnosti a dalších 35 mil. korun poskytl Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se finančně podílí SVS.

Tiskové zprávy o celém projektu Lužická Nisa:
Projekt Lužická Nisa Severočeské vodárenské získá podporu z Fondu soudržnosti
Informace o přípravě integrovaného projektu Severočeské vodárenské společnosti Lužická Nisa
Projekt Lužická Nisa Severočeské vodárenské společnosti: Uzavřeno první výběrové řízení - na správce stavby

Integrovaný projekt "Lužická Nisa" tvoří celkem tři subprojekty:


Skupina opatření č. 1 – Pitná voda

Skupina opatření Pitná voda představovala rekonstrukci úpravny vody Souš, která vedla k naplnění Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES). Celá stavba byla rozložena do dvou etap. V první etapě byla obsažena rekonstrukce filtrů 1-3, výstavba nové akumulace upravené vody, kalového hospodářství, dávkování koagulantu, rekonstrukce trafostanice a rozvoden nízkého napětí a stavební úpravy ve strojovně. Provoz  první části  modernizované filtrace a odpovídající části úpravny vody byl zahájen 27. 1. 2008. Ve druhé etapě byla obsažena rekonstrukce filtrů 4-6, rekonstrukce stávající akumulace, nové dávkování chemikálií, dokončení stavebních úprav strojovny a nové komunikace vč. osvětlení a oplocení. Důležitou součástí dodávky je nový systém řízení, umožňující automatické ovládání procesů z dozorny úpravny vody. Provoz celé modernizované technologické části úpravny vody probíhá od 29. 5. 2009, čímž byl splněn termín dokončení stavby uvedený ve smlouvě o dílo. Úpravna vody plní všechny předepsané parametry týkající se kvality upravené vody dodávané do spotřebiště. Kapacita úpravny vody je po rekonstrukci 240 l/s, ve špičce je ovšem schopna krátkodobě vyrábět až 300 l/s – což je dostačující pro zásobování celého Jablonecka, části Liberce, Tanvaldu a v blízké budoucnosti i Harrachova.

Kolaudační řízení proběhlo 4. 8. 2009 bez jakýchkoliv připomínek úřadů. Zkušební provoz byl povolen od 1.8. 2009 na dobu jednoho roku, tj. do 31.7. 2010. Od 1. 8. 2010 je úpravna vody v trvalém provozu.

Konečná cena díla je 11 730 508,- Euro bez DPH


Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace :    4. 10. 2006 - 31. 5. 2009
Cena díla :   11 730 508,03 Euro

Investor :    Severočeská vodárenská společnost a. s.
Zhotovitel :   Sdružení SMP CZ, Sogea-Satom
Inženýr stavby :   VOD-KA a. s.
Generální projektant :   Hydroprojekt , a. s. Praha
Provozovatel :    Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Tiskové zprávy:

Úpravna vody Souš, její rekonstrukce v rámci integrovaného projektu Lužická Nisa a kvalita dodávané vody
SVS zahajuje v rámci projektu Lužická Nisa rekonstrukci úpravny vody Souš
Na Souši proběhl ředitelský kontrolní den v rámci integrovaného projektu Lužická Nisa
Proběhl ředitelský kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Lužická Nisa – Pitná voda

Rekonstrukce úpravny vody Souš je ukončena


FOTOGALERIE
Slavnostní zahájení realizace subprojektu 4. 10. 2006
Ředitelský kontrolní den stavby 27. 8. 2008
Fotodokumentace správce stavby z průběhu stavby

 

 

Skupina opatření č. 2 – Odpadní voda

V březnu 2006 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 2 - Odpadní voda, Sdružením ČOV Liberec, které tvoří společnosti SYNER, s.r.o. Liberec a OHL ŽS, a. s.

Obsahem skupiny opatření byla rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci, která sloužila již patnáct let Liberci a přilehlému okolí k čištění komunálních odpadních vod. ČOV s původní kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v roce 1994, ale v roce 2004 (zahájení rekonstrukce) již nedosahovala parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS). S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce výrazně vzrostlo znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod. Kapacita ČOV po rekonstrukci je proto až cca 190 tisíc EO. Rekonstrukce se dotkla mechanické části čistírny, konkrétně lapáků štěrku a písku a česlovny, ale i mechanicko-biologického úseku. Postupně bylo přebudováno všech šest biolinek, objekty kalového a plynového hospodářství a byl nainstalován řídící systém, který zajišťuje optimální provoz čistírny. Rekonstrukce probíhala za provozu, po etapách a v jejím rámci byly naplánovány pouze krátkodobé odstávky. Dne 1. října 2008 došlo k předání kompletní stavby a na tento krok navazovalo zahájení ročního zkušebního provozu ČOV. Ten byl ukončen a v současné době je čistírna zkolaudována a v trvalém provozu. Konečná cena díla činí 6 350 526,48 Euro bez DPH.

Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace :   30. 5. 2006 - 30. 9. 2008
Cena díla :    6 350 526,48 Euro

Investor :    Severočeská vodárenská společnost a. s.
Zhotovitel :    Sdružení rekonstrukce ČOV Liberec,
                     tj. SYNER, s.r.o. Liberec a OHL ŽS, a. s.
Inženýr stavby :   VOD-KA a. s.
Generální projektant :   Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Provozovatel :    Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Tiskové zprávy:

Projekt Lužická Nisa: Je uzavřeno druhé výběrové řízení – na zhotovitele rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec
Severočeská vodárenská společnost zahajuje realizaci projektu Lužická Nisa: stavby Rekonstrukce ČOV a Kanalizace
Návštěva prezidenta ČR Václava Klause na čistírně odpadních vod v Liberci
Proběhl ředitelský kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Lužická Nisa – Rekonstrukce ČOV Liberec
Informační den projektu Lužická Nisa: Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Liberci je ve zkušebním provozu

FOTOGALERIE
Slavnostní zahájení realizace subprojektu 30. 5. 2006
Návštěva prezidenta ČR Václava Klause na ČOV Liberec 6. 9. 2006
Zahájení zkušebního provozu ČOV 16. 10. 2008
Fotodokumentace správce stavby z průběhu stavby

 

Skupina opatření č. 3 – Kanalizační systém

V dubnu 2006 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 3 - Kanalizační systém, Sdružením ŽS Brno - Syner, které tvoří společnost OHL ŽS a. s. a SYNER s .r. o. Liberec.

Obsahem skupiny opatření byla dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou, zahrnující šest dílčích akcí ve městě Liberec, dvě dílčí akce ve městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží. Celkem se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizace v celkové délce cca 12,5 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3. 

Práce na dostavbě systému kanalizačních stok jsou ukončeny, byly provedeny zkoušky vodotěsnosti kanalizace a zkoušky pevnosti betonu. Šlo o stavebně náročný úkol, protože některé štoly jsou situovány v dopravně exponovaných lokalitách poblíž centra Liberce. Poslední stavební práce na dešťových zdržích byly dokončeny, čímž byla v srpnu 2009 dokončena i Skupina opatření č.3 - Kanalizační systém. Komunální odpadní vody z aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou jsou již odváděny na zrekonstruovanou ČOV Liberec a čištěny v souladu s novou přísnější legislativou. Konečná cena díla činí 12 079 957 Euro bez DPH.Údaje ze smlouvy o dílo :

Termín realizace :   30. 5. 2006 - 5. 8. 2009
Cena díla :   12 079 957,47 Euro

Investor :    Severočeská vodárenská společnost a. s.
                  Projekt je spolufinancován Evropskou komisí a SFŽP ČR
Zhotovitel :   Sdružení ŽS Brno - Syner, tj. OHL ŽS, a. s. a SYNER, s. r. o. Liberec
Inženýr stavby :   VOD-KA a. s.
Generální projektant :   Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Provozovatel :   Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Tiskové zprávy:

Projekt Lužická Nisa: Je uzavřeno třetí výběrové řízení – na zhotovitele dostavby kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec n. N.
Severočeská vodárenská společnost zahajuje realizaci projektu Lužická Nisa: stavby Rekonstrukce ČOV a Kanalizace
Předseda vlády Mirek Topolánek na prohlídce stavby v rámci projektu Lužická Nisa
Ředitelský kontrolní den v rámci projektu Severočeské vodárenské společnosti Lužická Nisa – Kanalizační systém


FOTOGALERIE
Slavnostní zahájení realizace subprojektu 30. 5. 2006
Návštěva předsedy vlády Mirka Topolánka na stavbě 29. 5. 2007
Fotodokumentace správce stavby z průběhu stavby

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies