Podnikatelský záměr

Cíle a strategie do roku 2020

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS, a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, vč. ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Základní hodnoty a základní principy jsou východiskem pro stanovení „strategií“, tj. cest k naplnění jednotlivých strategických cílů.

Pro podnikatelský záměr společnosti do roku 2020 byly stanoveny tyto strategické cíle:

 1. Plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu a odpadní vodu
 2. Zajištění obnovy majetku
 3. Optimální vývoj ceny pro vodné a stočné a zdrojů na realizaci potřeb
 4. Zajištění kvalitní péče o infrastrukturní majetek a služeb v oblasti dodávek pitné vody  a odvádění a čištění odpadních vod
 5. Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020

Podnikatelský záměr SVS na roky 2016 až 2020 (dále také „PZ“ nebo „PZ 2020“) s účinností od 1. 1. 2016 navazuje na podnikatelský záměr platný do konce roku 2015. Podnikatelský záměr byl připraven a bude realizován dle tohoto schématu:

Podnikatelský záměr SVS je základním koncepčním a strategickým plánovacím nástrojem společnosti, který je sestavován na pětileté období a vytváří rámec pro taktické a operativní řízení společnosti. Z hlediska systému řízení SVS je podnikatelský záměr dlouhodobým strategickým rámcovým plánem. Podnikatelský záměr je dokument popisující rozvoj SVS v klíčových oblastech. Jeho součástí jsou strategické cíle, cílové hodnoty klíčových ukazatelů, popis strategie k dosažení cílů, finanční plán a vyhodnocení rizik a příležitostí.

Podnikatelský záměr vychází z nejaktuálnějších znalostí a předpokladů a obsahuje cíle a cestu k jejich naplnění. Realizace podnikatelského záměru je podrobně plánována ve střednědobém (taktickém) a v ročním (operativním) horizontu. Realizace podnikatelského záměru je vyhodnocována s roční periodicitou s cílem přijmout opatření k jeho naplnění.

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí byly identifikovány tyto základní oblasti vytvářející rámec pro koncepci podnikatelské činnosti SVS v letech 2016 - 2020:

Legislativa EU a ČR, navazující národní a krajské koncepce

Stejně jako v období let 2011 – 2015 je činnost v oblasti pitné a odpadní vody vymezena předpisy EU (zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod), promítnutými do českého právního řádu soustavou dílčích předpisů (zejména vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod).

Obecně závazné předpisy stanoví pro činnost SVS a SčVK podmínky mj. v těchto základních oblastech:

 • kvalita pitné vody
 • čištění a vypouštění odpadních vod
 • obnova vodovodů a kanalizací
 • ceny pro vodné a stočné

Požadavky akcionářů společnosti

Podmínky vycházející z požadavků akcionářů SVS (458 měst a obcí), kteří zároveň reprezentují zájmy konečných zákazníků (odběratelů služeb), byly diskutovány v celém průběhu přípravy PZ, a to prostřednictvím orgánů společnosti (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo) a s využitím neformálních setkání (aktivy akcionářů). Rámcové podmínky byly definovány prostřednictvím obecných požadavků na směřování a principy činnosti SVS (mise, vize, základní hodnoty a principy činnosti). Konkrétní požadavky (strategické cíle, ukazatele, strategie) z požadavků akcionářů vycházejí a zohledňují rovněž další, zejména legislativní podmínky.

Cíle do roku 2020

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, včetně ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Pro podnikatelský záměr společnosti do r. 2020 byly stanoveny tyto strategické cíle (aktualizace 06/2018):

Cíl 1: Plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu a odpadní vodu

Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na dodávku pitné vody dle platné legislativy. Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění požadavků na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy.

 • ukazatel 1.1: Nevyhovující zdroje pitné vody (EO)
 • ukazatel 1.2: Úpravny vod (l/s)
 • ukazatel 1.3: Dostavba kanalizací – odstranění výustí (EO)
 • ukazatel 1.4: Čistírny odpadních vod (EO, počet)

Cíl 2: Zajištění obnovy majetku

Zajistit naplňování schváleného plánu financování obnovy.

 • ukazatel 2.1: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu vodovodů celkem (%)
 • ukazatel 2.2: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu kanalizací celkem (%)

Cíl 3: Optimální vývoj ceny pro vodné a stočné a zdrojů na realizaci potřeb

Zajistit optimální vývoj parametrů ceny pro vodné a stočné s ohledem na reálnou potřebu vlastních finančních zdrojů a na realizaci stěžejních úkolů společnosti, při respektování sociální únosnosti výše tarifu pro vodné a stočné.

Strategický cíl 3 je řídícím cílem podnikatelského záměru.

 • ukazatel 3.1: Sociální únosnost ceny pro vodné a stočné (%)
 • ukazatel 3.2: Výše nájemného za pronájem VH majetku (minimální nájemné, %)
 • ukazatel 3.3: Výše nájemného za pronájem VH majetku a objem prostředků na opravy tohoto majetku (%)
 • ukazatel 3.4: Výše nesplacených úvěrů a půjček (mil. Kč)

Cíl 4: Zajištění kvalitní péče o infrastrukturní majetek a služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod

Zajistit zlepšení péče o infrastrukturní majetek SVS ze strany provozovatele. Provádět kontrolu služeb poskytovaných provozovatelem konečným odběratelům dle provozní smlouvy a v případě potřeby zajistit realizaci nápravných opatření. Pokračovat v přiměřeném rozvoji infrastruktury s využitím příspěvků SVS obcím a dalším investorům.

 • ukazatel 4.1: Návrh ustanovení provozní a servisní smlouvy
 • ukazatel 4.2: Objem spolufinancování a odkupů (%)

Cíl 5: Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020

Připravit kvalifikované podklady pro rozhodnutí o optimálním zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 a toto rozhodnutí realizovat tak, aby nové provozní podmínky byly zavedeny plynule bez problémů pro SVS, její akcionáře i konečné spotřebitele.

 • ukazatel 5.1: Organizační zajištění kvalitních a cenově dostupných služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a péče o vodárenskou infrastrukturu  SVS po roce 2020
 • ukazatel 5.2: Zavedení vlastnického provozního modelu se servisním prvkem

Valná hromada SVS v červnu 2020 schválila Podnikatelský záměr SVS na roky 2021 – 2025, který mj. zohledňuje realizované změny v organizaci vodárenství v severních Čechách (vznik skupiny Severočeská voda, zavedení vlastnického provozního modelu se servisním prvkem). Podnikatelský záměr navazuje na úkoly aktuálního období (2016 – 2020) a stanovuje nové cíle v oblasti péče o vodárenskou infrastrukturu, jejího provozování a poskytování služeb odběratelům a v ekonomické oblasti (zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury, cena pro vodné a stočné, efektivita zajišťovaných činností, finanční řízení skupiny).

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies