Podnikatelský záměr

 

Podnikatelský záměr SVS na roky 2021 až 2025 (dále také „PZ“ nebo „PZ 2025“) s účinností od 1. 1. 2021 navazuje na podnikatelský záměr platný do konce roku 2020. 

PZ 2025 zohledňuje realizované změny v organizaci vodárenství v severních Čechách (vznik skupiny Severočeská voda, zavedení vlastnického provozního modelu se servisním prvkem). PZ je zastřešen společnou politikou skupiny a zároveň na PZ SVS navazují PZ dalších členů skupiny. PZ navazuje na úkoly předchozího období (2016 – 2020) a stanovuje nové cíle v oblasti péče o vodárenskou infrastrukturu, jejího provozování a poskytování služeb odběratelům a v ekonomické oblasti (zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury, cena pro vodné a stočné, efektivita zajišťovaných činností, finanční řízení skupiny).

 

Podnikatelský záměr byl připraven a je realizován dle tohoto schématu:

PZ SVS je základním koncepčním a strategickým plánovacím nástrojem společnosti, který je sestavován na pětileté období a vytváří rámec pro taktické a operativní řízení společnosti. Z hlediska systému řízení SVS je podnikatelský záměr dlouhodobým strategickým rámcovým plánem. PZ je dokument popisující rozvoj SVS v klíčových oblastech. Jeho součástí jsou strategické cíle, cílové hodnoty klíčových ukazatelů, popis strategie k dosažení cílů, finanční plán a vyhodnocení rizik a příležitostí.

PZ 2025 vychází z nejaktuálnějších znalostí a předpokladů a obsahuje cíle a cestu k jejich naplnění. Realizace podnikatelského záměru je podrobně plánována ve střednědobém (taktickém) a v ročním (operativním) horizontu. Realizace PZ je vyhodnocována s roční periodicitou s cílem přijmout opatření k jeho naplnění.

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí byly identifikovány tyto základní oblasti vytvářející rámec pro koncepci podnikatelské činnosti SVS v letech 2021–2025:

Legislativa EU a ČR, navazující národní a krajské koncepce

Stejně jako v období let 2016 – 2020 je činnost v oblasti pitné a odpadní vody vymezena předpisy EU (zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod), promítnutými do českého právního řádu soustavou dílčích předpisů (zejména vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod).

Obecně závazné předpisy stanoví pro činnost SVS a SčVK podmínky mj. v těchto základních oblastech:

 • kvalita pitné vody
 • čištění a vypouštění odpadních vod
 • obnova vodovodů a kanalizací
 • ceny pro vodné a stočné

Požadavky akcionářů společnosti

Podmínky vycházející z požadavků akcionářů SVS (458 měst a obcí), kteří zároveň reprezentují zájmy konečných zákazníků (odběratelů služeb), byly diskutovány v celém průběhu přípravy PZ, a to prostřednictvím orgánů společnosti (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo) a s využitím neformálních setkání (aktivy akcionářů). Rámcové podmínky byly definovány prostřednictvím obecných požadavků na směřování a principy činnosti SVS a skupiny společností (politika skupiny, mise, vize, principy činnosti). Konkrétní požadavky (strategické cíle, ukazatele, strategie) z požadavků akcionářů vycházejí a zohledňují rovněž další, zejména legislativní podmínky.

 

Cíle a strategie do roku 2025

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS a skupiny Severočeská voda, a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, vč. ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Základní hodnoty a základní principy jsou východiskem pro stanovení „strategií“, tj. cest k naplnění jednotlivých strategických cílů.

Pro podnikatelský záměr společnosti do roku 2025 byly stanoveny tyto strategické cíle:

Cíl 1: Vodárenská infrastruktura – správa, péče o majetek, obnova, rozvoj

Zajistit odbornou správu vodárenské infrastruktury a kvalitní a efektivní péči o tento majetek. Zajistit naplňování schváleného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Pokračovat v přiměřeném rozvoji infrastruktury s využitím příspěvků SVS obcím a dalším investorům.

 • ukazatel 1.1: Strategické řízení péče o vodárenskou infrastrukturu
 • ukazatel 1.2: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu vodovodů celkem
 • ukazatel 1.3: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu kanalizací celkem
 • ukazatel 1.4: Objem spolufinancování a odkupů

Cíl 2: Provozování vodárenské infrastruktury, služby odběratelům

Prostřednictvím provozovatele (SčVK) zajistit odborné provozování vodárenské            infrastruktury a poskytování kvalitních, spolehlivých a cenově dostupných služeb konečným zákazníkům. Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na dodávku pitné vody a na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy.

 • ukazatel 2.1: Strategické řízení v oblasti provozování vodárenské infrastruktury a poskytování služeb odběratelům
 • ukazatel 2.2: Nevyhovující zdroje pitné vody
 • ukazatel 2.3: Úpravny vody
 • ukazatel 2.4: Dostavba kanalizací – odstranění výustí

Cíl 3: Cena pro vodné a stočné, zdroje na obnovu a rozvoj infrastruktury, efektivita zajišťovaných činností a poskytovaných služeb

Zajistit optimální vývoj parametrů ceny pro vodné a stočné s ohledem na reálnou potřebu finančních zdrojů a na realizaci stěžejních úkolů společnosti, při respektování sociální únosnosti výše tarifu pro vodné a stočné.

Strategický cíl 3 je řídícím cílem podnikatelského záměru.

 • ukazatel 3.1: Strategické řízení provozních nákladů a výdajů
 • ukazatel 3.2: Sociální únosnost ceny pro vodné a stočné
 • ukazatel 3.3: Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku (minimální nájemné)
 • ukazatel 3.4: Výše nájemného za užívání vodohospodářského majetku, objem prostředků na opravy tohoto majetku a výše dividend vyplácených SčVK

Cíl 4: Efektivní řízení skupiny a majetkových účastí

Zajistit efektivní řízení skupiny společností Severočeská voda a příslušných majetkových účastí v dceřiných společnostech.

 • ukazatel 4.1: Strategické finanční řízení skupiny a majetkových účastí
 • ukazatel 4.2: Zahájení přípravy na zajištění provozu vodárenské infrastruktury po r. 2030
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies