Pokyny k vyplnění a podání žádosti o odkup

Žádost o odkup se podává na příslušném formuláři. S ohledem na vnitřní schvalovací proces jsou stavby rozděleny na dvě skupiny:

  • První skupina jsou stavby s předpokládaným napojením do 35 obyvatel
  • Druhou skupinu tvoří stavby s předpokládaným napojením nad 35 obyvatel 

Technicko-ekonomickou a formální stránku žádosti včetně příloh z hlediska úplnosti a správnosti před jejím podáním konzultujte vždy s oblastně příslušným provozním inspektorem. Příslušné kontakty naleznete také v sekci: KONTAKTY - Oblastní provozní inspektoři.

Výstupem z projednání Žádosti dle interních předpisů SVS je oznamovací dopis, který obsahuje závazné stanovisko SVS.

Podmínky pro převzetí stavby do majetku SVS jsou v případě kladně projednané žádosti platné 5 let od data projednání v majetkové komisi s tím, že do této doby musí být vydáno stavební povolení a zahájena stavba, o čemž musí stavebník SVS písemně informovat prostřednictvím příslušného oblastního provozního inspektora. V opačném případě uplynutím 5-leté lhůty podmínky převzetí pozbývají platnost s tím, že stavebník může požádat o nové projednání v MK.

Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VHI je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies