Přeložky vodovodů a kanalizací

Přeložka VH infrastruktury v majetku SVS

Problematika přeložek vodovodů a kanalizací je upravena v § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění. Ve vztahu k financování přeložky se jedná o tzv. vyvolanou investici, a náklady na ni hradí vždy strana, která ji vyvolala (viz. § 24, odst. 3 výše uvedeného zákona).

  • Po projednání žádosti v majetkové komisi bude uzavřena Smlouva o přeložce.

  • Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

  • Realizovaná přeložka VHI bude převzata na základě zápisu o předání a převzetí přeložky, který zpracuje a potvrdí provozovatel a následně odsouhlasí a potvrdí stavebník a zástupce SVS a to nejpozději do 60 dnů od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • Po předání VH infrastruktury uzavře investor stavby smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle zápisu o předání a převzetí stavby a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat smluvní provozovatel SVS, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (info@scvk.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky f7rf9ns nebo prostřednictvím zákaznické linky 840 111 111.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.