Přeložky a zkapacitnění vodovodů a kanalizací

Přeložka VH infrastruktury v majetku SVS

Problematika přeložek vodovodů a kanalizací je upravena v § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění. Ve vztahu k financování přeložky se jedná o tzv. vyvolanou investici, a náklady na ni hradí vždy strana, která ji vyvolala (viz. § 24, odst. 3 výše uvedeného zákona).

  • Po projednání žádosti v majetkové komisi bude uzavřena Smlouva o přeložce.

Zkapacitnění VH infrastruktury v majetku SVS

Případná opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu v majetku SVS (zkapacitnění sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat a odsouhlasit si další postup s vlastníkem VHI, kterým je SVS - kontaktní osobou je v těchto případech oblastní provozní inspektor (viz. sekce „Kontakty“, oddíl „Oblastní provozní inspektoři“).

Tato problematika je nepřímo upravena v § 8, odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění, kde se hovoří o tom, že nová připojení je vlastník povinen umožnit, pokud je to kapacitně a technicky možné.

V případě, že bude rozhodnuto o zkapacitnění v režii žadatele, zpravidla se bude jednat o liniové stavby vodovodů a kanalizací, bude podána příslušná žádost k projednání v majetkové komisi.

  • Ve věci podání žádosti o zkapacitnění se obraťte na oblastně příslušného provozního inspektora:

(viz. sekce „Kontakty“, oddíl „Oblastní provozní inspektoři“)

Žádost o zkapacitnění VHI - ve formátu *.doc 

  • Po projednání žádosti v majetkové komisi bude, v případě zkapacitnění v režii žadatele, uzavřena Smlouva o podmínkách zkapacitnění.

Náklady spojené s opatřeními charakteru zkapacitnění nese subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy písemné stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření.

 

Společné pokyny k přeložkám a zkapacitnění v režii žadatele

  • Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

  • Realizovaná přeložka či zkapacitnění VHI v režii žadatele bude převzata na základě zápisu o předání a převzetí přeložky, který zpracuje a potvrdí provozovatel a následně odsouhlasí a potvrdí stavebník a zástupce SVS a to nejpozději do 60 dnů od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • Po předání VH infrastruktury uzavře investor stavby smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle zápisu o předání a převzetí stavby a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat  Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím telefonu.

Přílohy:

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies