Odkupy VH majetku

Zásady pro neakcionáře platí od 1. 4. 2010 a v aktuálním znění se vztahují na majetek, u kterého byla žádost neakcionáře o předání do vlastnictví SVS a.s. podána po 21. 9. 2020.

Zásady nabývání vodohospodářského majetku od neakcionářů SVS a. s.

1. Předmět nabývání

Zásady se vztahují na vodohospodářský majetek sloužící veřejné potřebě, který na území působnosti SVS a.s. budují její neakcionáři a jehož výstavba je v souladu s rozvojovými záměry akciové společnosti. Součástí předmětu převzetí nejsou vodovodní a kanalizační přípojky.

2. Finanční příspěvek

Neakcionář SVS a.s. může na základě schválené Žádosti o odkup získat od SVS a.s. finanční příspěvek stanovený propočtem očekávaných výnosů z pořizované investice.

4. Způsob nabývání majetku

V případě staveb neakcionářů bude na základě schválené Žádosti o odkup mezi neakcionářem (investorem) a SVS a.s. uzavřena pouze kupní smlouva s kupní cenou ve výši finančního příspěvku.

6. Výše finančního příspěvku

Výše finančního příspěvku neakcionáři vychází z propočtu očekávaných výnosů budované investice, který je každoročně aktualizován v závislosti na vývoji vodného, resp.stočného. Jeho výše je odvozena od finančního příspěvku (viz.příloha č.1 a navazující dodatky pro příslušný rok) přes koeficient 0,8 s tím, že maximální finanční příspěvek pro neakcionáře může činit maximálně 50% realizačních nákladů bez DPH, pokud je investor plátcem DPH.

7. Kontrola plnění očekávaných výnosů

Očekávané výnosy vyjádřené ve finančním příspěvku neakcionáři bude SVS a.s. znovu posuzovat podle počtu skutečně nově připojených obyvatel na vodovod nebo kanalizaci.

8. Kvantifikace a konkretizace

Stanovení klíčových parametrů zásad zahrnuje příloha č. 1 tohoto materiálu. Konkrétní postupy realizace zásad včetně smluvní dokumentace upravuje vnitřní předpis SVS a. s.

9. Závěrečné ustanovení

Dle těchto zásad lze nabývat vodohospodářský majetek, u kterého byla žádost neakcionáře o převzetí podána po 31.5.2012. Žádost tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.
Nárok na finanční příspěvek trvá vždy pouze 4 roky od uvedení stavby do trvalého provozu. Nejpozději v tomto období je nezbytné budoucí převzetí stavby do majetku SVS a.s. projednat, což předpokládá v tomto smyslu podat příslušnou Žádost. V případě kladného projednání převzetí stavby po uplynutí této 4 leté lhůty bude možné převzít stavbu do majetku SVS a.s. pouze bez finančního příspěvku.

- dodatek č. 2 k příloze č. 1 pro rok 2010
- dodatek č. 3 k příloze č. 1 pro rok 2011
- dodatek č. 4 k příloze č. 1 pro rok 2012
- dodatek č. 5 k příloze č. 1 pro rok 2013
- dodatek č. 6 k příloze č. 1 pro rok 2014
- dodatek č. 7 k příloze č. 1 pro rok 2015
- dodatek č. 8 k příloze č. 1 pro rok 2016
dodatek č. 9 k příloze č. 1 pro rok 2017
- dodatek č. 10 k příloze č. 1 pro rok 2018
 
dodatek č. 11 k příloze č. 1 pro rok 2019
dodatek č. 12 k příloze č. 1 pro rok 2020
 

 


Příloha č. 2   Žádost o odkup 

Formulář pro stavby s RN do 1 mil. Kč - zkolaudované - ve formátu  doc
Formulář pro stavby s RN do 1 mil. Kč - nezkolaudované - ve formátu  doc

Formulář pro stavby s RN nad 1 mil. Kč - zkolaudované - ve formátu  doc
Formulář pro stavby s RN nad 1 mil. Kč - nezkolaudované - ve formátu  doc


Pokyn pro vyplnění Žádosti o odkup (ve formátu pdf)

formulář pro vyplnění -  seznam pozemků, na kterých je stavba umístěna (formát xls)
formulář pro vyplnění -  seznam kanalizačních přípojek nemovitostí (formát xls)
formulář pro vyplnění -  seznam vodovodních přípojek nemovitostí (formát xls)

Žádost o odkup se podává na příslušném formuláři, který je níže k dispozici. S ohledem na vnitřní schvalovací proces jsou stavby rozděleny na dvě skupiny. První skupina jsou stavby s RN bez DPH do 1 mil. Kč. Druhou skupinu tvoří stavby s RN bez DPH nad 1 mil. Kč. 

Svou žádost před podáním konzultujte, prosím, s příslušným provozním inspektorem pro danou oblast, viz kontakty zde.

Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

Pokyny pro realizaci a předávání vodohospodářských staveb neakcionářů do majetku SVS (ve formátu pdf)

Po dokončení stavby v rámci kolaudačního řízení zpracuje provozovatel návrh Zápisu o předání a převzetí stavby do majetku SVS a. s., který v rámci tohoto řízení projedná s žadatelem (investorem).
Tento provozovatelem a žadatelem potvrzený zápis bude postoupen provoznímu inspektorovi jako podklad pro další smluvní jednání ve věci převzetí stavby do majetku SVS a. s. 

Formulář Zápis o předání a převzetí stavby do majetku“ - ve formátu  doc

V případě, že budou existovat nějaké překážky, které brání převzetí stavby do majetku SVS (tedy není možné uzavření kupní smlouvy) a investor bude chtít stavbu i přesto zprovoznit (tedy odebírat pitnou vodu na předávacím místě či předávat odpadní vody na předávacím místě), je možné související VHI připojit na VHI ve vlastnictví SVS pouze na základě uzavření tzv. “Dohody vlastníků“, která stanovuje podmínky pro takové připojení. V této věci prosím, rovněž jednejte s příslušným provozním inspektorem pro danou oblast.

Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat  Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím tel: 417 553 948.

SVS rovněž požaduje zahrnout do předmětu převzetí nezbytné pozemky související s VH stavbou, a to buď již oddělené a zapsané v KN na vlastníka VH stavby, a nebo alespoň geometrickým plánem oddělené tak, aby bylo možné převod pozemků zahrnout do příslušné kupní smlouvy, na jejímž základě dojde ke změně vlastníka v KN. Cena pozemků je již zahrnuta v dohodnuté finančním příspěvku.

Přeložky VH infrastruktury vyvolané předmětnou stavbou

V případě, že se jedná o přeložku VH infrastruktury ve vlastnictví SVS, která souvisí s nově budovanou VH infrastrukturou předávanou do majetku SVS, pak postupujte dle pokynů  v kapitole „Přeložky vodovodů a kanalizací“.


Opatření k odstranění technické nemožnosti napojení

Případná opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. (zkapacitnění sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem VHI, kterým je Severočeská vodárenská společnost a. s. - kontaktní osobou je v těchto případech oblastní provozní inspektor, viz kontakty zde.

Tato problematika je nepřímo upravena v § 8, odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274 / 2001 v platném znění, kde se hovoří o tom, že nová připojení je vlastník povinen umožnit, pokud je to technicky možné.

Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy písemné stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.