Odkupy VH majetku

Severočeská vodárenská společnost (dále je SVS) umožňuje neakcionářům převod jejich vodohospodářského majetku do vlastnictví a pod správu SVS s tím, že po převzetí bude SVS zajišťovat provoz, údržbu a opravy převzatého majetku tak, aby mohl bezproblémově sloužit svému účelu. Zároveň se SVS zavazuje investovat do obnovy převzatého majetku.

SVS převzetím vodohospodářského majetku na sebe přebírá zákonné povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace plynoucí především ze zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen ZVK). Převodem vodohospodářského majetku na SVS se tak neakcionář fakticky zbaví povinností vyplývajících mu jinak z § 8 ZVK.    

Základním pilířem SVS je zodpovědně a efektivně spravovat stávající vodohospodářský majetek, tj. zajistit jeho včasnou obnovu. Zároveň SVS podporuje jeho hospodárné rozšiřování formou „Odkupů VH majetku“, které se řídí Zásadami nabývání vodohospodářského majetku od neakcionářů SVS. 

Zásady pro neakcionáře platí od 1. 4. 2010 a v aktuálním znění se vztahují na majetek, u kterého byla žádost neakcionáře o předání do vlastnictví SVS a.s. podána po 21.9.2020.

 

Přeložky VH infrastruktury vyvolané předmětnou stavbou

V případě, že se jedná o přeložku VH infrastruktury ve vlastnictví SVS, která souvisí s nově budovanou VH infrastrukturou předávanou do majetku SVS, pak postupujte dle pokynů v kapitole „Přeložky vodovodů a kanalizací“ v sekci „Nabývání VH majetku“.

Opatření k odstranění technické nemožnosti napojení

Případná opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen VHI) ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. (zkapacitnění sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.) je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem VHI, kterým je SVS - kontaktní osobou je v těchto případech oblastní provozní inspektor, viz kontakty zde.

Tato problematika je nepřímo upravena v § 8, odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění, kde se hovoří o tom, že nová připojení je vlastník povinen umožnit, pokud je to technicky možné.

Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož požadavky tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy písemné stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies