Přeložky vodovodů a kanalizací

Přeložka VH infrastruktury v majetku SVS

Problematika přeložek vodovodů a kanalizací je upravena v § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění. Ve vztahu k financování přeložky se jedná o tzv. vyvolanou investici, a náklady na ni hradí vždy strana, která ji vyvolala (viz. § 24, odst. 3 výše uvedeného zákona).

  • Po projednání žádosti v majetkové komisi bude uzavřena Smlouva o přeložce.

  • Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

  • Realizovaná přeložka VHI bude převzata na základě zápisu o předání a převzetí přeložky, který zpracuje a potvrdí provozovatel a následně odsouhlasí a potvrdí stavebník a zástupce SVS a to nejpozději do 60 dnů od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • Po předání VH infrastruktury uzavře investor stavby smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle zápisu o předání a převzetí stavby a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat  Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím tel: 417 553 948.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies