Přeložky vodovodů a kanalizací

Přeložka VH infrastruktury v majetku SVS

Problematika přeložek vodovodů a kanalizací je upravena v § 24 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 v platném znění. Ve vztahu k financování přeložky se jedná o tzv. vyvolanou investici, a náklady na ni hradí vždy strana, která ji vyvolala (viz. § 24, odst. 3 výše uvedeného zákona).

  • Po projednání žádosti v majetkové komisi bude uzavřena Smlouva o přeložce.

  • Před vydáním kladného stanoviska provozovatele k dokumentaci ke stavebnímu povolení VH infrastruktury je nezbytné, aby investor stavby uzavřel budoucí smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle pokynů provozovatele. 

  • Realizovaná přeložka VHI bude převzata na základě zápisu o předání a převzetí přeložky, který zpracuje a potvrdí provozovatel a následně odsouhlasí a potvrdí stavebník a zástupce SVS a to nejpozději do 60 dnů od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • Po předání VH infrastruktury uzavře investor stavby smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného a to ve všech případech dle zápisu o předání a převzetí stavby a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 6 měsíců od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu.

  • V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat smluvní provozovatel SVS, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (info@scvk.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky f7rf9ns nebo prostřednictvím zákaznické linky 840 111 111.