Pokyny pro realizaci a předávání VH staveb od akcionářů do nájmu a do majetku SVS

O zahájení stavby a průběhu realizace informuje akcionář (či jím pověřená osoba) příslušného oblastního inspektora a zástupce provozovatele SčVK uvedeného ve vyjádření k předmětné stavbě.    

Po dokončení stavby zpracuje provozovatel Zápis o předání a převzetí stavby do majetku SVS. Tento provozovatelem potvrzený zápis bude postoupen provoznímu inspektorovi jako podklad pro další smluvní jednání ve věci převzetí stavby do majetku SVS.

Před převzetím VH infrastruktury do nájmu SVS je nezbytné, aby investor předložil provozovatelem schválený GP pro uzavření smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to včetně seznamu pozemků navržených provozovatelem k zasmluvnění.

Před převzetím VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzavřel smlouvy o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech dle pokynů provozovatele.

Finanční podpora SVS na majetkoprávní vypořádání:

U nově realizovaných staveb může akcionář požádat SVS o finanční podporu do výše 50% doložených (obvyklých) nákladů na splnění podmínky majetkoprávního vypořádání staveb VHI:

  • na věcná břemena služebnosti IS zřízená ve prospěch SVS
  • na pozemky, které v rámci kupních smluv přebírá do majetku SVS, a to pouze v případě, že akcionář tento pozemek pro účely VH stavby musel získat od soukromého vlastníka či instituce, a to bezprostředně v souvislosti s přípravou a realizací předmětné stavby.

Pozn.: Finanční podpora se nevztahuje na náklady pro zajištění geodetických prací a geometrických plánů.

Finanční podpora na majetkoprávní vypořádání bude vyúčtována po doložení zavkladování předmětných smluv ve prospěch SVS, tedy zejména u věcných břemen SIS ještě před uzavřením kupní smlouvy či smluvní dokumentace.

Finanční podpora na majetkoprávní vypořádání je nenároková a je omezena platností do 2 let po kolaudaci stavby či uvedení do zkušebního provozu.

V záležitostech týkajících se uzavírání smluv o zřízení práva věcného břemene služebnosti inženýrské sítě má oprávnění jednat Bc. Patrik Novák (patrik.novak@svs.cz). Kontaktujte ho, prosím, prostřednictvím uvedené emailové adresy, datové schránky 7egf9my nebo prostřednictvím telefonu 417 553 948.

Nezbytným podkladem pro převzetí stavby s RN nad 1 mil. Kč bez DPH do majetku SVS je znalecký posudek, který může udělat pouze soudní znalec. Investor znalecký posudek zajistí ve vazbě na všestranně odsouhlasený Zápis o předání a převzetí stavby do majetku, který jednoznačně vymezuje předmět převzetí a tedy i předmět znaleckého ocenění.

Seznam soudních znalců naleznete zde (zvolte v oboru EKONOMIKA podobor Ceny a odhady), výběr je možno omezit volbou příslušného kraje.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies