Informace o přípravě integrovaného projektu Severočeské vodárenské společnosti "Lužická Nisa"

03.05.2005
Tisková zpráva, 3. 5. 2005


Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) připravuje jednotlivé tendrové dokumentace integrovaného projektu „Lužická Nisa“ a čtyři mezinárodní soutěže vedoucí k výběru zhotovitelů stavby a supervizora.

K uvedení vodohospodářské infrastruktury do souladu s evropskou legislativou a novou legislativou ČR přispěje v Libereckém kraji integrovaný projekt Lužická Nisa za celkem 31,3 milionu €, v přepočtu tedy za téměř jednu miliardu korun.

Postup přípravy projektu:
- Projektu Lužická Nisa, přesněji Rekonstrukce úpravny vody a čistírny odpadních vod a rekonstrukce
a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy,
bylo rozhodnutím Evropské komise koncem roku 2004 přiděleno celkem 20 733 840 € z Fondu soudržnosti. Na zbývající části se bude investičně podílet SVS
a Státní fond životního prostředí.
- SVS již předběžně oznámila čtyři mezinárodní soutěže, které budou postupně vypsány a povedou
k výběru zhotovitelů stavby (resp. jednotlivých tří skupin opatření) a k výběru supervizora, jenž podle podmínek stanovených EU zajistí nezávislý dohled nad realizací celé stavby.
- Jsou vypracovávány tendrové dokumentace postupně tak, jak budou probíhat soutěže a následné zahajování staveb: pro skupinu Odpadní voda, Pitná voda, Kanalizace.
- Dojde k rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí dotace - jak z EU
(z Fondu soudržnosti), tak ze Státního fondu životního prostředí.

Projekt Lužická Nisa tvoří tři skupiny opatření:
- „Pitná voda“: Jde o rekonstrukci úpravny vody Souš, jednoho ze tří rozhodujících zdrojů pitné vody pro 150-tisícovou aglomeraci Liberec – Jablonec, s projektovou kapacitou 285 l/s upravené vody. Zaměří se na rekonstrukci vodní linky a chemického hospodářství pro splnění Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83/ES), na kalové hospodářství a kvalitu odpadních vod vypouštěných z úpravny vody. Úpravna vody bude po dobu rekonstrukce stále v provozu,
s omezením kapacity. Rekonstrukce bude probíhat po etapách. V krátkých odstávkách (v délce hodin) bude zajištěno zásobování z jiných vodních zdrojů regionu Liberec - Jablonec n. N. Rekonstrukce je vyčíslena na 12,2 mil. €.
- „Kanalizační systém“: Obsahem je dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží. Celkem se jedná o rekonstrukci a dostavbu kanalizace v celkové délce cca 11,8 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3655 m3 . Náklady jsou vyčísleny na 11,6 milionu €.
- „Odpadní voda“: Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV se současnou kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) je uvedená do provozu teprve v roce 1994, nedosahuje však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS). S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, po etapách a v jejím rámci jsou plánovány maximálně 1/2denní odstávky. Rekonstrukce a zvýšení kapacity má být ve fin. objemu 7,5 milionu €.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Souběžně s Lužickou Nisou probíhá intenzivní příprava dvou obdobných projektů, Čistá Ploučnice a Dolní Labe. Vzhledem k celkovému objemu strategických investic nutných v regionu působnosti SVS vidíme - přes výraznou pomoc z fondů EU -
že je žádoucí pomoc státu: v první řadě vyjednáváním s Evropskou komisí o možnostech změkčení legislativy, např. posunem termínu přechodného období, přesnějším vymezením „citlivého území“ v ČR, vypuštěním některých méně efektivních opatření nebo kombinací těchto variant – případně zajištěním úvěrů ČR od Evropské investiční banky. “

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.