Informační den projektu Lužická Nisa: Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Liberci je ve zkušebním provozu

16.10.2008

Tisková zpráva 16. 10. 2008

V Liberci se dnes v areálu městské čistírny odpadních vod uskutečnil informační den projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR - projektu „Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy“, zkráceně Lužická Nisa. Dva související subprojekty Lužické Nisy, Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace Liberec – Jablonec nad Nisou, totiž dospěly do své finální fáze.

Informačního dne integrovaného projektu Lužická Nisa se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (SYNER a OHL ŽS), správce stavby (VOD-KA), provozovatele (SčVK), zástupci státní správy a další hosté.

Dva související subprojekty Lužické Nisy - Rekonstrukce ČOV Liberec a Dostavba kanalizace - dospěly do své finální fáze. Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod byla před dvěma týdny kompletně předána a zahajuje podle harmonogramu zkušební provoz. Je dokončena i výstavba kanalizačních stok v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Poslední stavební práce probíhají pouze na dešťových zdržích – ty mají být dokončeny do dubna příštího roku. Komunální odpadní vody z aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou jsou již odváděny na zrekonstruovanou ČOV Liberec a čištěny v souladu s novou přísnější legislativou.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, zdůrazňuje:
„Dostavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod přispějí významným způsobem ke snížení znečištění řeky Lužické Nisy a tedy i přeshraniční zátěže životního prostředí ve smyslu přísnější evropské legislativy. Dochází jak ke zvýšení počtu obyvatel připojených na kanalizační síť, tak k čištění komunálních odpadních vod z aglomerace na zmodernizované čistírně odpadních vod. Ta má dostatečnou kapacitu i s výhledem do budoucna.“

Integrovaný projekt Lužická Nisa:

Sestává ze tří subprojektů: rekonstrukce ČOV Liberec, rekonstrukce úpravny vody Souš a dostavby a rekonstrukce kanalizačního systému v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou. Jeho celkový finanční objem je cca 31,3 milionu EUR. Projektu Lužická Nisa bylo rozhodnutím Evropské komise přiděleno přes 20,7 milionu EUR z Fondu soudržnosti EU a dalších 35 milionů korun poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Na zbývající části se investičně podílí SVS.

O stavbě:

Rekonstrukce ČOV Liberec

Obsahem je rekonstrukce městské čistírny odpadních vod v Liberci. ČOV s kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu teprve v roce 1994, nedosahovala však parametrů požadovaných Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271/EHS).
S postupným napojováním dalších producentů znečištění na kanalizační systém a po odstraňování starých septiků zejména v centrech Liberce a Jablonce, vzroste ve výhledu znečištění přiváděné na čistírnu odpadních vod až na cca 190 tisíc EO. Koncem dubna 2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli a v květnu 2006 byla zahájena stavba - jak Rekonstrukce ČOV, tak Dostavba kanalizace.

Aktuálně: Od posledního ředitelského kontrolního dne v květnu 2008 byly provedeny poslední stavební dokončovací práce, garanční zkoušky a komplexní zkoušky stavby. V jejich rámci se provádělo testování řídícího systému a nastavování jednotlivých částí technologického zařízení do automatického provozu. Harmonogram stavby stanovil jako termín ukončení všech prací 30. září 2008, což se podařilo dodržet. Dne 1. října 2008 došlo k předání kompletní stavby a na tento krok navazuje zahájení ročního zkušebního provozu ČOV. Od počátku stavby do srpna 2008 bylo v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř 6,35 milionu EUR (smluvní cena díla je 6,2 milionu EUR bez DPH).


Dostavba kanalizace v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou

Obsahem subprojektu je dostavba a rekonstrukce kanalizace v aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou. Zahrnuje šest dílčích akcí v městě Liberec, dvě dílčí akce v městě Jablonec nad Nisou, dostavbu kanalizačního systému ve Stráži nad Nisou a výstavbu dešťových zdrží před vtokem do ČOV Liberec. Celkem se jedná o dostavbu a rekonstrukci kanalizace v celkové délce cca 12,6 km a výstavbu dešťových zdrží o celkovém objemu 3 655 m3.

Aktuálně: Práce na dostavbě systému kanalizačních stok jsou ukončeny, byly provedeny zkoušky vodotěsnosti kanalizace a zkoušky pevnosti betonu. Šlo o stavebně náročný úkol, protože některé štoly jsou situovány v dopravně exponovaných lokalitách poblíž centra Liberce. Zhotovitel uplatnil moderní bezvýkopové technologie, klasickou ražbu i odstřely štol. Nejnáročnějším úsekem byla relativně krátká stoka A VII (o délce 550 m) dimenzovaná pro průtok komunálních odpadních vod 1240 litrů/s. Do štoly ražené ve zvětralé liberecké žule v hloubce až 18,5 metrů pod terénem docházelo v úseku pod Harcovským potokem k masivním přítokům vody do díla. V rámci realizace subprojektu Dostavba kanalizace pokračují nadále stavební práce na výstavbě dešťových zdrží. Od počátku stavby do srpna 2008 je v rámci tohoto subprojektu proinvestováno téměř 10,46 milionu EUR (smluvní cena díla je 11,2 milionu EUR bez DPH). 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.