Kontrolní den v rámci integrovaného projektu ISPA Podkrušnohoří - Pitná voda

06.06.2005
Tisková zpráva, 6. 6. 2005 

V areálu úpravny vody v Hradišti se uskutečnil kontrolní den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí, projektu ISPA "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavby kanalizačních sběračů, rekonstukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", "Skupina opatření č. 1 - Pitná voda", zkráceně projektu ISPA Podkrušnohoří - Pitná voda.  

Celý projekt ISPA Podkrušnohoří, zahrnující tři skupiny opatření (Pitná voda, Rekonstrukce čistíren odpadních vod a Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem), je v objemu přes 28 milionů EUR.

Subprojekt Pitná voda zahrnuje rekonstrukci úpravny pitné vody Hradiště a s tím souvisejícího vodovodního přivaděče Želenice – Bílina. Cena tohoto díla je 8,697 milionu EUR. Slavnostní zahájení subprojektu Pitná voda se uskutečnilo v září 2004, přičemž stavby se mají zrealizovat do konce května příštího roku. Kontrolního dne na stavbě se zúčastnil investor (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitel (SMP Construction a jeho partneři, podílející se na subdodávkách), supervizor stavby i zástupci státní správy z regionu. Kontrolní den přispěl k seznámení všech zainteresovaných se stavem prací a dalším naplánovaným postupem výstavby a ke zhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Úpravna vody Hradiště z roku 1976 je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Její vybavení moderní technologií si vyžádalo zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice. Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části: rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace, písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody, dávkování manganistanu draselného, úprava dávkování chemikálií, kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny, rozvodna a systém řízení technologických provozů. Stavební práce v areálu úpravny vody se dosud nesly převážně v duchu bourání, sanací a betonářských prací. Znesnadnila je jak dlouhá zima (např. s pracemi na kalových nádržích bylo možné začít až v březnu), tak i nutnost převážně ruční manipulace s materiálem, protože vnitřní prostory úpravny vody neumožňují přístup jeřábu. Pro ilustraci: jen vybourání stěn, příček a meziden na filtračních nádržích představovalo 800 m3 suti.

V současnosti jsou plně zrekonstruovány a po schválení stavebním úřadem budou připraveny k předčasnému užívání homogenizační jednotka a dávkovací jednotka manganistanu draselného. Po provedené sanaci jsou ve fázi betonářských prací reakční nádrž, pískové filtry a akumulace upravené vody. Po montáži technologií budou zahájeny práce na rekonstrukci rozvodny nízkého napětí. Po jejím dokončení dojde – podle předpokladu ještě v letních měsících – i k zahájení rekonstrukce velína úpravny vody.

Rekonstrukce části přívodního vodovodního řadu Želenice – Bílina v celkové délce 6,5 km byla nutná s ohledem na agresivitu prostředí. Dochází při ní k sanaci stávajících armaturních šachet a k výměně původního zkorodovaného ocelového potrubí průměru 600 mm za sklolaminátové o průměru 500 mm. Stavba je rozdělena na šest dílčích úseků a kvůli zajištění plynulého zásobování obyvatelstva vodou dochází k jejich provizornímu propojování. Po ukončení rekonstrukce, provedení závěrečných terénních úprav a po náhradní výsadbě zeleně, jež bude po dohodě s městem Bílina provedena v celém úseku rekonstrukce, se předpokládá předání této stavby podle plánu v květnu 2006.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Po seznámení se stavem prací přímo na místě vidíme, že naplánovaný termín dokončení prací do května 2006 se v případě úpravny vody i vodovodního řadu jeví jako naprosto reálný. Integrovaný projekt ISPA Podkrušnohoří spolufinancovaný EU letos představuje těžiště našeho investičního plánu, proto jej sledujeme maximálně pozorně. Další kontrolní den se má uskutečnit koncem tohoto roku."

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.