Proběhl kontrolní den stavby v rámci projektu SVS Podkrušnohoří - Dostavba kanalizace

22.03.2006

 

Tisková zpráva, 22. 3. 2006

V Ústí nad Labem se uskutečnil další ředitelský kontrolní den na stavbě patřící do rozsáhlého projektu Severočeské vodárenské společnosti spolufinacovaného Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, projektu „Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", „Skupina opatření č. 3 – Dostavba kanalizace“, zkráceně Podkrušnohoří – Dostavba kanalizace.

Celý integrovaný projekt Podkrušnohoří zahrnuje tři skupiny opatření (subprojekty): Pitná voda, Rekonstrukce čistíren odpadních vodDostavba kanalizace. Jeho celkový finanční objem je přes 28 milionů Eur. Skupina opatření Dostavba kanalizace představuje dostavbu kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech. Zhotovitelem stavby je firma Stavby silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Ústí nad Labem. Cena díla je 6,175 milionu Eur. Stavební práce byly zahájeny v listopadu 2004. Stavba má být ukončena do 31. 5. 2006.

Ředitelského kontrolního dne na stavbě Podkrušnohoří – Dostavba kanalizace se zúčastnili zástupci investora (Severočeská vodárenská společnost), zhotovitele (Stavby silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Ústí nad Labem), supervizora stavby a zástupci státní správy. Kontrolní den přispěl ke zhodnocení dosavadního průběhu realizace, k seznámení s aktuálním stavem prací a s plány na závěrečnou etapu výstavby.

Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem, Povrlech a Chabařovicích přispěje významným způsobem ke snížení znečištění řeky Labe a tedy i přeshraniční zátěže životního prostředí ve smyslu přísnější evropské legislativy. Věřím, že na model spolupráce s EU a se Státním fondem životního prostředí, jaký představuje projekt Podkrušnohoří, úspěšně navážeme i při realizaci dalších projektů SVS - konkrétně s integrovaným projektem Dolní Labe pro Ústecký kraj. Chci zde ještě ocenit koordinaci stavebních prací v centru Ústí se záměry města, které v návaznosti na rekonstrukci kanalizační sítě zahájilo rozsáhlou plánovanou revitalizaci městského centra.“

Více o subprojektu Podkrušnohoří – Dostavba kanalizace

Předmětem díla jsou následující stavby:
- Ústí nad Labem – Stoka Z2,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, přepojení Stříbrnického potoka,
- Ústí nad Labem – Opatření na síti, Žukovova ulice, rekonstrukce kanalizace,
- Ústí nad Labem – Stoka O,
- Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem,
- Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem.

Aktuální stav:
Práce probíhají bez významných odchylek od schváleného harmonogramu. K 28. 2. 2006 bylo celkem zrealizováno více než 88,2 % objemu prací a proinvestováno přes 5,4 milionu Eur (z celkového objemu 6,175 milionu Eur). Termín dokončení 31. 5. 2006 bude dodržen. Podrobněji (stav k 28. 2. 2006):

Ústí nad Labem – Stoka Z2
: hotovo je 91,2% prací. Stavba je po vodohospodářské stránce dokončena, zbývá provést definitivní povrchy. S ohledem na klimatické podmínky byla v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděna jen zimní údržba provizorní zádlažby, tj. přerovnání, dosypávání aj.

Ústí nad Labem – ONS - Masarykova ul. I, zkapacitnění stoky
: hotovo je 91,1% prací. Stavební práce pokračují, v místě ČS Londýnská jsou prováděny zemní výkopové práce, pažení ocelovými pažícími rámy
a pažnicemi, pažící rámy jsou svařovány. Dále probíhá čerpání podzemních a splaškových vod, v místě je osazeno dopravní značení a vymezeno staveniště.

Ústí nad Labem – ONS - Masarykova ul. II, zkapacitnění stoky
: hotovo je 91,5% prací . Stavba je po vodohospodářské stránce dokončena, zbývá provést definitivní povrchy. S ohledem na klimatické podmínky byla v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděna jen zimní údržba provizorní zádlažby, tj. přerovnání, dosypávání aj.

Ústí nad Labem – přepojení Stříbrnického potoka
: hotovo je 83,6 % prací. S ohledem na klimatické podmínky nebyly v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděny žádné práce.

Ústí nad Labem – ONS – Žukovova, rekonstrukce kanalizace
: hotovo je 91,4% prací. S ohledem na klimatické podmínky byla v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděna jen zimní údržba provizorní zádlažby, tj. přerovnání, dosypávání aj.

Ústí nad Labem – STOKA O
: hotovo je 78,5% prací. S ohledem na klimatické podmínky nebyly v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděny žádné práce.

Chabařovice – odkanalizování do Ústí nad Labem
: hotovo je 73,5% prací. Stavební práce pokračovaly v úseku č. 1, 2 a 5: řezání a bourání asfaltu, výkop rýhy, pažení, lože pro potrubí, montáž kameninových trub DN 500 a 300, obsyp potrubí, hutněný zásyp včetně konstrukčních vrstev vozovky a montáž kanalizačních šachet. Dále se prováděly protlaky pod hlavní silnicí v úseku č. 3 a byla dokončena stoka D1 a probíhaly práce na stoce D5. Byly zahájeny zemní výkopové práce na ČS „A“ a ČS „D“.

Povrly – odkanalizování do Ústí nad Labem
: hotovo je 98% prací. Stavba je po vodohospodářské stránce dokončena. S ohledem na klimatické podmínky nebyly v období prosinec 2005 – únor 2006 prováděny žádné práce.

Za velký úspěch lze označit realizaci staveb v centru Ústí nad Labem v souladu s harmonogramem, konkrétně úseky Stoka Z2, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky a Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky. Všechny tyto úseky byly realizovány za plného provozu bez vyloučení dopravy a pod funkčním trolejovým vedením. Tyto okolnosti vyžadovaly zvýšené nároky na bezpečnost provádění staveb. Nejkritičtější úsek na územní průchodnost na Stoce Z2 u ústí Revoluční ulice do Mírového náměstí byl na návrh zhotovitele realizován hornickou technologií – štolováním.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.