Dolní Zálezly, VDJ Dolní Zálezly – dolní, odpadní potrubí, propojovací a zásobní řad – rekonstrukce

Dolní Zálezly, VDJ Dolní Zálezly – dolní, odpadní potrubí, propojovací a zásobní řad – rekonstrukce
22.08.2022 – 31.08.2023
V Dolních Zálezlech provedeme rekonstrukci vodojemu Dolní Zálezly – dolní, včetně propojovacího řadu k vodojemu Dolní Zálezly – horní, zásobovacího řadu a odpadního potrubí z vodojemu Dolní Zálezly – dolní a elektročást VDJ Dolní Zálezly – dolní.

 

Více o stavbě:

Vodní zdroj Dolní Zálezly, který se nachází v severní části obce je tvořen soustavou osmi zářezů, z nichž je voda gravitačně odvedena svodným potrubím do jednokomorového vodojemu Dolní Zálezly. Voda odtéká litinovým potrubím DN 80 mm z roku 1930, která zásobuje větší část obce. Druhý vodojem Dolní Zálezly – horní se nachází v západní části obce a  společně s několika z něj zásobovanými objekty patří do zásobní oblasti ÚV Malešov, ÚV Velké Žernoseky. Vodojemy jsou propojeny litinovým potrubím DN 100 m m z roku 1917 a 1930, ocelovým potrubím DN 100 mm z roku 1917 a přes obec jsou propojeny potrubím z PE DN 110 mm z roku 2007. Propoj zároveň slouží k zásobování vyššího tlakového pásma obce.

Venkovní omítky vodojemu Dolní Zálezly - dolní jsou opadané, cihelné zdivo narušené. Střecha akumulace je pokryta zeminou. Střecha nad vstupním prostorem je stará lepenková. Vnitřní omítky jsou bez vrchního nátěru. Omítky v armaturní komoře jsou poškozené.

Předmětem rekonstrukce je vodojem Dolní Zálezly – dolní, včetně propojovacího řadu k vodojemu Dolní Zálezly – horní, zásobovacího řadu a odpadního potrubí z vodojemu Dolní Zálezly – dolní a elektročást VDJ Dolní Zálezly – dolní. Součástí akce je přívod NN z elektroměrového rozvaděče do objektu VDJ Dolní Zálezly – dolní. Rekonstrukce propojovacího řadu je dělena na 2 samostatné úseky. První úsek je tvořen propojovacím řadem stávajícího litinového potrubí z DN 100 mm a ocelového potrubí DN 100 mm, které bude nahrazeno potrubím z PEHD (DN/OD) 110. V trase budou přepojeny všechny nalezené domovní přípojky včetně nadzemního hydrantu a jednoho řadu. Rekonstrukce bude probíhat z části bezvýkopovou technologii Berstlining a zbytek v otevřeném výkopu. Druhý úsek je tvořen propojovacím řadem stávajícího litinového potrubí DN 100 mm, které bude nahrazeno potrubím z PEHD (DN/OD) 110. V trase budou osazeny 2 podzemní hydranty osazené přes šoupě. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu. Při rekonstrukci zásobovacího řadu bude stávající litinové potrubí DN 80 mm nahrazeno za PEHD (DN/OD) 110. V trase budou přepojeny všechny nalezené domovní přípojky. Zásobovací řad bude ukládán do společného otevřeného výkopu s odpadním potrubím z VDJ Dolní Zálezly – dolní.

Odpadní potrubí z vodojemu je vedeno z VDJ Dolní Zálezly – dolní se zaústěním do stávající dešťové kanalizace. Slouží pro vypuštění vodojemu a pro odvod vody z bezpečnostního přepadu. Odpadní potrubí bude nově provedeno z PEHD (DN/OD) 160. Zaústěno bude do stávající kanalizace u č.p.159. SO 01 VDJ Dolní Zálezly – dolní. V rámci rekonstrukce bude kompletně vyměněna stropní konstrukce, včetně krytiny a oplechování atiky. Dále bude provedena hydroizolace klenby vstupu do akumulační komory a spodní stavby společně s drenáží. Stávající okenní otvory budou zazděny.

Kapacity:

 • 01 PROPOJOVACÍ ŘAD
 • IO 01.1 Propojovací řad
 • PEHD (DN/OD) 110, d110x6.6, PE 100 RC, SDR 17, (typ 3), dl.423,8m
 • Přepojení - 9 ks domovních přípojek (všech)
 • 1 ks přepojení řadu LT 50
 • 1 ks nadzemního hydrantu
 • IO 01.2 Propojovací řad
 • PEHD (DN/OD) 110, d110x6.6, PE 100 RC, SDR 17, (typ 3), dl. 413,7m
 • Osazení 2 podzemních hydrantů
 • IO 02 ZÁSOBOVACÍ ŘAD
 • PEHD (DN/OD) 110, d110x6.6, PE 100 RC, SDR 17, (typ 3), dl.89,3m
 • Přepojení - 3 ks domovních přípojek (všech)
 • IO 03 ODPADNÍ POTRUBÍ Z VDJ
 • PEHD (DN/OD) 160, d160x9.5, PE 100 RC, SDR 17, (typ 3), dl.88,1m
 • SO 01 VDJ Dolní Zálezly – dolní – stavební část (rekonstrukce stavební)
 • PS 01 VDJ Dolní Zálezly – dolní – technologická část (rekonstrukce technologická)
 • PS 02 VDJ Dolní Zálezly – dolní – elektročást (elektroměrový rozvaděč, uzemnění, přívod NN do objektu vodojemu, stavební a technologická elektroinstalace)

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.08.2022. Vlastní stavební práce začnou 10.10.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31.srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies