Kytlice, Dolní Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ 

Kytlice, Dolní Falknov – úprava zdroje, rekonstrukce svodného řadu a VDJ 
26.05.2022 – 31.07.2023
V Kytlici, místní části Dolní Falknov provedeme stavební úpravy na VDJ Kytlice – Dolní Falknov.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází svodný ocelový řad DN 80 mm, který odvádí vody z akumulační jímky do VDJ Kytlice – Dolní Falknov. Do provozu byl uveden v roce 1937. Řad je původní a je veden lesem v těsné blízkosti místní vodoteče. Akumulační jímka sloužila i jako filtr. Stavební stav jímky je velmi dobrý, ale armatury jsou zrezivělé a nefunkční. Surová voda, která z prameniště (pramenní jímky) odtéká svodným řadem do VDJ Kytlice Dolní Falknov, má nízké pH (pH=5,7÷5,8; MH=6,5÷9,5) a nárazově bakteriální znečištění.

Vodojem Kytlice - Dolní Falknov  je jednokomorový zemní vodojem o velikosti 50 m3. Vystrojení je původní a některé armatury nefunkční. Odvětrávání objektu je nedostatečné a dochází k zatékání vody stávajícími větracími otvory.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodojemu a svodného řádu, pramení jímky.

V rámci stavební úpravy vodojemu Kytlice-Dolní Falknov dojde k vybourání podlahy 1. NP a stropu 1. PP manipulační komory VDJ, betonový základ odkyselovacího filtru, dozdění stávajících výklenků po oknech, zabetonování anglického dvorku, nové ocelové vstupní dveře objektu, plastové posuvné dveře do prostoru akumulace, nový kompozitní žebřík do 1. PP MK, nová podlaha 1. NP MK z kompozitu na ocelovém rámu, vč. vstupního poklopu, zakrytí jímky v podlaze 1. PP kompozitním póroroštem, nové větrací otvory do MK, stavební prostupy pro trubní vedení. Dále budou opraveny vnitřní i vnější omítky po stavebních úpravách, bude proveden penetrační nátěr a nový nátěr fasády, omyty, vyspraveny stěny a strop 1. NP MK a nová vnitřní malba a očištění podlahy 1. PP.

Rekonstrukce svodného řadu bude z potrubí z PEHD DN 100 mm, převážně bezvýkopovou metodou (berstlining). Rekonstrukce odpadu z VDJ bude z potrubí z PVC DN 600 mm, vč. 1 prefabrikované šachty DN 1000 mm s betonovým poklopem. Odpad bude mít škrcený odtok koncovou (žabí) klapkou DN 100 mm osazenou na uzamykatelné vysouvatelné hradící desce betonového výustního objektu. Přípojka NN pro VDJ Kytlice v délce 296 metrů – z toho bude 168 metrů provedeno jako závěsný kabel a 128 metrů jako zemní kabelové vedení. V místě napojení na DS bude zřízen nový elektroměrový pilíř. U objektu vodojemu bude umístěn zděný pilíř s přípojkovou skříní a technologickým rozváděčem. Přívod NN umožní zapojení VDJ do dispečerského informačního systému provozovatele.

V manipulační komoře vodojemu provedeme kompletní výměnu trubního vystrojení, vč. uzávěrů. Instalaci otevřeného odkyselovacího filtru s náplní směsi mramoru a SEMIDOLU – PP nádrž s nerezovými výztuhami, se zabudovanou technologií. Trubní rozvody filtru – potrubí surové vody, filtrátu, přepadů surové vody, bezpečnostního přepadu filtru, prací vody, pracího vzduchu a přepadu prací vody. Sací potrubí prací vody; hygienické zabezpečení NaClO, dávkování do akumulace řízené od průtoku odběrným potrubím, doplnění měření průtoku, ultrazvukový hladinoměr v akumulaci, praní filtru bude řešeno přivezenou mobilní technikou, stavební a technologická elektroinstalace v objektu vodojemu: topení, osvětlení, zásuvky a ventilátor nuceného větrání v MK vodojemu, připojení pracího čerpadla a ovládání klapkových uzávěrů, měření hladiny v akumulaci, měření průtoků, připojení dávkovacího čerpadla NaClO.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 35. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies