Udlice, Chomutovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Udlice, Chomutovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.02.2022 – 01.04.2023
V obci Údlice, v ulici Chomutovská provedeme rekonstrukci zarostlého, poruchového vodovodu z roku 1969 a popraskané, netěsné kanalizace z roku 1904.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je z litinového potrubí DN 65 mm. Do provozu byl uveden v roce 1969. Potrubí je zarostlé a kvůli zúženému profilu je snížený tlak vody.

Kanalizace je tvořena ze železobetonových trub DN 400 mm, v délce 162 metrů, DN 300 mm, v délce 187 metrů. Byla uvedena do provozu v roce 1904. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka je ve špatném technickém stavu, jsou netěsné spoje, chybně napojené přípojky, kaverny, infiltraci, praskliny, korozi (místy nad 50%).

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 370 metrů a kanalizace v celkové délce 372,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí DN 80 mm, v délce 321 metrů. V rámci rekonstrukce dojde ke zrušení sdružené přípojky a přepojení objektů na řad v Chomutovské ulici. Celkem bude na rekonstruovaný řad napojeno 30 přípojek. Celkem 26 přípojek bude napojeno v pažené rýze, 4 přípojky budou provedeny bezvýkopovou technologií.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena potrubím z kameniny DN  400 mm v délce 184,8 metrů a DN 300 mm délky 166,2 metrů. V prvním úseku od křižovatky s ulicí Jirkovskou ke křížení s Michanickou strouhou je stoka vedena v původní trase převážně v zatravněné ploše situované jižně od silnice III. třídy. V druhém úseku za křížením se strouhou dojde k polohové úpravě. Trasa stoky je přeložena z chodníku na jižní straně ulice do jízdního pruhu silnice III. třídy. Všechny funkční kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Celkem bude přepojeno 40 ks přípojek, osm přípojek bude zrušeno. Převážná část přípojek bude přepojena v pažené rýze, tři přípojky budou v části své délky položeny bezvýkopovou technologií.  Čtyři uliční vpusti budou vybourány a opětovně osazeny.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 01.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 01. dubna 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies