Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.02.2018 – 31.12.2020
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 447,5 metrů a vodovodu v délce 289,4 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady, které jsou již dožilé a poruchové. V souběhu s těmito řady je kanalizace, která je již ve špatném technickém stavu.

Vodovodní řad v Palackého ulici je tvořen litinovým potrubím DN 125 z roku 1964 a úsekem ze stejného materiálu a profilu z roku 1903. V Riegrově ulici je vodovod rovněž z litiny průměru DN 150 z roku 1960, a Na Bělidle je v provozu ocelový vodovod průměru DN 100 z roku 1903. Kanalizace je v uvedených ulicích provedena betonovým vejcem průměru 800/1200 až 900/1350 mm, a pochází z roku 1910. Je již v havarijním stavu, zkorodovaná, popraskaná, s díry, a vznikajícími kavernami. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka sanována ve většině délky bezvýkopovou metodou – v ulici Palackého zatažením potrubí do stávající stoky a v ulici Riegrova a Na Bělidle zatažením plstěné vložky inverzní metodou. Sávající šachty budou nahrazeny novými monolitickými.

Vodovodní řad bude rekonstruován v ulici Na Bělidle v úseku od armaturní šachty za objektem pekárny k místu napojení na řad v ulici Palackého. Dále je navržen k rekonstrukci úsek řadu v křižovatce ulic Palackého – Beethovenova – Pražská – Riegrova mezi stávajícími armaturními šachtami.  Rekonstrukce vodovodu je navržena v celé délce výkopově, tj. pokládkou potrubí v pažené rýze, odstraněním původních konstrukcí, resp. zaslepením, pokládkou nového potrubí a přepojením přípojek. Jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny průměru DN 100 a úsek DN 150 mm. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Celkově dojde k rekonstrukci 289,4 metrů vodovodu a 447,5 metrů kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. února 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny ve 21. týdnu v ulici Na Bělidle. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do deseti měsíců od předání staveniště, tj. do 13. prosince 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2020.

Změna termínu dokončení stavby je vyvolána komplikovanou koordinací prací, spolu s časovou kolizí s jinou investiční akcí města, a komplikovanou koordinací objízdných tras (předpokládaná realizace: ulice Na Bělidle 2019, křižovatka Na Bělidle x Riegrova, a ulice Riegrova a Palackého v roce 2020).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies