Chřibská - odstranění kanalizačních výustí, nová ČOV, rekonstrukce vodovodu

Chřibská - odstranění kanalizačních výustí, nová ČOV, rekonstrukce vodovodu
15.05.2017 – 31.12.2018
Odstraněním kanalizačních výústí dojde ke zlepšení životního prostředí, odpadní vody od cca 450 připojených obyvatel budou místo vypouštění do Chřibské Kamenice odváděny zrekonstruovanou kanalizací k přečištění na novou ČOV. Zároveň vyměníme dožilý a nekapacitní vodovod.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace v části města Chřibská je z betonu vnitřního průměru 300 a 400 mm. Kanalizační stoky zakončené kanalizačními výustmi DC92, DC93 a DC94 pocházejí z roku 1902. Do kanalizace jsou z celkem 18 objektů vč. panelových domů odváděny odpadní vody a výústmi vyvedeny bez přečištění do Chřibské Kamenice. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. Dojde proto k podchycení stávajících výustí a k výstavbě navazujícího jednotného kanalizačního systému zakončeného na čistírně odpadních vod.

V rámci investiční akce SVS bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod (ČSOV), kanalizační výtlak a nová čistírna odpadních vod (ČOV) s kapacitou 450 EO (ekvivalentních obyvatel). Bude zahrnovat hrubé předčištění, denitrifikacia nitrifikaci, kalojem, strojovnu a měření. ČOV bude Nátok na ČOV bude z ČSOV sloužit současně jako odlehčení. K ČOV i ČSOV bude zřízena vodovodní přípojka (128 m) a přípojka elektro (161 m). Přepad vyčištěné vody bude gravitační kanalizací do vodoteče Chřibská Kamenice.

Na ČSOV bude navazovat gravitační kmenová stoka A celkové délky 1 270 metrů. Její trasa stoky vede v jednom jízdním pruhu silnice III. třídy s asfaltobetonovým krytem. Dojde i k rekonstrukci několika kratších úseků stávající kanalizace. Pro kanalizaci bude v rámci stavby SVS použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 1 430 metrů. Rovněž bude rekonstruováno několik inkrustovaných litinových vodovodních řadů z roku 1911, a to za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 497 metrů a průměru 90 mm v celkové délce 275 metrů. Stavba SVS bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Silnici II/263 budeme křížit bezvýkopově. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou, v případě silnice III. třídy k obnově povrchu poloviny šíře vozovky.

Co se týká stavebních prací v úseku podél závodu AMANN s. r. o., zavázali jsme se ke koordinaci a zajištění dostupnosti areálu v pracovní dny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. 5. 2017. Stavební práce mají začít v následujících dnech (24. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. 9. 2018.

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2018.

SVS pro okres Děčín na rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde v Chřibské převážně o strategickou investici. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies