Hrob, Verneřice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrob, Verneřice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
06.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 541 metrů a vodovodu v délce 468 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80, uvedeným do provozu v roce 1964. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace z roku 1969. Stoka je tvořena potrubím z betonu vnitřního průměru DN 250 až 400. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, byly zjištěny kaverny, vysoká koroze a díry ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci ve stávající i nové trase. Stávající kanalizační stoka bude přeložena do komunikace a zahloubena. Stávající vodovodní řad bude místy přeložen do komunikace do souběhu s kanalizací. Stavbou budou dotčeny asfaltové a žulové komunikace včetně chodníku či zeleného pásu v intravilánu tvořeným převážně řadovými rodinnými domy se zahradou.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z litiny průměru DN 300 a DN 400 v celkové délce 541 metrů, pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny průměru DN 80 v celkové délce 468 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. dubna 2018. Zhotovitel zajišťuje výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny do konce dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 6. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies