Liberec, Janáčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Liberec, Janáčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
27.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 187,5 metrů a vodovodu v délce 217,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Janáčkova se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80, uvedený do provozu v roce 1954. Potrubí je zastaralé, inkrustované a poruchové. V souběhu s vodovodem je vedena kanalizační stoka z betonu DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je potrubí popraskané, chybějí části stěn a dna, místy je vtok balastních vod, a jsou špatně provedené přípojky. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Kanalizace

Rekonstrukce stávajících kanalizačních stok v ulici Janáčkova. Stoka „1“ je vedena od poloviny Janáčkovy ul. (od č. p. 778) směrem ke křižovatce s ul. Purkyňova, kde bude zaústěna do stávající kanalizační šachty v ul. Janáčkova, umístěné cca 5,0 m od hranice křižovatky. Stoka „2“ je vedena od poloviny Janáčkovy ul. (od č. p. 915) směrem ke křižovatce s ul. Lesní, kde bude zaústěna do stávající kanalizační šachty umístěné v současnosti na hranici pozemků ul. Janáčkova a Lesní. Kanalizační stoky jsou vedeny po celé délce v místní asfaltové komunikaci. Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 187,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V převážné délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovaným vodovodním řadem (IO 02). Pouze počáteční část trasy kanalizační stoky „1“ (IO 01.1) bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Vodovod

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu DN 80 v ulici Janáčkova bude provedena v úseku od hranice křižovatky s ul. Lesní až do místa cca 5,0 m před hranici s křižovatkou s ul. Purkyňova. Vodovodní řad je veden po celé délce v místní asfaltové komunikaci, v celkové délce 217,50 m, vč. přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena v celé délce z potrubí PE 100RC d90. V převážné délce rekonstrukce vodovodního řadu se předpokládá provádění společným otevřeným paženým výkopem v souběhu s navrhovanou rekonstrukcí kanalizace. Pouze střední část trasy vodovodního řadu bude provedena v samostatném paženém výkopu.

Součástí rekonstrukce vodovodních řadů budou 2 ks nového provozního podzemního hydrantu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Dojde pouze ke krátkodobým odstávkám při přepojování a provádění proplachu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Zhotovitel zahájí vlastní výkopové práce od 1. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies