Louka u Litvínova - odstranění výustí, nová ČOV, rekonstrukce sítí

Louka u Litvínova - odstranění výustí, nová ČOV, rekonstrukce sítí
02.06.2017 – 30.08.2018
Vybudování nové centrální ČOV, výstavba nových úseků splaškové kanalizace, a rekonstrukce stávajících úseků kanalizace a vodovodu.


Více o stavbě:


Stávající kanalizační systém v Louce u Litvínova je tvořen jednotnými stokami z roku 1915 (rekonstruovanými zčásti v r. 1969 a v r. 2006 zčásti sanovanými), které odvádějí splaškové a dešťové vody. Ty jsou vyvedeny bez přečištění do Radčického potoka výústmi MO18, MO19, MO27 a MO28. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. 

V rámci investiční akce SVS bude na kraji obce ve směru na Mariánské Radčice vybudována nová čistírna odpadních vod, s kapacitou 500 EO (ekvivalentních obyvatel), resp. 620 připojených obyvatel. Bude k ní zřízena přípojka vodovodní a elektro. Bude také vybudováno několik nových splaškových kanalizačních stok, a to za použití kameninového potrubí vnitřního průměru 500 mm (DN500) v délce 55,4 metrů, z kameniny DN400 v celkové délce 395,4 metrů a z kameniny DN300 v celkové délce 393,9 metrů. Součástí stavby SVS bude rovněž rekonstrukce vodovodu z roku 1926 v Sokolovské ulici v délce 253 metrů a souběžně vedené kanalizace, a také výstavba stoky pro podchycení a odvedení balastních vod mimo kanalizaci v lokalitě pod nádražím. Výstavba stok bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Splaškové odpadní vody budou poté v souladu s legislativou podchyceny a odváděny novou kanalizací na novou ČOV. Stávající stoky jednotné kanalizace budou nadále sloužit jako kanalizace dešťová. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. června 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (24. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do dvanácti měsíců od předání staveniště, tj. do 2. června 2018. Následovat bude roční zkušební provoz nové ČOV. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 8. 2018.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde o kombinaci strategické, legislativou vyvolané investice a obnovy majetku.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies