Meziboří, Nad Parkem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Meziboří, Nad Parkem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.04.2018 – 15.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 176 metrů a vodovodu v délce 193 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z polyetylenu průměru DN 100 a úsekem rovněž z polyetylenu průměru DN 150, uvedeného do provozu roku 1983.  a 1967. Vodovodní řady jsou poruchové. Dále se zde nachází úsek kanalizace z kameniny průměru DN 300 a úsek rovněž z kameniny  průměru DN 200 z roku 1952. Kamerová prohlídka prokázala praskliny a deformaci. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena po úsecích K1 až K6. Jako materiál bude použito kameninové potrubí KT DN 250 v délce 12 metrů a KT DN 300 v délce 164 metrů. V rámci výměny potrubí budou vyměněny i 3 kanalizační šachty, u ostatních šachet dotčených rekonstrukcí bude provedena sanace (poklop, dno, stupadla), včetně výměn kónusů. Součástí stavby je i přepojení kanalizačních přípojek.

Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru DN 150 a 100, a dojde k přepojení jednoho řadu HDPE d110 v délce 12 metrů. Současně bude rekonstruována armaturní šachta. Šachta bude vybavena novým armaturním vystrojením včetně tlakově regulačního ventilu. V trase bude u šachty umístěn podzemní hydrant pro manipulaci na potrubí a proplachovací souprava.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Zemní práce budou prováděny mimo zpevněné povrchy, proto bude před jejich započetím sejmut vegetační pruh v šířce rýhy. Po ukončení prací bude navrácen a doset travním semenem.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Vzhledem k tomu, že město Meziboří plánuje v dané lokalitě kompletní obnovu povrchů, bude součástí investice SVS v rámci výkopové rýhy provedena příprava pro tuto obnovu, tj. bude obnoveno podloží komunikace dle původního stavu a asfaltobetonový povrch bude nahrazen obrusem, který bude městem v rámci realizaci konečných povrchů odfrézován.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (20. týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies