Teplice, Novákova, Křičkova, Ševčíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Novákova, Křičkova, Ševčíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.02.2018 – 20.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 391,66 metrů a vodovodu v délce 370,3 metrů.

Více o stavbě:

V předmětné lokalitě se v současné době provozuje systém oddílné kanalizační sítě. Splašková kanalizace je ve vlastnictví SVS a. s. a dešťová kanalizace je ve vlastnictví města Teplice.

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80, uvedeným do provozu v roce 1935. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, postavené kolem roku 1930. V ulici Novákova, je stoka tvořena betonovým vejcem rozměru 600/1050, dále v ulici Křičkova je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím průměru DN 200 a dešťová kanalizace je ze železobetonu DN 300. V Ševčíkově ulici je rovněž splašková kanalizace z kameniny průměru DN 200 a dešťová kanalizace z kameniny DN 300. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, byly zjištěny praskliny, a lokální kaverny v šachtách. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Stávající oddílný systém je v současnosti zaústěn v prostoru křižovatky ulic Sukova a Pod Doubravkou do stávající jednotné kanalizační sítě, proto dojde k rekonstrukci kanalizace v předmětné oblasti, která bude provedena v systému jednotné kanalizace. Stávající dešťová stoka bude zrušena.

Trasa nově navrženého kanalizačního řadu jednotné kanalizace je vedena převážně v místě stávající trasy splaškové kanalizace, která bude taktéž fyzicky odstraněna. Jako materiál pro novou stoku bude použita kamenina průměru DN 300 až 500, v celkové délce 391,66 metrů. Do nově provedeného kanalizačního řadu budou zaústěny (propojeny) všechny stávající domovní přípojky. Dále bude do nového kanalizačního řadu zaústěno celkem 14 ks nových kanalizačních přípojek od dešťových vpustí, které jsou součástí kompletní obnovy zpevněného povrchu komunikace v dané lokalitě.

Součástí rekonstrukce je též obnova stávajících vodovodních řadů. Jako materiál bude použita litina průměru DN 80 a to v celkové délce 370,3 metrů. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude probíhat v trasách stávající kanalizace a vodovodu, staré řady budou v rámci stavby v daném rozsahu vyměněny.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce probíhají, k zahájení vlastních výkopových prací došlo ve 12. týdnu v místě křižovatky Pod Doubravkou, Novákova, Foersterova. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 20. srpna 2018. 

Stavba je koordinována se společností Plynomont Teplice s. r. o. (rekonstrukce plynovodu) a se související investicí města Teplice spojenou s obnovou komunikací, vč. uličních vpustí, chodníků a veřejného osvětlení.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies