Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
01.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 560,1 metrů a kanalizace v délce 432,05 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Fügnerova se nachází ocelový vodovod průměru 125 mm, uvedený do provozu roku 1905. V ulici Lovecká je vodovod tvořený úsekem z litiny průměru 80 mm a úsekem z oceli průměru 60 mm, oba z roku 1912. V ulici U Školy je v provozu ocelový vodovod z roku 1967. Vodovodní řady jsou dožilé, inkrustované, a poruchové.

V souběhu s vodovodem se v ulici Fügnerova nachází kanalizace tvořená betonovým vejcem průměru 400/600 a úsekem z betonového potrubí průměru 400 mm. Hloubka uložení je 2,3 – 2,7 metrů. Kamerová prohlídka prokázala  korozi nad 50 % a četné kaverny. V ulici Lovecká je rovněž v souběhu s vodovodem vedena betonová kanalizace průměru 300, pochází z roku 1918. Rovněž tato stoka vykazuje kaverny, převážně ve spojích, netěsné trubní spoje, místo prorůstají kořeny a kanalizace je popraskaná. V ulici U Školy se nachází úsek stoky z betonu průměru 500 mm a úsek z betonového vejce průměru 400/600, z roku 1918. Kanalizace je již ve špatném technickém stavu, s četnými kavernami a korozí nad 50%.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 560,1 metrů a kanalizace v celkové délce 432,05 metrů. Rekonstrukce proběhne ve stávajících trasách, kromě vodovodu v ul. Fügnerova, kde bude provedena přeložka vodovodu do souběhu s kanalizací ve společné rýze.

V rámci investiční akce SVS bude kanalizace vyměněna za kameninu DN400 tř. 160 v celkové délce 139,59 metrů, součástí rekonstrukce kanalizace v paženém výkopu je i rekonstrukce revizních šachet v počtu 5 ks včetně přepojení 20 ks přípojek.

Část kanalizace (stoka A1 a A2) v ulicích Lovecká a U Školy bude provedena bezvýkopovou metodou zatažením sklolaminátového rukávce do profilů DN 500 v celkové délce 56,46 metrů a DN 300 v celkové délce 236,00 metrů. Součástí rekonstrukce je i rozebrání vrchní části revizních šachet (poklop, vyrovnávací prstence, přechodové skruže kónické) a následně obnova těchto částí. Na těchto stokách je umístěno celkem 29 ks přípojek, které budou otevřeny po sanaci potrubí.

Vodovodní řad V1 v ul. Fügnerova bude vyměněn za litinu DN 150 v celkové délce 154,38 m a dále dojde k přepojení vodovodních přípojek v počtu 12 ks. Součástí přeložky vodovodu je i přemostění vodního toku „Bílina“, u kterého je navrženo litinové potrubí s termoplastickým polymerem DN 150 a dodatečnou tepelnou izolací tl. 50 mm včetně oplechování v celkové délce 17,43 metrů. Vodovodní řad V2 v ul. Lovecká bude vyměněn za potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD průměru DN 90 v celkové délce 297,64 m. Součástí rekonstrukce je i přepojení vodovodních přípojek v počtu 19 ks. Vodovodní řad V3 v ul. U Školy bude vyměněn rovněž za vysokohustotní polyetylen PE-HD průměru DN 90 v celkové délce 90,62 m. Součástí rekonstrukce je přepojení vodovodních přípojek v počtu 6 ks.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. března 2018. Zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v týdnu od 23. dubna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 1. září 2018. Stavba bude koordinována se společností innogy. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies