Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy, Na Sklípku, a Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy, Na Sklípku, a Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
31.01.2018 – 31.10.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 667,2 metrů a vodovodu v délce 617 metrů.


Více o stavbě:

Stavba bude rozdělena do dvou etap. První etapa se týká rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ulicích Čelakovského, Příkopy a Na Sklípku po křižovatku s ulicí Drážďanská, a druhá etapa zahrnuje rekonstrukci stávajícího vodovodu a kanalizace v ulicích Husova, Erbenova a Družstevní. V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady, které jsou již dožilé a poruchové. V souběhu s těmito řady je kanalizace, která je již ve špatném technickém stavu.

V ulicích Čelakovského a Na Sklípku se jedná o úseky litinového vodovodu z roku 1903, v ulici Příkopy se nachází ocelový vodovod z roku 1984. V souběhu s vodovodem je betonová kanalizace z let 1986 a 1984. Kanalizace vykazuje četné kaverny, korozi nad 50 %, kanalizační šachty mají nedostatečné profily, či místy zcela chybějí.

V ulici Družstevní se jedná o litinových vodovod z roku 1903 a v souběhu vedenou kanalizaci z různého materiálu a profilu (beton, kamenina), uvedenou do provozu v roce 1986. Kanalizace vykazuje deformaci, praskliny a četné díry. V ulici Husova se nachází ocelový vodovod z roku 1984 a v jejím souběhu kanalizace z betonu z roku 1984. Část stoky je zavalena, kanalizace navíc vykazuje praskliny, korozi, díry ve dně, a místy chybějící dno stoky. V ulici Erbenova je litinový vodovod z roku 1965 a v souběhu s ním se nachází betonová kanalizace z roku 1986. I zde prokázala kamerová prohlídka četné kaverny, deformaci stoky, a místy je viditelná zemina.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů s rozdělením stavby do dvou etap:

Etapa I. – Ústí nad Labem, Čelakovského, Příkopy – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kanalizace bude provedena z potrubí z oboustranně glazované kameniny DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500 a betonového potrubí profilu V500/750 mm. Součástí obnovy kanalizace bude i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních přípojek. Vodovod bude vyměněn za polyetylen PE100 RC+ v profilu 110 x 6,6. Stávající vodovod spojující ulice Čelakovského a Na Sklípku bude částečně zrušen a propojen s ocelovým potrubím DN/ID 200. Součástí rekonstrukce vodovodu je i nový nadzemní požární hydrant a přepojení vodovodních přípojek.

V rámci této etapy dojde k rekonstrukci kanalizace v délce 377,6 metrů a vodovodu v délce 266 metrů.

Etapa II. – Ústí nad Labem, Družstevní, Husova, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kanalizace je navržena z potrubí z oboustranně glazované kameniny DN/ID300, DN/ID400 a DN/ID500. Součástí obnovy kanalizace je i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních přípojek. Vodovod je navržen z polyetylenu PE100 RC+ v profilu 90x5,4 a 225x13,4. Součástí rekonstrukce vodovodu je i nový nadzemní požární hydrant a přepojení vodovodních přípojek.

V rámci této etapy dojde k rekonstrukci kanalizace v délce 289,6 metrů a vodovodu v délce 351 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. ledna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v první polovině dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2019  (z důvodu nutnosti zajistit vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení na přeložku kanalizace v ul. Husova).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies