Boleboř, zdroj Svahová - úpravna vody

Boleboř, zdroj Svahová - úpravna vody
22.08.2018 – 31.12.2019
Předmětem stavby je vybudování nové úpravny vody.


Více o stavbě:

Jímání vody zdroje Svahová pro zásobování spotřebišť Boleboř, Jindřišská, Orasín, Květnov, Blatno, Bečov, Hrádečná se nachází na severozápadě od části obce Svahová v nadmořské výšce 798 až 822 m n. m. Vydatnost zdroje je udávána 2  - 5 l / s. Jedná se o gravitační systém s jímáním mělké podzemní vody. Přiváděcí řad vede z jímacího území Svahová do obce Boleboř a pokračuje ve směru Orasín, Květnov až do vodojemu Blatno (nový a starý). Na tento přiváděcí řad jsou osazeny odbočky pro jednotlivá spotřebiště. A to, odbočka v Boleboři do vodojemu Boleboř, dále odbočka do přerušovací komory Jindřišská, odbočka do šachty s redukčním ventilem pro Orasín, odbočka do vodojemu Květnov. Vodojem Blatno – nový a starý je na konci přívodního řadu.Z rozborů vody vyplývá potřeba snížení obsahu radonu v surové vodě a zvýšení pH. Zdroj zásobuje celkem cca. 650 obyvatel.

Předmětem stavby je vybudování nové úpravny pitné vody s kapacitou cca 5 l/s. Úprava spočívá ve snížení obsahu radonu, zvýšení pH a ve zdravotním zabezpečení vody. ÚV je navržena jako kompaktní stavba na obdélníkovém půdorysu o zastavěné ploše 48,10 m2 a obestavěném prostoru 360 m3, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím a nevyužívaným podstřešním prostorem, střecha bude sedlová.

V 1. PP budou situovány odkyselovací filtry, akumulace upravené vody, armaturní komora a jímka pro řízené odpouštění odpadní vody. V 1. NP budou situovány zařízení FUKA, dmychadlo, rozvaděče, VZT zařízení, dávkování chlornanu sodného a hydroxidu sodného.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. srpna 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 10. listopadu 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 12. 2019.

Je to jedna ze staveb ze skupiny strategických staveb pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies