Cvikov, ČOV - zahuštění kalu

Cvikov, ČOV - zahuštění kalu
16.11.2018 – 31.03.2019
Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění kalu.


Více o stavbě:

Čistírna odpadních vod ve Cvikově s kapacitou 3 500 ekvivalentních obyvatel byla do provozu uvedena v roce 2006. ČOV Cvikov čistí aglomeraci města Cvikov a pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku.

V posledních letech došlo k výraznému zvýšení množství přebytečného kalu, který se po gravitačním zahuštění odvážel v tekutém stavu. Na ČOV jsou trvale nedostatečné sedimentační vlastnosti kalu a nepříznivý kalový index. V letech 2016 a 2017 bylo na ČOV Cvikov provizorně instalováno mobilní strojní zahuštění, které nelze provozovat v zimním období. V období provozu strojního zahušťování přebytečného kalu došlo ke zlepšení sedimentačních vlastností a i ke snížení kalového indexu.

Předmětem stavby je instalace strojního zahuštění přebytečného kalu. V provozní budově bude upravena místnost skladu na místnost pro umístění strojního zahuštění, ve které budou osazeny veškeré technologické stroje a zařízení pro strojní zahuštění přebytečného kalu z dosazovacích nádrží.

Strojní zahušťovač bude napojen na samostatnou domácí vodárnu pro přívod užitkové vody. Ponorné podávací čerpadlo přebytečného kalu bude umístěno v zahušťovací nádrži kalu. Flokulační stanice bude umístěna v místnosti se zahušťovačem na stěně a bude na ní osazeno čerpadlo roztoku flokulantu, které bude dávkovat flokulant potrubím 1“ před nádržku s míchadlem, která je součástí zahušťovače. Oba výtlaky (přebytečný kal, roztok flokulantu) budou opatřeny indukčními průtokoměry napojenými do rozvaděče zahušťovače. Flokulační stanice bude napojena na stávající rozvody pitné vody. Tekutý flokulant bude doplňován do barelu, odkud bude podávacím čerpadlem přečerpáván do flokulační stanice.

Vně objektu bude zhotovena nová jímka odvodu úkapů pod přemístěným sacím potrubím z kalojemu pro fekální vozy. V místnosti zahuštění bude nová dlažba a keramický obklad na stěnách do výšky 2,0 m. Nově instalovaný příkon bude do 8 kW. Zahušťovací linka bude dodána s vlastním rozváděčem. V místnosti zahuštění budou osazeny sálavé panely do vlhkého prostředí pro zajištění dostatečné teploty v zimním období.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. listopadu 2018. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (48. kalendářní týden). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. března 2019. 

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies