Jablonec nad Nisou, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec nad Nisou, Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.08.2019 – 19.12.2019
V Jablonci nad Nisou, v ulici Husova vyměníme 99 metrů vodovodu a 108,5 metrů kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Jablonec nad Nisou a se společností GasNET, která bude provádět rekonstrukci plynovodu.


Více o stavbě:

V ulici Husova se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1912. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Dále se zde nachází kanalizační stoka, tvořená betonovým vejcem DN 400/500 mm. Potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s městem a plynaři došlo k rozhodnutí provést rekonstrukci. Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 108,50 metrů a vodovodu v délce 99,0 metrů.

Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci (vlastník město Jablonec nad Nisou). Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 mm vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí a rekonstrukce třech stávajících revizních šachet. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, bude potrubí uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím.

Vodovodní řad je veden v místní asfaltové komunikaci (vlastník město Jablonec nad Nisou). Rekonstrukce bude provedena z vodovodních hrdlových trub z tvárné litiny DN 80 mm. Propojení stávajících řadů bude provedeno z polyetylenového potrubí PE 100RC d160. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodů prováděna v souběhu s rekonstrukcí kanalizací, bude potrubí uloženo do společného výkopu. V rámci rekonstrukce bude na trase osazen nový podzemní hydrant.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. srpna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (36. kalendářní týden). Stavba má být dokončena do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 19. prosince 2019. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies