Libochovice, ČOV - rekonstrukce

Libochovice, ČOV - rekonstrukce
03.08.2018 – 03.09.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce ČOV Libochovice.


Více o stavbě:

V Libochovicích je vybudována jednotná kanalizace. Na ČOV budou výhledově ještě přiváděny splaškové vody z místních částí města Libochovic – Duban a Poplze a z obcí Radovesice a Žabovřesky nad Ohří. Celkem 2850 připojených obyvatel.

Stávající ČOV Libochovice byla uvedena do provozu v roce 2002. ČOV je mechanicko-biologická ve dvoulinkovém provedení, se společnou předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. ČOV je kompletně v zakrytém provedení. Vyhodnocením provozní dat bylo zjištěno, že v roce 2014 bylo na ČOV cca 2827 připojených obyvatel, což představovalo cca 1550 EO dle BSK5 a cca 3118 EO dle Ncelk. Na ČOV chybí chemická eliminace fosforu, která je legislativně vyžadovaná u ČOV nad 2000 obyvatel.

Po rekonstrukce bude tato čistírna odpadních vod mechanicko-biologická s chemickou eliminací fosforu, s denitrifikací a nitrifikací, s podélnými souproudně protékanými dosazovacími nádržemi, ve dvojlinkovém provedení. Stávající denitrifikace bude uprostřed rozdělena příčkou, pro vytvoření dvou linek. Dojde k výměně dmychadel a úpravě jejich provozu. Budou doplněna čerpadla pro interní recirkulaci. Vyměněna budou čerpadla vratného kalu. Stávající vnořené dosazovací nádrže budou demontovány. Vně objektu ČOV budou postaveny dvě podélné souproudně protékané dosazovací nádrže. Nově bude umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž síranu železitého. Dále budou provedeny nové trubní rozvody související s realizací nových dosazovacích nádrží a část nového oplocení.

Kapacity ČOV:

  • 2425 EO dle BSK5 a 5051 EO dle N-NH4+ (4500 připojených obyvatel)

  • průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod: 420 000,0 m3/rok

  • průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod: 889 m3/den

Investorem stavby je SVS. Stavba byla protokolárně zahájena předáním staveniště 3. srpna 2018. Vlastní stavební práce se rozjedou cca. v polovině září, termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo je 13 měsíců od předání staveniště, tj. do 3. září 2019. Následovat bude roční zkušební provoz.

Je to jedna ze staveb z oblasti tzv. strategických investicobnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies