Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63

Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63
17.06.2019 – 31.10.2019
V Proboštově, v ul. Sobědružská, provedeme rekonstrukci 89 let starého poruchového vodovodu v celkové délce 267,6 metrů, vyměníme děravou kanalizaci a odstraníme kanalizační výusť pokládkou nové kanalizace, splašky tak budou odcházet novým potrubím v celkové délce 280,5 metrů. Stavbu koordinujeme s obcí Proboštov, která v uvedené ulici plánuje provést kompletní obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

Předmětná stavba se nachází v intravilánu obce Proboštov. Tato lokalita je zastavěna solitérními a řadovými domy pro individuální bydlení.

V ulici Sobědružská se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím DN 60 mm z roku 1930. V současné době tvoří vodovod spojnici zrekonstruovaného vodovodu z PVC d110 (v r. 1994) a zrekonstruovaného vodovodu rovněž z PVC d90 (v r. 2002). Stávající kanalizace v části ulice Sobědružská je neznámého stáří, ale předpokládá se její vznik v době výstavby v dané lokalitě, tj. rovněž ze 30. let minulého století. Jedná se o potrubí z betonu DN 200 mm. Stoka je zakončena kanalizační výustí TP63. Před vlastním vyústěním je do kanalizace napojena kanalizace z kameniny DN 200. Do této kanalizace jsou napojeny splašky z rodinných domů z ulice Na Pěnkavce. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, je popraskaná, nevyhovuje legistlativně, jelikož jsou splašky odváděny bez přečištění do bezejmenného potoka v korytě bývalého náhonu.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE100-RC SDR11 d90 v délce 267,60 metrů, které bude ukládáno do lože ze zahliněného štěrkopísku tl. 0,1 m a do otevřeného zapaženého výkopu šířky 1,0 m v případě samostatné trasy a 1,7 m v případě souběhu s kanalizací. Pro kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN300 v celkové délce 280,5 metrů. Potrubí bude ukládáno do otevřeného zapaženého výkopu šířky 1,1 m v případě samostatné trasy a 1,7 m v případě souběhu s vodovodem.

Potrubí rekonstruovaného vodovodu V1 bude vymístěno z hustě zasíťovaných chodníků do souběhu s navrhovanou stokou A a A1, které vedou v asfaltové komunikaci ulice Sobědružská. Potrubí nové stoky A, stoky A2 a rekonstruované stoky A1 bude uloženo v asfaltové komunikaci ulice Sobědružská.

Na stávající gravitační kanalizaci zakončenou výustí TP63 zůstanou napojeny stávající uliční vpusti a kanalizace tak bude nadále sloužit pouze jako dešťová kanalizace.

Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 bude rozdělena na několik dílčích úseků tak, aby bylo možno v daném úseku provést zásobování vodou provizorními vodovody kontinuálního zásobování, na které budou provizorně přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky a navazující vodovodní řady:

  • etapa 1: Bude provedena rekonstrukce stoky mezi šachtami Š1 a Š2. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno.
  • etapa 2: Bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky A1 spolu s částí vodovodního řadu V1 ve staničení od 0,00 po 0,09682 km, který je veden v souběhu se stokou A1. Po dobu rekonstrukce tohoto úseku, budou napojené nemovitosti zásobeny stávajícím vodovodem. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno a není třeba budovat provizorní vodovod.
  • etapa 3: Bude provedena výstavba kanalizační stoky A mezi šachtami Š2 a Š5, kanalizační stoky A2 mezi šachtami Š3 a Š3a spolu s částí vodovodního řadu V1 ve staničení 0,09682-0,21470 km, který je veden v souběhu se stokou A. Po dobu rekonstrukce tohoto úseku, budou napojené nemovitosti zásobeny stávajícím vodovodem. V této etapě nebude zásobování vodou nijak omezeno a není třeba budovat provizorní vodovod.
  • etapa 4: Bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu V1 ve staničení 0,21470-0,25760 km, který je veden ve stávající trase a niveletě. Před zahájením této etapy bude nutné vybudovat provizorní vodovod z potrubí PEHD d63 v celkové délce 49,0 m, kterým budou zásobeny nemovitosti č.p. 650, 467 a nemovitosti na pojenéna stávající vodovod PVC d90 v ulici Březový háj. Provizorní vodovod bude veden po povrchu převážně po chodnících vedle plotových zídek a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 17. června 2019. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2019. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies