Slatina - rekonstrukce vodovodního přivaděče

Slatina - rekonstrukce vodovodního přivaděče
20.05.2019 – 31.12.2019
V obci Slatina na Litoměřicku, provedeme rekonstrukci 2 155 metrů vodovodu pro cca 270 zásobených obyvatel. Stavba je členěna na dvě etapy a je koordinována s investiční akcí obce „Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina“.


Více o stavbě:

Stávající zásobní vodovodní řady byly postaveny v letech 1969 až 1973, jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch. Proto rozhodla SVS o provedení rekonstrukce a realizaci stavby koordinuje s obcí Slatina, která bude provádět svou investiční akci k výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stavba je členěna na dvě etapy.

1. etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu Sedlec přes Slatinu dále na Libochovice. Úseky v extravilánu jsou navrženy k provádění bezvýkopovou metodou řízeného podvrtu – celkem 1506 m – ve zbývající trase na začátku obce Slatina bude pokládka prováděna v pažené rýze. Úsek v Obci Slatina je navržen ve změněné trase. Jedná se o km 1,506-1,5365 změna 1 na okraji obce v blízkosti č. p. 115 (vymístění vodovodu ze zahrady u domu č. p. 115). Pro nový řad bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC de160. Celková délka rekonstrukce v rámci této etapy činí 1536,5 metrů.

2. etapa zahrnuje rekonstrukci vodovodu v intravilánu obce, tato etapa je koordinována se stavbou obce. Celková délka rekonstrukce v rámci této etapy činí 618,5 metrů. Úsek v silnici III/2467 přes náves ve Slatině je navržen k provádění bezvýkopovou metodou řízeného podvrtu, celkem 102 metrů, ve zbývající trase bude pokládka prováděna v pažené rýze. Dva úseky v Obci Slatina, jsou navrženy ve změněné trase. V této etapě v úseku 1,815-1,930 km na návsi v obci Slatina (podvrt). Nový řad bude proveden z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC de160.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba je členěna na dvě samostatné etapy. Etapa č. 1 byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 4. června 2019, etapa č. 2 byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 20. května 2019.

Stavba byla zahájena etapou č. 2 v intravilánu obce. Bude probíhat v koordinaci s výstavbou kanalizace jako přílož do společného výkopu. Původní termín dokončení byl plánován do 20. května 2021. Stavba je koordinována se SÚS, která začlenila do investičního plánu obnovu povrchů (mimo rýhu SVS), proto je vodohospodářská část stavby posílena a aktualizovaný harmonogram předpokládá dokončení v prosinci 2019.

Etapa č. 1 bude zahájena po úsecích dle dohody s vlastníky zemědělských pozemků o možnosti vjezdu po sklizni. Podle smlouvy o dílo má být tato etapa dokončena nejpozději do 4. listopadu 2019.

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 234,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies