Teplice, Ševčíkova, Novákova, Křičkova (II. etapa) – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Teplice, Ševčíkova, Novákova, Křičkova (II. etapa) – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.02.2019 – 31.07.2019
Předmětem stavby je rekonstrukce 261,87 metrů kanalizace a 352,19 metrů vodovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod tvořený litinovým potrubím v dimenzi DN 80, pocházející z roku 1935 (ul. Ševčíkova, Novákova) a úsek z roku 1977 (ul. Křičkova). Vodovod je dožilý a poruchový. Co se odvádění odpadních vod týče, nachází se zde oddílná kanalizace. Splašková kanalizace pochází z roku 1930 a je tvořena z kameniny DN 200. Kanalizace byla prohlédnuta kamerou, která prokázala praskliny a lokální kaverny v šachtách. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Dále se zde nachází železobetonová kanalizace dešťová průměru DN 300, která bude z důvodu změny koncepce odkanalizování předmětné lokality vybourána (odstraněna). Stávající oddílný kanalizační systém bude z ekonomických a provozních důvodů změněn na systém jednotné kanalizace.

Předmětem stavby je rekonstrukce 261,87 metrů kanalizace a 352,19 metrů vodovodu.

Trasa nově navrženého kanalizačního řadu jednotné kanalizace je vedena převážně v místě stávající trasy splaškové kanalizace, která bude fyzicky odstraněna. V ulici Křičkova se bude jednat pokládku stoky „A“ z kameninových trub DN 300 v délce 17,11 metrů. Stoka „B“ v ulicích Ševčíkova a Novákova bude rovněž z kameninových trub DN 300 a to v délce 151,56 metrů. Stoka „C“ pak představuje úsek 93,20 metrů v Novákově ulici rovněž z kameniny DN 300. Součástí stavby je rovněž 7 kusů prefabrikovaných betonových skružových šachet. Do nově provedeného kanalizačního řadu budou zaústěny všechny stávající funkční kanalizační přípojky. Součástí rekonstrukce je též obnova stávajících vodovodních řadů. Vždy se jedná o výměnu ve stávající trase, s pokládkou litinového potrubí v dimenzi DN 80. V Křičkově ulici se jedná o řad „V1“ v délce 91,04 metrů, řad „V2“ v ulicích Ševčíkova a Novákova je v délce 151,73 metrů, a řad „V3“ v ulici Novákova je v délce 109,42 metrů. Zároveň dojde k přepojení všech domovních vodovodních přípojek. Zásobování pitnou vodou během rekonstrukce bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. K 28. 2. 2019 zhotovitel obdržel výkopové povolení, vlastní stavební práce tak začnou v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2019.

Stavba je koordinována se společností Innogy a statutárním městem Teplice, které bude provádět kompletní rekonstrukci povrchů v předmětných ulicích.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 90,8 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies