Děčín – náhrada zdrojů Bynov VP, Nová Ves a Bynov SP

Děčín – náhrada zdrojů Bynov VP, Nová Ves a Bynov SP
15.08.2019 – 31.07.2020
V Děčíně Bynově zahajujeme práce k zajištění zásobování pitnou vodou pro cca 320 napojených obyvatel.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je náhrada nedostatečných vodních zdrojů Bynov, zdroj Nová Ves (zásobuje vodojem Bynov-Nová Ves VP, 80 m3) a Bynov střední pásmo (zásobuje vodojem Bynov-střední, 100 m3), a to propojením vodojemů tak, aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Dojde tak k napojení vodojemů na zásobní řady z vodojemu Bělá-Čechy a z vodojemu Bynov-vysoký.

V souběhu s přivaděčem do vodojemu Bynov-Nová Ves VP bude do společného výkopu přiložen zásobní řad, který nahradí 2 úseky nevyhovujících vodovodů vedených přes soukromé pozemky, tvoří jej úsek ocelového vodovodu DN 80 mm z roku 1914 (44,55 metrů)  a úsek ocelového vodovodu DN 60 mm z roku 1904 (129,38 metrů). Dále dojde k pokládce nových přiváděcích řadů a propojovacího řadu.

V ulici Pod Vrchem se nachází uvedený ocelový řad DN 80 mm. Stávající potrubí bude ponecháno v zemi a v nové trase, v místní komunikaci, bude uloženo nové potrubí z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 90x5,4mm v délce 263,62 metrů. Součástí bude i rekonstrukce stávající vodovodní přípojky pro čp. 22 z PE100 RC+ v délce 58,80 metrů. Vodovodní zásobní řad bude na začátku napojen na stávající ocelové potrubí DN 160, ve staničení 0,03685 km bude osazen podzemní hydrant, ve staničení 0,05394 km odbočka pro ocelové potrubí DN 60, ve staničení 0,10829 km odbočka pro čp. 18, ve staničení 0,18423 km odbočka pro čp. 22, ve staničení 0,25712 km odbočky pro čp. 20 a 21. Konec řadu bude napojen na stávající OC 80. Předpokládá se hloubka výkopu 1,65 metrů.

V souběhu bude uloženo potrubí IO 02 přívodního řadu, který spojí vodojem Bynov – Nová Ves a vodojem Bynov – Vysoký. Nový řad bude z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 63x5,8mm v délce 317,57 metrů. Přiváděcí řad bude na začátku napojen na IO 03 Propojovací řad, který bude rekonstruován. Konec řadu bude napojen ve vodojemu Bynov – Nová Ves.

V ulici U Korkárny je stávající vodovod z litiny DN 100 mm, který bude nahrazen za IO 05 Zásobní řad.V souběhu bude uloženo potrubí IO 01 Přiváděcí řad. Nový přiváděcí řad bude z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 63x5,8mm v délce 129,33 metrů. Přiváděcí řad bude na začátku napojen na stávající vodovodní řad PE225 a na konci ve vodojemu Bynov – Střední. Stávající zásobní řad z litiny DN 100 bude nahrazen za polyetylen PE100 RC+ DN/OD 110x6,6mm v délce 125,58 metrů.

V ulici Pod Vrchem bude uložen nový svodný řad z polyetylenu PE100 RC+ DN/OD 90x5,4mm v délce 242,13 metrů. Začátek řadu bude napojen ve vodojemu Bynov – Vysoký a konec na stávající 2x PE50.

Ulice Pod Vrchem: Realizace bude probíhat od nejnižšího místa tj. u vodojemu Bynov – vysoký, kde se provede vystrojení a propojení přímo ve vodojemu. Pokládka propojovacího řadu a svodného řadu v délce cca 16 m. Následně se budou do výkopu pokládat 3 potrubí souběžně v úsecích po cca 8 m (6 m délka potrubí), tak aby výkop byl každý den po skončení prací zasypán. Práce budou probíhat směrem k VDJ Bynov – Nová Ves tj. do kopce. Přípojka pro čp. 22 bude realizována stejně po krátkých úsecích, tak aby byl zajištěn přístup k domu. Přípojka bude realizována v komunikaci majitele, která bude poté zpevněna zatravňovacími tvárnicemi se štěrkovým podsypem. Propojení stávajícího zásobního řadu bude provedeno jako poslední. Stávající zásobní řad bude z velké části používán jako náhradní zasobování.

Ulice Ke Korkárně: Realizace bude probíhat od nejnižšího místa tj. u propoje řadů na stávající řady. Postupovat se bude směrem nahoru k vodojemu Bynov – střední po úsecích dlouhých cca 8 m, tak aby bylo možné každý den po skončení prací výkop zasypat a zprůchodnit tak komunikaci pro majitele nemovitostí. Komunikace je slepá, nelze použít žádnou objízdnou trasu. Vzhledem k malému prostoru (úzká ulice, zděné podezdívky a oplocení těsně u komunikace) se budou při realizaci používat malé pracovní stroje.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. srpna 2019. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve druhé polovině září, zhotovitel čeká na vydání zvláštního užívání komunikace). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději šest měsíců po předání staveniště, tj. do 15. února 2020. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 142,3 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies