Liberec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
16.03.2020 – 31.10.2020
V Liberci, v ulici Klášterní, rekonstruujeme zkorodovaný vodovod a popraskanou kanalizaci. Stavbu koordinujeme s rekonstrukcí plynovodu.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 100 z roku 1954. Potrubí je zastaralé a zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace je zde tvořena potrubím z betonu DN 300 a z kameniny DN 300. Jak prokázala kamerová prohlídka, potrubí je popraskané, chybějí části stěn a dna, je zkorodované, místy dochází k nátoku balastních vod, jsou zde špatně provedené přípojky.

Z uvedených důvodů, a v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 433 metrů a kanalizace v délce 421 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících kanalizačních stok v ulici Klášterní s napojením do stávajících kanalizací v ul. Jablonecká, resp. Husova. Kanalizační stoky jsou vedeny v asfaltové komunikaci (KSS LK, ŘSD) a v místní asfaltové komunikaci (Město Liberec).

Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300, součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Kanalizační stoka „1“ je v délce 168,50 metrů, stoka „2“ v délce 252,50 metrů. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V převážné části tras bude rekonstrukce kanalizačních stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodního řadu, potrubí bude uloženo do společného výkopu s vodovodním potrubím. Ve zbývajících úsecích bude rekonstrukce provedena v samostatném paženém výkopu.

Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v ulici Klášterní a propojení stávajících vodovodních řadů do ul. Husova (začátek rekonstrukce vodovodu), Klostermannova, Fučíkova, Arbesova. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny DN 100 v délce 370 metrů a DN 80 v délce 63 metrů. V rámci rekonstrukce budou na trase vodovodního řadu osazeny 3ks nových podzemních hydrantů pro provozní účely řadu. Před křižovatkou s ul. Husova bude provedeno nové napojení stávajícího nadzemního hydrantu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 16. března 2020. Vlastní stavební práce probíhají od začátku dubna. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 16. července 2020.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 118,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies