Louny, Hálkova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, Hálkova, Resslova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
26.07.2019 – 30.04.2020
V Lounech, v ulicích Hálkova a Resslova, vyměňujeme dožilý vodovod z roku 1960 a popraskanou kanalizaci pro cca 150 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Louny, které plánuje provést opravy chodníků.

 

Více o stavbě:

Vodovod je v ulici Hálkova tvořen potrubím z litiny DN 80 mm z roku 1960, v ulici Resslova pochází ze stejného roku, je rovněž z litiny a to d dimenzi DN 50 mm. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je v obou ulicích tvořena betonovým potrubím, v ulici Hálkova je DN 400 mm, v ulici Resslove je DN 300 mm, a není k ní dochována informace o uvedení do provozu. Kamerová prohlídka prokázala, že stoka vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, kaverny, šachty mají nedostatečný profil.

Z uvedených důvodů a v koordinaci s investiční akcí města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 284,40 metrů a kanalizace v délce 187,27 metrů.

Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100 SDR17 d90/5,4mm v délce 99,41 metrů bude provedena bezvýkopová pokládka (metodou berstlining), a v délce 184,99 metrů bude rekonstrukce probíhat v otevřeném výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek. Rekonstrukci kanalizace tvoří 3 stoky. Pro stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 400 mm v délce 91,76 metrů a 2 x 1 metr propojení na stávající kanalizaci, stoka B bude tvořena rovněž potrubím z kameniny v dimenzi DN 300 mm v délce 42,46 metrů, a pro stoku C bude použita také kamenina DN 300 mm v délce 51,05 metrů. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek, a osazení 4 ks nových kanalizačních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. července 2019. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.

Vlastní stavební práce začaly v uplynulých dnech (38. kalendářní týden). Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. listopadu 2019. 

Dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 4. 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies